Απόφαση 166476/13

Απόφαση 166476/2013: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμόν 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012) όμοιά της απόφαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 166476/2013: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμόν 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012) όμοιά της απόφαση, (ΦΕΚ 595/Β/2013), 14-03-2013.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/A/1986), όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/A/2002).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμόν 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012) κοινή υπουργική απόφαση.

 

6. Το υπ' αριθμόν 8039/1/352-ΚΘ/2012 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ 203331/2012) έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη / Διεύθυνσης Τεχνικών περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης Κέντρων και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) και Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης (ΠΚΕΚ).

 

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 25-02-2013

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.