Υγειονομική διάταξη 2280/83

ΥΔ Α5/2280/1983: Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α5/2280/1983: Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις, (ΦΕΚ 720/Β/1983), 13-12-1983.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Υγείας και Πρόνοιας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

β) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 574/1982 περί ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

γ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 924/1976 περί Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

δ) Τα άρθρα 13 και 14 του νόμου [Ν] 3316/1925 περί κυρώσεως συμβάσεως δια την ύδρευση των πόλεων Αθηνών και Πειραιώς και των Προαστίων αυτών κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε με τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1380/1938 (άρθρο 13, παράγραφος 2).

 

ε) Την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας (ΦΕΚ 551/Β/1981) αριθμός απόφασης 11.

 

στ) Την υπ' αριθμό ΕΙΒ/221/1965 υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

 

ζ) Την υπ' αριθμό Γ3Α/761/1968 υγειονομική διάταξη περί ποιότητος του ποσίμου ύδατος.

 

η) Τις Υγειονομικές Διατάξεις [Π] Γ1/18464/1960, [Π] Γ1/4307/1969 και [Π] Γ1/18016/1971.

 

θ) Το νόμο [Ν] 1065/1980 περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

 

ι) Το νόμο [Ν] 1068/1980 περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.

 

ι)α) Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας:

 

1975/440/ΕΟΚ, 375L0439 οδηγία του Συμβουλίου της 16-06-1975 περί της απαιτουμένης ποιότητος των υδάτων επιφανείας που προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος.
1976/464/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου της 04-05-1976 περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον.
1978/859/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου της 18-07-1978 περί της ποιότητος των γλυκών νερών που πρέπει να προστατεύονται ή να βελτιώνονται για να είναι κατάλληλα για διαβίωση ιχθύων.
1979/869/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου της 09-10-1979 περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Γενικές απαγορεύσεις

Άρθρο 3: Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων - Ποιότητα νερού αποδεκτών

Άρθρο 4: Διάθεση στερεών αποβλήτων και ιλύων (βιομηχανικά και αστικά)

Άρθρο 5: Ραδιενέργεια

Άρθρο 6: Άδεια

Άρθρο 7: Καθαρισμός και συντήρηση της κοίτης των αποδεκτών

Άρθρο 8: Περιορισμοί σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εξορυκτικές δραστηριότητες

Άρθρο 9: Περιορισμοί άλλων δραστηριοτήτων

Άρθρο 10: Ισχύς

Άρθρο 11: Εφαρμογή

Άρθρο 12: Παραρτήματα

Άρθρο 13: Κυρώσεις

 

Αθήνα, 28-11-1983

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.