Απόφαση 4187/12 - Άρθρο p1

Παράρτημα 1: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις της Κατηγορίας Β περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.

 

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας για τους οποίους ισχύουν συγκεκριμένες πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις καθορίζονται στον Πίνακα 2. Εφόσον μια δραστηριότητα δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιον από τους Κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ του Πίνακα 2, αυτή εντάσσεται στην πλησιέστερη δραστηριότητα.

 

Πίνακας 1. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Α/Α

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Γενικές Δεσμεύσεις

Α1

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Α2

Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λ.π.

Α3

Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Α4

Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

Α5

Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

Α6

Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

Α7

Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή / και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις κοινές υπουργικές αποφάσεις [Α] 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α8

Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

Β1

Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

Β2

Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β3

Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β4

Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

Γ1 (1)

Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 1180/1981 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ……… dB.

Γ2

Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

Γ3

Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λ.π.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

Γ4

Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λ.π. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5

Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που - λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών - προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Αέρια Απόβλητα

Δ1

Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/2011) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο - Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2

Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κ.λ.π.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3

Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4

Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντίζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ5

Να τηρούνται τα όρια του προεδρικού διατάγματος 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Δ6

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

Δ7

Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκπομπή σκόνης.

Δ8

Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Δ9

Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.

Υγρά Απόβλητα

Ε1-1 (2)

Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Ε1-2

Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

Ε1-3

Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

E1-4

Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης.

Ε2-1 (3)

Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Ε2-2

Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια, ή συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που αποδεικνύεται από την ύπαρξη σχετικής σύμβασης.

Ε2-3

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για γεωργική χρήση (άρδευση), σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) όπως ισχύουν.

Ε2-4

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) όπως ισχύουν.

Ε2-5

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για αστική και περιαστική χρήση, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) όπως ισχύουν.

Ε2-6

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) όπως ισχύουν.

Ε2-7

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για τα υδατικά συστήματα του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 51/2007, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) όπως ισχύουν.

Ε2-8

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για περιορισμένη άρδευση μέσω υπεδάφιου συστήματος άρδευσης ή τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 51/2007, με τους όρους που τίθενται για τους συγκεκριμένους τύπους επαναχρησιμοποίησης με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

Ε2-9 (4)

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους οδηγούνται για διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη σύμφωνα με τους εξής όρους:

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα διατίθενται σε __________ (καθορίζεται ο αποδέκτης).
Οφείλουν να πληρούν τους όρους σχετικά με τις οριακές τιμές για τις μικροβιολογικές, τις συμβατικές και άλλες χημικές παραμέτρους, καθώς και την εκάστοτε κατ' ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία, που καθορίζονται στην __________ (καθορίζεται η απόφαση για τα όρια εκπομπών στον συγκεκριμένο αποδέκτη από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας).
Θα πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον __________ (καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων αποβλήτων) ανά μήνα (ή έτος) και θα διενεργούνται οι κατάλληλες αναλύσεις σύμφωνα με την __________ (καθορίζεται η απόφαση για τα όρια εκπομπών στον συγκεκριμένο αποδέκτη από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας).

Ε3-1 (5)

Ειδικά για τα ελαιουργεία: Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, μετά από προεπεξεργασία οδηγούνται σε εδαφοδεξαμενή, σύμφωνα με το μέρος Α του Παραρτήματος II.

Ε3-2

Ειδικά για τα ελαιουργεία: τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας μετά από προεπεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή και καθίζηση ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία, διατίθενται για υδρολίπανση ελαιώνων, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 20 m3 ανά στρέμμα και για υδρολίπανση λοιπών δενδροκαλλιεργειών εξαιρουμένων των εσπεριδοειδών, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 20 m3 ανά στρέμμα, σύμφωνα με το μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ.

E4

Το τυρόγαλα ή ο ορός λακτόζης που προκύπτουν κατά την παραγωγή του τυριού, είτε θα διατίθενται σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη, ή σε μονάδες εκτροφής ζώων ως ζωοτροφή, ή σε κάποιο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, είτε θα υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία εντός της μονάδας, για την παραγωγή άλλων προϊόντων.

Να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίματος να μη γίνεται διασπορά υγρών αποβλήτων εκτός του χώρου του εργοστασίου, αλλά μέσω αγωγών - καναλιών - υπεδάφιων αγωγών να οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία τυρογάλακτος και ορού λακτόζης να είναι πάντα σύμφωνη και με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 155680/2005 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Η επιχείρηση, οφείλει να τηρεί αρχείο και να προσκομίζει, αν αυτό της ζητηθεί, στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, τα εξής:

Τα στοιχεία του παραλήπτη και τον τρόπο παράδοσης του τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη) ή του ορού λακτόζης
Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τυροκομείου και παραλήπτη, στο οποίο θα προσδιορίζεται η ετήσια ποσότητα τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη) ή ορού λακτόζης που θα παραδίδεται, καθώς και δελτία αποστολής, με τα οποία να αποδεικνύεται ότι εξασφαλίσθηκε η διάθεσή τους προς τον παραλήπτη.
Ημερήσια δελτία παραλαβής γάλακτος για τυροκόμηση.

