Νόμος 1418/84 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου καταργούνται:

 

α. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1266/1972 και τα εκτελεστικά του προεδρικά διατάγματα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1406/1983 Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κ.λ.π.

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 κατά το μέρος που αναφέρεται στην κατασκευή έργων, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 10 και το άρθρο 11 του νόμου 679/1977.

 

γ. Ο νόμος 889/1979 (ΦΕΚ 77/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του.

 

δ. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2931/1954 (ΦΕΚ 163/Α/1954) και οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του.

 

ε. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 224/1969 (ΦΕΚ 121/Α/1969), κατά το μέρος που αναφέρεται στην κατασκευή έργων.

 

στ. Τα νομοθετικό διάταγμα [Ν] 306/1969 (ΦΕΚ 195/Α/1969) και νομοθετικό διάταγμα [Ν] 470/1970 (ΦΕΚ 57/Α/1970).

 

ζ. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 95/1946 περί εργοληπτών δημοσίων έργων, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και τελευταία με το νόμο 689/1977 (ΦΕΚ 253/Α/1977) και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή τους.

 

η. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 271/1969 (ΦΕΚ 171/Α/1969), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του.

 

θ. Τα άρθρα 196, 197, 198, 199 του νόμου [Ν] 1065/1980 (ΦΕΚ 168/Α/1980) και κάθε άλλη διάταξή του, που αναφέρεται στην εκτέλεση έργων, όπως και το προεδρικό διάταγμα 28/1980 περί έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 11/Α/1980) κατά το μέρος που αναφέρεται στην εκτέλεση έργων.

 

ι. Ο νόμος [Ν] 3132/1955 περί εκτέλεσης στρατιωτικών έργων κ.λ.π. και τα διατάγματα που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του, όπως και οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 791/1937 (ΦΕΚ 275/Α/1937), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 250/1947 (ΦΕΚ 69/Α/1947), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2896/1954 (ΦΕΚ 150/Α/1954) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 901/1971 (ΦΕΚ 121/Α/1971), κατά το μέρος που αναφέρονται στην κατασκευή των έργων.

 

ι)α. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 

2. Διατηρούνται και μετά την ισχύ του νόμου αυτού:

 

α. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 7, 8, 9, 10, 11, 12) του νόμου 679/1977, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός απ' τις διατάξεις που ρητά καταργούνται με την προηγούμενη παράγραφο.

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος 2386/1953 περί ενοποιήσεως και αποκεντρώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους, όπως ισχύει μετά το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 120/1960 περί ρυθμίσεως αρμοδιοτήτων συναφών προς έργα δημοσίων επενδύσεων (ΦΕΚ 120/Α/1960). Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 παράγραφοι 7 και 8, των άρθρων 6 και 7, του άρθρου 8 παράγραφος 1, των άρθρων 10 και 11, των άρθρων 12 και 13, με επιφύλαξη των άρθρου 14 και άρθρου 16 και επομένων του νόμου αυτού.

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 1332/1983 Ελληνική Κρατική Εταιρία Τεχνικών Έργων (ΕΚΕΤΕ) και άλλες διατάξεις και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου [Ν] 1398/1983 για την κύρωση των συμβάσεων ανέγερσης των Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρήτης και Πάτρας, τη ρύθμιση συναφών θεμάτων και τη σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), με την παράγραφο 8 του άρθρου 55 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.