Προεδρικό διάταγμα 99/81

ΠΔ 99/1981: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 30-05-1956 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των μηχανικών εν γένει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 99/1981: Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του από 30-05-1956 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των μηχανικών εν γένει, (ΦΕΚ 29/Α/1981), 09-02-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου μόνου του υπ' αριθμού νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών.

 

2. Την υπ' αριθμόν 981/11-01-1980 πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 544/26-11-1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1346/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 30-05-1956 βασιλικού διατάγματος προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

 

{Τις ίδιες υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου έχουν και τα νομικά πρόσωπα που συστήνονται κάτω από οποιαδήποτε εταιρική μορφή ή συμπράττοντα Γραφεία Μελετών που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελέτης.}

 

Εις τον Υπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 30-01-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.