Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 10/8/18

ΠΝΠ 10-08-2018: Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23 και 24-07-2018


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 10-08-2018: Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23 και 24-07-2018, (ΦΕΚ 149/Α/2018), 10-08-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης υλοποίησης των πράξεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων και αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 23 και 24-07-2018.

 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Πρώτο: Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης

 

1. α) Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018) μπορεί να πραγματοποιείται, παράλληλα με τα όργανα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, και από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 267/1998 (ΦΕΚ 195/Α/1998), με την επίβλεψη του ιδίου Τμήματος. Ειδικά οι πράξεις κατεδάφισης που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 4559/2018 και αφορούν αυθαίρετες περιφράξεις και περιτοιχίσεις που έχουν ανεγερθεί κατά παράβαση του άρθρου 23 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) δύνανται να εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν διαβίβασής τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης του παρόντος εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του νόμου 4559/2018.

 

β) Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από σχετική απόφαση του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνονται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ. Για το σκοπό της χρηματοδότησης του προηγούμενου εδαφίου, το Πράσινο Ταμείο μπορεί να διαθέτει πόρους κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

γ) Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Υποχρέωση συνδρομής έχει και κάθε άλλη δημόσια αρχή, όπως ιδίως οι κτηματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και κάθε φορέας που εποπτεύεται από την Κεντρική Διοίκηση, με τη διάθεση μηχανικών μέσων και για τη διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο του έργου της κατεδάφισης.

 

2. α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούνται να διαβιβάσουν στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

 

α)α) Τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και εθνικούς δρυμούς, των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση,

 

β)β) τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67Α του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρείται η διαβίβαση των πράξεων κατεδάφισης που έχουν περιληφθεί σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατεδάφισης και σε επεκτάσεις συμβάσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί χρηματοδότηση.

 

β) Η εκτέλεση των πράξεων της περίπτωσης α' μπορεί να πραγματοποιείται κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τις πράξεις της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α', οι δαπάνες κατεδάφισης δεν καταλογίζονται εις βάρος του υπόχρεου.

 

3. α) Αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το σκοπό του παρόντος άρθρου είναι η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανατίθεται σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών η υλοποίηση των πράξεων κατεδάφισης που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.

 

Άρθρο Δεύτερο: Κοινοποίηση δωρεών μελετών, έργων και υπηρεσιών

 

Όλες οι μελέτες, τα έργα, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και ο εξοπλισμός ποσού άνω των 1.000 € που αφορούν σε δράσεις αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 23 και 24-07-2018 και εκπονούνται ή διενεργούνται αδαπάνως από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, κοινοποιούνται με ευθύνη του αποδεχόμενου τη δωρεά φορέα του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ή εποπτευομένου φορέα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η υποχρέωση αυτή αφορά και σε μελέτες, έργα, παροχή τεχνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού που έχουν ήδη εκπονηθεί ή παραχωρηθεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

 

Άρθρο Τρίτο: Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

 

Στο άρθρο 3 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής και η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8:

 

{7. Ειδικά για το έτος 2018 απαλλάσσονται τα ακίνητα τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο τρίτο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

Άρθρο Τέταρτο

 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 10-08-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Πρωθυπουργός

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.