Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς εξασφάλιση της απαιτήσεως της Τραπέζης δια το χορηγούμενο δάνειον ποσού μεγαλυτέρου των εξήντα χιλιάδων δραχμών, εγγράφεται υπέρ αυτής υποθήκη επί του δια του δανείου ανεγειρομένου ή επισκευαζόμενου ακινήτου. Εις τις περιπτώσεις αυτοστέγασης η υποθήκη εγγράφεται επί του υπό του δικαιούχου υποδεικνυομένου ετέρου ακινήτου εις το οποίον θα πραγματοποιηθεί η αυτοστέγαση. Δια την απόδειξη της κυριότητος και επί του ακινήτου τούτου έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσης. Δια δάνειον μέχρις εξήντα χιλιάδων δραχμών αρκεί η προσωπική εγγύησις των δανειοδοτούμενων. Οι ανωτέρω υποθήκες δύναται να εγγράφονται και επί ετέρου ακινήτου προσφερομένου τυχόν προς τούτο υπό του λαμβάνοντος το δάνειον, εφ' όσον η αξία του ακινήτου τούτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειον ή και να μεταφέρονται εκ των υστέρων εις έτερον ακίνητο καλύπτον ομοίως το δάνειον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 867/1979 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

2. Τίτλο προς εγγραφή υποθήκης αποτελεί η σύμβασις συνάψεως του δανείου.

 

3. Υποθήκη εγγραφομένη προς ασφάλειαν δανείου χορηγουμένου δυνάμει της παρούσης, επί ακινήτου του οφειλέτου, όστις προς απόδειξη της κυριότητός του προσήγαγε τα κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 5 έγγραφα, είναι ισχυρά και έγκυρος κατά παντός τρίτου, ο δε ενυπόθηκος οφειλέτης εκ τοιούτου δανείου, θεωρείται έναντι του τυχόν αναγνωρισθησομένου δικαστικώς τρίτου κυρίου του ενυπόθηκου ακινήτου, ως κακής πίστεως νομεύς, στερούμενος του δικαιώματος της αφαιρέσεως ενσωματωμένων υλικών (συστατικών) ή της αποζημιώσεως δι' οιασδήποτε ενεργηθείσας υπ' αυτού δαπάνες. Εις την περίπτωσιν ταύτη το χορηγηθέν δάνειον μετά των τόκων αυτού οφείλεται παρά του αναγνωρισθέντος δικαστικώς κυρίου του ενυπόθηκου ακινήτου εις ον ανήκει το ενυπόθηκο μετά των δια του δανείου γενομένων κτισμάτων, τεκμαιρόμενου τούτου αμαχήτως ως καταστάντος πλουσιότερου κατά το ποσόν εις ο ανέρχεται το δάνειον μετά των τόκων αυτού. Ο τυχόν αναγνωρισθείς δικαστικώς τρίτος κύριος του ενυπόθηκου, υπόκειται εις την εμπράγματη αγωγή του δανειστού.

 

4. Η σύμβασις δανείου καταρτίζεται δι' ιδιωτικού εγγράφου. Δια την κατάρτιση ταύτης, και την αναδοχή των εκ της λήψεως του δανείου υποχρεώσεων επί ακινήτων μεν προικώων δεν απαιτείται η τήρησις των διατυπώσεων του άρθρου 1417 του Αστικού Κώδικα, επί ακινήτων δε ανηκόντων εις πρόσωπα, τελούντα υπό πατρική εξουσία, επιτροπεία ή κηδεμονίαν δεν απαιτείται η τήρησις των διατυπώσεων των άρθρων 1512, 1647, 1678, 1698 και 1704 του Αστικού Κώδικα. Επί επικαρπίας η πληρωμή των τοκοχρεολυτικών δόσεων βαρύνει αποκλειστικώς τον ψιλό κύριον, ο επικαρπωτής όμως, μετέχει εις την πληρωμή των δόσεων, οι οποίες καθίστανται διαρκούσης της επικαρπίας ληξιπρόθεσμοι, συμμέτρως, κατά την καθοριζόμενη κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/1973 περί Κώδικα φορολογίας κληρονομιών κ.λ.π., ως τούτο εκάστοτε ισχύει, σχέση αξίας της επικαρπίας προς την της πλήρους κυριότητος.

 

5. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν πρόκειται περί δανείου δι' ανακατασκευή μισθίου ακινήτου χρησιμοποιουμένου δια κατοικία, ο χρηματοδοτούμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται εις επανεγκατάσταση του μισθωτού επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη από της επανεγκαταστάσεως με ενοίκιον, το κατά το χρόνον των σεισμών καταβαλλόμενο και αναπροσαρμοζόμενο κατ' έτος τιμαριθμικά από 01-01-1981. Εις περίπτωσιν, κατά την οποίαν πρόκειται περί δανείου δι' επισκευή μισθίου ακινήτου χρησιμοποιουμένου δια κατοικία ο χρηματοδοτούμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται εις την διατήρηση του μισθωτού ή την επανεγκατάσταση αυτού επί διετία, από της περατώσεως της επισκευής, με αμετάβλητο ενοίκιον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 867/1979 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

6. Η ανάληψις της καθοριζομένης πρώτης δόσεως του δανείου πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της ολοκληρώσεως της διαδικασίας εγγραφής υποθήκης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.