Προεδρικό διάταγμα 9/5/88c - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή, βλέπε άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 6915/459/1996 απόφασης (ΦΕΚ 1286/Δ/1996).

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης, ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,80.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8,5 m.

 

Β. Τομέας ΙΙ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστον εμβαδόν: 200 m2 και

 

β) προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,60.

 

5. Κατά παρέκκλιση για τα οικόπεδα κάτω από 600 m2 και μέχρι 200 m2 ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,8 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 320 m2.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8,5 m.

 

Γ. Τομέας ΙΙΙ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983, εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,40.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 10 m.

 

Δ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 των ενοτήτων Α, Β και Γ θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

Ε. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων, που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Χώροι σχολείου, παιδικού σταθμού, εκκλησίας (οικοδομικά τετράγωνα 21, 83 και 11):

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,4.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 10 m.

 

2. Χώρος σχολείου - νηπιαγωγείου - αθλητικών εγκαταστάσεων (οικοδομικό τετράγωνο 46):

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,4.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.

 

ΣΤ. 1). Στους τομείς Ι και ΙΙ επιτρέπεται η προσαύξηση του ύψους των κτιρίων μέχρι 2 m για την κατασκευή στέγης και μέχρι 1 μέτρο για την κατασκευή συμπαγούς στηθαίου ή υδατοδεξαμενών.

 

2. Για όλη την περιοχή που εντάσσεται στο σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος εφαρμόζονται επιπλέον τα εξής:

 

α) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

β) Τα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο κόκκινο περίγραμμα, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.

 

γ) Η χορήγηση οικοδομικών αδειών στα οικόπεδα που βρίσκονται στα υπ' αριθμούς 51, 52, 53, 62, 66, 78 και 84 οικοδομικά τετράγωνα και έχουν πρόσωπο επί του ρέματος Σαρανταπόταμου, επιτρέπεται μετά τη διευθέτηση του ρέματος.

 

δ) Επιβάλλεται ο έλεγχος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία κατά την εκσκαφή των θεμελίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή, βλέπε άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 6915/459/1996 απόφασης (ΦΕΚ 1286/Δ/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.