Πυροσβεστική διάταξη 6/96

ΠΥΡΔ 6/1996: Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πυροσβεστική Διάταξη 6/1996: Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες, (ΦΕΚ 150/Β/1996), 13-03-1996.

 

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

 

1. Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων (ΦΕΚ 166/Α/1977)

 

β. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

2. Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε ανεξάρτητες αποθήκες με σκοπό τη πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και ατυχημάτων καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται μέσα σ' αυτές, ως εξής:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικά

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β: Δομική πυροπροστασία

 

Άρθρο 3: Οδεύσεις διαφυγής

Άρθρο 4: Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

 

Κεφάλαιο Γ: Ενεργητική πυροπροστασία

 

Άρθρο 5: Προληπτικά μέτρα

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Υπαίθριες - ημιυπαίθριες αποθήκες

Άρθρο 8: Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασία εφαρμογής

 

Άρθρο 9: Μελέτη πυροπροστασίας - Χορήγηση πιστοποιητικού - Αποκλίσεις

Άρθρο 10: Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Άρθρο 11: Κυρώσεις

Άρθρο 12: Τελικές - Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 13: Ισχύς εφαρμογής

Παράρτημα Α: Μέθοδος υπολογισμού πυροθερμικού φορτίου

Παράρτημα Β: Αποθηκευμένα υλικά που εντάσσονται στην κατηγορία Ζ0

 

Αθήνα, 09-02-1996

 

Ο Αρχηγός

 

(Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στις 27-02-1996)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.