Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4/12/12 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Πολεοδομικό γραφείο Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 148 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμηση από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου, η οποία χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του Πολεοδομικού Γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού συνοδευόμενη από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου υποχρεούται να χορηγήσει την έγκριση δόμησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.