Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 52/19 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Συντονιστική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) ως Ομάδα Εργασίας της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 4622/2019, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση και υλοποίησή του και την εισήγηση των θεμάτων στην Επιτροπή του άρθρου 1.

 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από:

 

α) μία προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, ως Συντονιστή του ΣΔΑΜ και Πρόεδρο που ορίζεται με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής,

 

β) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής,

 

γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,

 

δ) τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,

 

ε) τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,

 

στ) τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,

 

ζ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και

 

η) τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την 1/2020 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 26/Α/2020).

 

3. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία τίθενται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, δημόσιων φορέων και οργανισμών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων, εκπρόσωποι λοιπών φορέων, δημόσιοι λειτουργοί, υπηρεσιακά στελέχη ή/και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνεται ότι δύναται να συνδράμει κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις και το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

4. Ο Συντονιστής είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και των παραμέτρων που τίθενται από τη Συντονιστική Επιτροπή για την κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

 

5. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να υποστηρίζεται διοικητικά και υλικοτεχνικά από τις υπηρεσίες των φορέων προέλευσης των μελών της, να παραγγέλλει στους φορείς αυτούς την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, μελετών και υπηρεσιών και εν γένει να κάνει χρήση των πόρων τους για την εκτέλεση του έργου της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.