Στερεά Απόβλητα

Ζ1

Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Ζ2

Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Z3

Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των προεδρικών διαταγμάτων 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004) όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/2006) και [ΠΔ] 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/2010) όπως ισχύουν.
Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΗΠ/24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) όπως ισχύει.
Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004).
Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z4

Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006), 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007) και τον νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Z5

Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) και ΗΠ/24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) όπως ισχύουν.

Z6

Τα πριονίδια μεταφέρονται μέσω συστήματος απορρόφησης σε σιλό αποθήκευσης. Στη συνέχεια είτε επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, είτε χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη, είτε διατίθενται σε μονάδες εκτροφής ζώων.

Z7

Τα ρινίσματα και τα ρετάλια των μετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε εξειδικευμένη εταιρία ανακύκλωσης.

Z8

Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής:

Τα φύλλα από την διαλογή των ελιών μπορούν να διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή, για την παραγωγή φυτοχώματος (compost), για την παραγωγή καύσιμης ύλης ή για άλλη εναλλακτική διαχείριση.
Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργεία, ή οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Η ιλύς από τον πυθμένα των εδαφοδεξαμενών διατίθεται ως βελτιωτικό εδάφους κατόπιν αναμόχλευσης, εφόσον αφυδατωθεί σε κλίνες ξήρανσης ή με εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης.
Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου συλλέγεται και διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα της μονάδας, είτε να διατίθεται για τη λίπανση των εδαφών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Z9

Τα ακατάλληλα φρούτα θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα παραδίδονται σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη ισοδυνάμου αποτελέσματος διαχείριση.

Z10

Τα άδεια δοχεία μελανιών που θα προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Z11

Οι ποσότητες αδρανών που προκύπτουν από τις δεξαμενές καθίζησης των υγρών αποβλήτων θα επαναχρησιμοποιούνται σε ανάμιξη με τα υπόλοιπα αδρανή υλικά.

Z12

Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β/1991),

2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),

3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,

4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων __________,

5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις

Η1

Τήρηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης ΑΙΒ/8577/1983 περί εργαστηρίων τροφίμων.

Η2

Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών - ελαίων και γαλακτωμάτων στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης.

Η3

Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α/1987).

Η4

Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799/Β/1985) και Π-7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β/1988) όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η5

Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οίκοθεν 10245/713/1997 (ΦΕΚ 311/Β/1997).

Η6

Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 82/2003 (ΦΕΚ 1045/Β/2003) όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου, που είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β/1991) όπως ισχύει.

Η7

Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:

Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) και 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) όπως ισχύουν.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η8

Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS)

Η9

Παντός είδους υφάσματα, πανιά, στουπιά, κ.α. που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις τυπογραφίας για τον καθαρισμό των κυλίνδρων να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Η10

Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

Η11

Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

Σχόλια


(1)

Η δέσμευση αυτή τίθεται υποχρεωτικά και θα πρέπει να καθορίζεται οπωσδήποτε το όριο θορύβου που θα πρέπει να τηρεί η εγκατάσταση σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του προεδρικού διατάγματος 1180/1981 λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της εγκατάστασης και το χαρακτήρα της περιοχής.

(2)

Οι δεσμεύσεις Ε1-1 έως Ε1-4 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των αστικών λυμάτων και θα πρέπει να επιλέγεται τουλάχιστον μία από αυτές με βάση πληροφορίες που δίνει ο φορέας κατά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.

(3)

Οι δεσμεύσεις Ε2-1 έως Ε2-9 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων και θα πρέπει να επιλέγεται τουλάχιστον μία από αυτές με βάση πληροφορίες που δίνει ο φορέας κατά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.

(4)

Η δέσμευση αυτή επιλέγεται εφόσον ο φορέας δηλώνει (είτε στο σχετικό ερωτηματολόγιο είτε στην υπεύθυνη δήλωση) ότι θα διαθέτει τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης σε επιφανειακό αποδέκτη.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσδιορίζεται από την Αδειοδοτούσα Αρχή:

Ο επιφανειακός αποδέκτης,
Η Απόφαση καθορισμού των οριακών τιμών για τις μικροβιολογικές, χημικές και άλλες παραμέτρους και της κατ' ελάχιστο απαιτούμενης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων πριν από τη διάθεση τους.
Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ελέγχων.

(5)

Οι δεσμεύσεις Ε3-1 και Ε3-2 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και θα πρέπει να επιλέγεται τουλάχιστον μία από αυτές με βάση πληροφορίες που δίνει ο φορέας κατά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.

