Νομοθετικό διάταγμα 2726/53

ΝΔ 2726/1953: Περί τροποποίησης και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό διάταγμα 2726/1953: Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του άρθρου 59 του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, (ΦΕΚ 325/Α/1953), 12-11-1953

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 27-10-1953 σύμφωνη γνώμη της κατά την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1 Ο κατά το άρθρο 59 παράγραφος 1 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών κανονισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβής των μηχανικών εν γένει και αρχιτεκτόνων, εφαρμόζεται δι' όλες τις ειδικότητας των μηχανικών - μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, καθώς και δια τους βάσει ειδικών διατάξεων Νόμων ασκούντες τα επαγγέλματα ταύτα εν όλω ή εν μέρει.

 

Τα ως άνω ελάχιστα όρια αμοιβών αποτελούν, κατωτέρα διατίμηση υποχρεωτική δι' αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, καταργούμενης κατά τα λοιπά της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 7 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

2. Ο κανονισμός ούτος των αμοιβών εκτείνεται εις την μελέτη, εφαρμογήν, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο και παραλαβή πάσης φύσεως έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και εις πάσης φύσεως τεχνικές εν γένει εργασίας και υπηρεσία, σχεδιαγράμματα, καταμετρήσεις, γνωμοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνες κ.λ.π. ή αμοιβές καταβαλλόμενες εις τους μετέχοντας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και τους κριτές τούτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 7 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

3. Ο κανονισμός των αμοιβών δια μελέτες κ.λ.π. έργων του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου γίνεται δι' αποφάσεων, εκδιδομένων υπό των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δυναμένων να ορίσουν αμοιβή κατωτέρα, πάντως όμως ουχί ανωτέρα των ισχυουσών δι' ιδιωτικά έργα.

 

4. Εκ της ως άνω αμοιβής μελέτης παρακρατείται υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ποσοστόν 8%, όπερ διατίθεται δια την εθελουσία έξοδον εκ του επαγγέλματος των μη διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και βάσει ειδικών διατάξεων νόμου αποδεδειγμένως ασκούντων ως άνω το τεχνικό επάγγελμα και εγγεγραμμένους εις τα οικεία μητρώα, κατά τα οριζόμενα δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δια τις πάσης φύσεως σχετικές δαπάνες αυτού. Το υπόλοιπον της αμοιβής της μελέτης καταβάλλεται, εν όλω ή τμηματικώς, προς τον δικαιούχο υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ή του υπό τούτου εξουσιοδοτουμένου, μετά την υπό της Αρχής έγκριση της μελέτης, κατά τα ορισθησόμενα δια βασιλικού διατάγματος, ομοίως εκδιδομένου. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης κατάθεσης των αμοιβών μελετών ή επιβλέψεων από τον εργοδότη μπορεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη της οφειλομένης αμοιβής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή της εταιρείας εκπονήσεως τεχνικών μελετών ή των εκάστοτε συνιστώμενων γραφείων ή συμπραττόντων γραφείων εκπονήσεως τεχνικών μελετών, στην οποία θα προσδιορίζεται και το σύνολο της δικαιούμενης αμοιβής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2308/1995.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 12)β του άρθρου 7 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011).

 

5. Πάσα διάταξις, αντικειμένη εις το παρόν νομοθετικό διάταγμα, καταργείται.

 

Εν Αθήναις τη 12-11-1953

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.