Προεδρικό διάταγμα 9/10/82b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η επικάλυψη των κτιρίων γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη και η επικεράμωση με κεραμίδια βυζαντινού ή γαλλικού τύπου. Η κλίση της στέγης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 22% και το τελείωμά της πρέπει να ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

β) Η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, που ακολουθούν αυτές του φέροντα οργανισμού και των τοίχων πλήρωσης του κτιρίου πριν από την πλήρη περάτωση των εργασιών κατασκευής και επικεράμωση της στέγης.

 

γ) Ειδικά και μόνο για ισόγειες κατασκευές για τις οποίες προβλέπεται ή επιτρέπεται η μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου με άλλο όροφο, επιτρέπεται η κατασκευή επίπεδης φέρουσας κεραμοσκεπούς στέγης χωρίς περιμετρική προεξοχή (μαρκίζα).

 

2. α) Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από οποιοδήποτε οικοδομικό υλικό, επιχρισμένο με τριφτό ασβεστοκονίαμα. Σε περίπτωση λίθινης τοιχοποιίας, αυτή μπορεί να παραμένει ανεπίχριστη (γυμνή).

 

β) Ο χρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών γίνεται με ανοικτά υδροχρώματα.

 

3. α) Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες ή παράθυρα) επιβάλλεται να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα τόσο σε ότι αφορά τη θέση όσο και σε ότι αφορά τη μορφή και τις συνηθισμένες αναλογίες και διαστάσεις.

 

β) Τα κουφώματα των παραθύρων επιβάλλεται να είναι ξύλινα ανακλινόμενα και τα εξώφυλλα ταμπλαδωτά ή περσιδωτά (γαλλικού τύπου), με υαλοστάσια που χωρίζονται σε τετράγωνα ή ορθογώνια πλαίσια με την βοήθεια υποδιαιρέσεων (καϊσιών). Επιτρέπεται η κατασκευή σιδερένιων κουφωμάτων (από στραντζαριστή λαμαρίνα) στα παράθυρα των μη εμφανών όψεων των κτιρίων.

 

γ) Επιτρέπεται η κατασκευή ξύλινων και σιδερένιων θυρωμάτων καθώς και η τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων ασφάλειας σε θύρες και παράθυρα, απλής μορφής.

 

δ) Ειδικά για τα καταστήματα επιτρέπεται η κατασκευή σιδερένιων κουφωμάτων (από στραντζαριστή λαμαρίνα). Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η κατασκευή μεγάλων ανοιγμάτων.

 

ε) Απαγορεύονται αλουμινοκατασκευές κάθε είδους.

 

ζ) Όλα τα εξωτερικά κουφώματα κάθε κτιρίου επιβάλλεται να έχουν ενιαίο χρωματισμό.

 

4. α) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών - προβόλων ελάχιστου πλάτους 0,60 m και μεγίστου πλάτους 1,10 m. Οι εξώστες αυτοί απέχουν το λιγότερο 1,00 m από τις άκρες των όψεων και σε καμιά περίπτωση δεν ξεπερνούν τα 0,6 του μήκους της όψης όπου τοποθετούνται. Οι εξώστες των προσόψεων απέχουν το λιγότερο 4,00 m. από την απέναντι οικοδομική γραμμή και 3,30 m (το κατώτερό τους σημείο) από το κατάστρωμα του δρόμου. Προκειμένου και μόνο για προσθήκες το ελάχιστο ύψος των 3,30 m μπορεί να μειωθεί μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Οι εξώστες των πλαγίων και των οπισθίων όψεων απέχουν το λιγότερο 1,40 m από τα όρια του οικοπέδου.

 

β) Ανεξάρτητα από τους παραπάνω περιορισμούς επιτρέπεται η κατασκευή στις προσόψεις ανοικτών εξωστών - προβόλων πλάτους 0,60 m.

 

γ) Απαγορεύονται οι γωνιακοί ανοικτοί εξώστες.