 

Πίνακας 2. Οικονομικές Δραστηριότητες

ΣΤΑΚΟΔ 2008

Δραστηριότητα

Γενικές Δεσμεύσεις

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Θόρυβος

Αέρια Απόβλητα

Υγρά απόβλητα

Στερεά απόβλητα

Ειδικές Δεσμεύσεις

10.1

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6

Ε1, Ε2

Ζ1, 7.1, Ζ3, Ζ12

Η7

10.2

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6,

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ12

Η7

10.3

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6,

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ8, Ζ9, Ζ12

Η7

10.4

Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ9

Ε1, Ε2 ή/και Ε3

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ8, Ζ12

Η7

10.5

Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6,

Ε1, Ε2, Ε4

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ12

Η7

10.6

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ12

Η7

10.7

Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ12

HI, Η7

10.8

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ12

HI, Η7

10.9

Παραγωγή

παρασκευασμένων

ζωοτροφών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ12

Η7

11

Ποτοποιία

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ6

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

HI, Η7

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

Η4, Η8

13.1

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η4, Η7, Η8

13.2

Ύφανση

κλωστοϋφαντουργικών υλών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η4, Η7, Η8

13.3

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η4, Η7, Η8

13.9

Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η4, Η7, Η8

14.1

Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ12

Η4, Η8

14.2

Κατασκευή γούνινων ειδών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ6

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ12

Η4, Η8

14.3

Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, , Δ5, Δ6

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ12

Η4, Η8

15.1

Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας, κατεργασία και βαφή γουναρικών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η4, Η7, Η8, Η10

15.2

Κατασκευή υποδημάτων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η4, Η7, Η8

16.1

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ6, Ζ12

Η4, Η7, Η8

16.2

Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ6, Ζ12

Η4, Η7, Η8, Η10

17.1

Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ12

Η4, Η7, Η8

17.2

Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ7, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ10, Ζ12

Η4, Η7, Η8

18.1

Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ10, Ζ12

Η4, Η8, Η9

18.2

Αναπαραγωγή προ-εγγεγραμμένων μέσων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4,Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ10, Ζ12

Η4, Η8

19.1

Παραγωγή προϊόντων

οπτανθρακοποίησης

(κωκοποίησης)

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ7, Ζ12

Η3, Η4, Η5, Η7

20.1

Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η3, Η4, Η5, Η6, Η7, Η10

20.2

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η3, Η4, Η5, Η6, Η7, Η10

20.3

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η3, Η4, Η5, Η6, Η7, Η10

20.4

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η3, Η4, Η5, Η6, Η7, Η10

20.5

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η3, Η4, Η5, Η7, Η8, Η11

20.6

Παραγωγή συνθετικών ινών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η3, Η4, Η5, Η7, Η8

21.1

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η4, Η5, Η7, Η8, Η11

21.2

Παραγωγή

φαρμακευτικών

σκευασμάτων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η4, Η5, Η7, Η8, Η11

22.1

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ7, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η4, Η7, Η8

22.2

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

23.1

Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

23.2

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

23.3

Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ11, Ζ12

 

23.4

Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

23.5

Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ11, Ζ12

 

23.6

Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ11, Ζ12

 

23.7

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, ,Ζ3, Ζ11, Ζ12

 

24.1

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

24.2

Κατασκευή

χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με

καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

24.3

Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

24.4

Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8,

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

24.5

Χύτευση μετάλλων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

25.1

Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

25.2

Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

Η10

25.3

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

25.4

Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

25.5

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση κονιομεταλλουργία

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

Η10

25.6

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων μεταλλοτεχνία

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

Η10

25.7

Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

Η10

25.9

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

Η10

26.1

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

26.2

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

26.3

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

26.4

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

26.5

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης, κατασκευή ρολογιών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

26.6

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

26.7

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

26.8

Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

27.1

Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

27.2

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

27.3

Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

27.4

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

27.5

Κατασκευή οικιακών συσκευών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

27.9

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

28.1

Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

28.2

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

28.3

Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

28.4

Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

28.9

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

29.1

Κατασκευή

μηχανοκίνητων

οχημάτων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

29.2

Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

29.3

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

Η10

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

31

Κατασκευή επίπλων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ6, Ζ12

Η10

32.1

Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

 

32.2

Κατασκευή μουσικών οργάνων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ8

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

Η10

32.3

Κατασκευή αθλητικών ειδών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

32.4

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

32.5

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

32.9

Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5,

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

33.1

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ7, Ζ12

Η10

33.2

Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

36

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ12

 

37

Επεξεργασία λυμάτων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

 

38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ανάκτηση υλικών

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β3, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

 

39

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5

Δ1, Δ2, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

Η11

46.71

Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ12

Η11

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ12

Η11

95.1

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

95.2

Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β1, Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ3, Ζ12

 

96.01

Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα

κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8

Β2, Β4

Γ1

Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ9

Ε1, Ε2

Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ12

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 127402/1487/Φ15/2016 απόφασης (ΦΕΚ 3924/Β/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 135207/1801/2017 απόφασης (ΦΕΚ 4333/Β/2017).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.