Υγειονομική διάταξη 4767/82

ΥΔ Α1Β/4767/1982: Κρίση καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων, που άρχισαν να ιδρύονται από τις 24-02-1982, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α1Β/4767/1982: Κρίση καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων, που άρχισαν να ιδρύονται από τις 24-02-1982, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους, (ΦΕΚ 336/Β/1982), 04-06-1982.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Την [Π] Α1Β/11261/1981 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 46/Β/1982).

 

4. Την από 28-04-1982 εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε το άρθρο 52 με τίτλο μεταβατικές διατάξεις της [Π] Α1Β/11261/1981 υγειονομικής διάταξης προσθέτοντας τις ακόλουθες παραγράφους 3 και 4:

 

{3. Νεοϊδρυόμενο κατάστημα ή εργαστήριο τροφίμων, η διαδικασία ιδρύσεως του οποίου άρχισε πριν από τις 24-02-1982 (ημερομηνία, που είχε ορισθεί αρχικά για την έναρξη εφαρμογής της [Π] Α1Β/11261/1981 υγειονομικής διάταξης), για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του κρίνεται βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, ως προς τους όρους τους αναφερομένους στους χώρους του (εμβαδόν χώρων, κατασκευή αποχωρητηρίων, αποστάσεις κλπ.) εφόσον η αίτηση του ενδιαφερομένου για την απόκτηση της ανωτέρω αδείας, θα έχει κατατεθεί στην οικεία Αστυνομική Αρχή μέχρι 31-12-1982.

 

Για να διαπιστωθεί η ημερομηνία ενάρξεως της διαδικασίας ιδρύσεως του νεοϊδρυόμενου καταστήματος ή εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος επισυνάπτει στη σχετική αίτηση του εκτός των άλλων απαραιτήτων δικαιολογητικών και επικυρωμένο αντίγραφο του τυχόν υπάρχοντος συμφωνητικού μισθώσεως του χώρου στον οποίο έχει εγκατασταθεί ή επιχείρησή του ή αν δεν υπάρχει τέτοιο συμφωνητικό επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δελτίων παραγγελίας ή των τιμολογίων προμήθειας του εξοπλισμού της επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 του τεχνικού (μηχανικού, διακοσμητή, τεχνίτη κ.λ.π.), που εργάσθηκε για την οργάνωση του καταστήματος ή εργαστηρίου, στην οποία θα φαίνεται απαραιτήτως η ημερομηνία ενάρξεως των σχετικών εργασιών.

 

4. Κατά την επανεξέταση του νεοϊδρυόμενου καταστήματος ή εργαστηρίου της προηγουμένης παραγράφου, είτε για τη διαπίστωση της συμπληρώσεως ελλείψεων, που είχαν επισημανθεί κατά την αρχική κρίση του, είτε λόγω υποβολής από τον ενδιαφερόμενο αιτήσεως θεραπείας κατά του αποτελέσματος της πρωτοβάθμιας κρίσης του, εφαρμόζεται, ως προς τους όρους τους αναφερομένους στους χώρους του, το νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε κατά την ημέρα καταθέσεως της αρχικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του επανεξεταζόμενου καταστήματος ή εργαστηρίου.}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 29-04-1982

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.