Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύνταξη μελετών, με ανάθεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν η μελέτη ανατίθεται σε ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικά γραφεία μελετών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

2. Οι αμοιβές των μελετητών, για τις μελέτες της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν εκάστοτε, περί αμοιβών μελετητών. Σε περιπτώσεις μελετών που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, οι αμοιβές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν εκάστοτε, περί αμοιβών μελετητών. Σε περιπτώσεις μελετών που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, οι αμοιβές καθορίζονται με βάση ειδικό αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών μελέτης ή Κώδικα αμοιβών, που κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

3. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου 716/1977 επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου και όπου απαιτείται, και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Οι παρεκκλίσεις μπορούν να αφορούν σε σχεδιασμό ή μελέτη, ή έλεγχο μελέτης έργου στο σύνολό του, ή Τμήματος του, ή ομάδος ομοειδών έργων, καθώς επίσης και σε θέματα αμοιβών. Η ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή γίνεται σ' αυτές τις περιπτώσεις, με σύμβαση που προσδιορίζει και τη σχετική αμοιβή. Ο μελετητής, που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με τη παράγραφο αυτής, υπέχει και ευθύνη δημοσίου υπαλλήλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.