 

δ) Τα προστατευτικά κιγκλιδώματα των ανοικτών εξωστών είναι ξύλινα ή σιδερένια και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα. Απαγορεύονται τα κιγκλιδώματα από αλουμίνιο όπως και τα κτιστά στηθαία ή τα στηθαία από άλλα υλικά (γυαλί - πλεξιγκλάς).

 

5. α) Επιτρέπεται η κατασκευή σε νεοανεγειρόμενα κτίρια και η προσθήκη σε υπάρχοντα, κλειστών λειτουργικών προεξοχών (σαχνισιές) ελάχιστου πλάτους 0,40 m και μέγιστου πλάτους 1,10 m. Οι λειτουργικές προεξοχές των προσόψεων απέχουν το λιγότερο 4,00 m από την απέναντι οικοδομική γραμμή και 3,30 m - το κατώτερό τους σημείο - από το κατάστρωμα του δρόμου. Οι λειτουργικές προεξοχές των πλάγιων και των οπίσθιων όψεων απέχουν το λιγότερο 1,80 m από τα όρια του οικοπέδου.

 

β) Απαγορεύεται η κατασκευή λειτουργικής προεξοχής στο δεύτερο όροφο τριώροφης οικοδομής (λόγω κλίσης του εδάφους), καθώς και η κατασκευή ανοικτού εξώστη σε συνέχεια της λειτουργικής προεξοχής.

 

γ) Απαγορεύεται η διάσπαση και η διαφοροποίηση του πλάτους των λειτουργικών προεξοχών και επιβάλλεται η επικάλυψή τους με κεραμοσκεπή στέγη.

 

δ) Απαγορεύεται η κατασκευή λειτουργικών προεξοχών από σίδερο ή αλουμίνιο. Επιτρέπονται οι ξύλινες κατασκευές καθώς και η χρήση κάθε άλλου οικοδομικού υλικού επιχρισμένου εξωτερικά με τριφτό ασβεστοκονίαμα.

 

ε) Για την στήριξη των λειτουργικών προεξοχών είναι δυνατή η χρήση ξύλινων ή σιδερένιων στηριγμάτων (φουρουσιών) ή στηριγμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 

ζ) Οι λειτουργικές προεξοχές συνυπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.

 

6. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακάλυπτης κλίμακας ανόδου από το έδαφος στον όροφο κτιρίου, μέγιστου πλάτους μέχρι 1,00 m. Η προβολή της κλίμακας δεν υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό κάλυψης.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου επί υποστυλωμάτων (pilotis) σύμφωνα με την έννοια του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

8. Επιτρέπεται η τοποθέτηση πετασμάτων (τεντών) στου ισόγειους χώρους παραμονής ατόμων των κέντρων αναψυχής, καθώς και φωτεινών ή όχι επιγραφών, που κατά την κρίση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δεν αλλοιώνουν το παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού.

 

9. α) Κάθε έργο υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας) πρέπει να είναι υπόγειο. Η τοποθέτηση των μετρητών του ηλεκτρικού ρεύματος κάθε άλλου στοιχείου των παροχών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας πρέπει να γίνεται σε εσοχή ή οπωσδήποτε σε όχι εμφανείς θέσεις των κοινοχρήστων χώρων.

 

β) Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας είναι υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουν με δικά τους έξοδα την εγκατάσταση ή την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεών τους στην περιοχή έτσι ώστε να διατηρείται η παραδοσιακή μορφή του συνόλου. Ακόμα είναι υποχρεωμένοι με δικά τους έξοδα να επαναφέρουν στην αρχική κατάσταση τους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους στους οποίους επεμβαίνουν για την εγκατάσταση των δικτύων τους.

 

γ) Κάθε εργασία που αφορά την διαμόρφωση τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (δρόμων, πλατειών, κρηπιδωμάτων) όπως και στοιχεία των χώρων αυτών (δημοτικά καλάθια απορριμάτων, πινακίδες ονομασίας δρόμων, πλατειών και αρίθμησις οικιών, περίπτερα, συντριβάνια κ.λ.π.) γίνεται κατά τρόπο περιορισμένο στα παραδοσιακά πρότυπα και μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.