Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 52/19

ΠΥΣ 52/2019: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 52/2019: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή, (ΦΕΚ 213/Α/2019), 24-12-2019.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Της παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Συντάγματος,

 

β) των άρθρων 5, 8, 9 και 119 του νόμου 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/2019),

 

γ) του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005),

 

δ) του προεδρικού διατάγματος 80/2019 Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ως Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 118/Α/2019),

 

ε) του προεδρικού διατάγματος 81/2019 Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (ΦΕΚ 119/Α/2019),

 

στ) του προεδρικού διατάγματος 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ((ΦΕΚ 121/Α/2019) και (ΦΕΚ 126/Α/2019)).

 

2. Την ανάγκη άμεσης σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας ενός εποπτικού οργάνου, σε επίπεδο Υπουργών, καθώς και ενός επιχειρησιακού - επιτελικού οργάνου για την απολιγνιτοποίηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Την από 23-12-2019 εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1: Σύσταση και συγκρότηση

Άρθρο 2: Έργο

Άρθρο 3: Συντονιστική Επιτροπή

 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.