Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκ της εφαρμογής της παρούσης πράξεως τυχόν συναπτόμενες συμβάσεις μεταβιβάσεως ακινήτων και η μεταγραφή τούτων, οι συμβάσεις παροχής ενυπόθηκων δανείων, η εξόφλησις των δόσεων, των εξ αυτών απορρεόντων τόκων, η εγγραφή και η εξάλειψις της προς ασφάλιση αυτών υποθήκης, οι μελέτες δια την ανακατασκευή ή την επισκευή των βλαβέντων κτιρίων, οι εργολαβικές συμβάσεις και τα τιμολόγια δια την εκτέλεσιν των εργασιών, ως και η έκδοσις των οικοδομικών αδειών, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος κρατήσεως ή εισφοράς εν γένει υπέρ του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οιουδήποτε τρίτου, εξαιρέσει του φόρου εισοδήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 867/1979 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

2. Τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και των αμίσθων υποθηκοφυλάκων δια τις κατά την εφαρμογήν της παρούσης συναπτόμενες συμβάσεις και συμβόλαια περιορίζονται εις το εν τρίτον των εκάστοτε ισχυόντων και καταβάλλονται υπό του πιστοδοτικού Ιδρύματος που δανειοδότησε εις χρέωση του δικαιούχου.

 

3. Όλες οι διοικητικές και δικαστικές ενέργειες, οι προβλεπόμενες ή ανακύπτουσες κατά την εφαρμογήν της παρούσης ενεργούνται ατελώς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.