Νόμος 1790/88 - Άρθρο 5a

Άρθρο 5Α: Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων υπόκεινται τα εξής εγχωρίως παραγόμενα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα:

 

α) Φυτικής και ζωικής προέλευσης. Από τα προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης δεν υπόκεινται στην εισφορά αυτή τα δασικά προϊόντα, εκτός από τα δενδρύλλια των φυτωριακών επιχειρήσεων.

 

β) Φυτικής και ζωικής προέλευσης, που προέρχονται από την αμοιβή σε είδος των απασχολουμένων στη γεωργία και κτηνοτροφία κατά κύριο επάγγελμα με μισθό ή με ημερομίσθιο,

 

γ) Φυτικής προέλευσης, που προέρχονται από αλωνιστικά, εκθλιπτικά και λοιπά συναφή σε είδος δικαιώματα των εκμεταλλευομένων αλωνιστικών συγκροτημάτων, ελαιοτριβείων και άλλων.

 

δ) Τα προερχόμενα από τη βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων των περιπτώσεων α', β' και γ' η οποία ενεργείται από τους παραγωγούς ή τρίτους για λογαριασμό των παραγωγών.

 

Δεν υπόκεινται στην ειδική ασφαλιστική εισφορά τα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που παράγονται στην περιοχή του Αγίου Όρους, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν στις Ιερές Μονές ή σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

Το ίδιο ισχύει και για τα φυτικά και ζωικά προϊόντα καλλιεργειών και εκτροφών αντίστοιχα, που αναπτύσσονται αποδεδειγμένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχουν εξαιρεθεί της ασφαλιστικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001), με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003) και με την περίπτωση ι)γ' του άρθρου 35 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

2. Στην ειδική ασφαλιστική εισφορά δεν υπόκεινται:

 

α) Τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή του Αγίου Όρους, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν στις Ιερές Μονές ή σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Τα φυτικά και ζωικά προϊόντα καλλιεργειών και εκτροφών αντίστοιχα, που αναπτύσσονται αποδεδειγμένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχουν εξαιρεθεί από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

γ) Τα προϊόντα που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλισης που ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

3. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό 3% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται επί της αξίας των προϊόντων τούτων, όπως αυτή καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο 4.

 

Ειδικότερα η ειδική ασφαλιστική εισφορά για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολο τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ορίζεται σε ποσοστό 0,5%.

 

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να αναπροσαρμόζονται για όλα τα παραπάνω προϊόντα ή για μια κατηγορία προϊόντων ή για ένα μόνο είδος προϊόντων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και σύμφωνα με πόρισμα αναλογιστικής μελέτης που εκπονείται προς το σκοπό αυτόν, ορίζονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια διακύμανσης του ύψους της εισφοράς, κατά περιοχές και ασφαλιστικό αντικείμενο, με βάση τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε ζώνες ορισμένων περιοχών και προϊόντων στη χώρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

4. α) Η αξία των αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, επί της οποίας επιβάλλεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, υπολογίζεται με βάση:

 

α)α) Την τιμή της χονδρικής πώλησης αυτών, όταν πρόκειται για τα αυτούσια αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά στην ημεδαπή από τους παραγωγούς ή εξάγονται απευθείας από αυτούς στην αλλοδαπή.

 

β)β) Την τιμή της πώλησης αυτών, όταν πρόκειται για τα αυτούσια αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά ή λιανικά ή χονδρικά και λιανικά στην ημεδαπή από τρίτους, με προμήθεια για λογαριασμό των παραγωγών ή εξάγονται από αυτούς στην αλλοδαπή, επίσης για λογαριασμό των παραγωγών, αφού αφαιρεθούν από τη συνολική αξία η προμήθεια ή η αμοιβή του τρίτου και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν για λογαριασμό του παραγωγού.

 

γ)γ) Τη μέση τιμή της χονδρικής πώλησης:

 

(1) των σε φυσική κατάσταση αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων κατά το χρόνο της συγκομιδής τους στον τόπο της παραγωγής προκειμένου:

 

i) Για τα μετά προηγούμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά στην ημεδαπή από τους παραγωγούς ή εξάγονται απευθείας από αυτούς στην αλλοδαπή.

ii) Για τα μετά προηγούμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά ή λιανικά ή χονδρικά και λιανικά στην ημεδαπή ή εξάγονται στην αλλοδαπή από τρίτους με προμήθεια για λογαριασμό των παραγωγών, αφαιρουμένων από την αξία της προμήθειας ή της αμοιβής του τρίτου και των δαπανών, που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν για λογαριασμό του παραγωγού.

iii) Για αυτούσια ή μετά προηγούμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται λιανικά από τους παραγωγούς από δικό τους κατάστημα ή πρατήριο, με εξαίρεση αυτά που πωλούνται στις κατά τόπους λαϊκές αγορές.

 

(2) Των σε φυσική κατάσταση αγροτικών προϊόντων, τα οποία προέρχονται από αλωνιστικά, εκθλιπτικά και λοιπά συναφή σε είδος δικαιώματα κατά το χρόνο αλωνισμού των σιτηρών, της έκθλιψης των ελαιών και άλλων προϊόντων, προκειμένου για τα μετά προηγούμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά ή λιανικά από τους εκμεταλλευόμενους τα αλωνιστικά συγκροτήματα, ελαιοτριβεία και λοιπά.

 

β) Ειδικά η αξία, επί της οποίας επιβάλλεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, στις περιπτώσεις:

 

α)α) Της λιανικής πώλησης αυτούσιων αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων στις κατά τόπους λαϊκές αγορές από τους παραγωγούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είναι η αξία των προϊόντων αυτών, η οποία προσδιορίζεται από τις διευθύνσεις ή τα τμήματα εμπορίου των νομαρχιών ή από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών, όπως κάθε φορά ισχύει η αντίστοιχη με το ταμείο διάταξη, κατά την έκδοση ή αναθεώρηση των παραγωγικών αδειών εμπορίας των αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές με βάση την ποσότητα του αγροτικού προϊόντος που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία για πώληση και την τιμή αποζημίωσης, που καθορίζεται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κατά την αντίστοιχη καλλιεργητική περίοδο του προηγούμενου έτους.

 

β)β) Των αγροτικών προϊόντων, τα οποία παραδίδονται κατ' εφαρμογή κανονισμών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στην αγοραστική παρέμβαση ή στην απόσυρση και για τα οποία δεν προηγήθηκε πράξη αγοράς τους, είναι η αξία των προϊόντων αυτών, που υπολογίζεται με βάση την τιμή παρέμβασης ή απόσυρσης των εν λόγω προϊόντων.

 

γ)γ) Των καπνών σε φύλλα, που αγοράζονται από το ελεύθερο εμπόριο, είναι η αξία των καπνών αυτών.

 

δ)δ) Της ενίσχυσης στην παραγωγή του ελαιολάδου, που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στους ελαιοπαραγωγούς είναι το ποσό της ενίσχυσης αυτής.

 

β)β) (πρώην ε)ε) Της πώλησης εκτρεφομένων ζώων από επιχειρήσεις εκτροφής τους, είναι η αξία, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, που προέρχονται από την πώληση των εκτρεφομένων ζώων, της αξίας των αγορασθέντων στο εσωτερικό για πάχυνση ζώων, εφόσον στην αξία των ζώων αυτών έχει επιβληθεί αποδεδειγμένα η εισφορά αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

5. Αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που βρίσκονται στα καταστήματα, αποθήκες ή άλλους χώρους επιτηδευματία ή που πωλήθηκαν από αυτόν και των οποίων η προέλευση δεν αποδεικνύεται με τιμολόγια ή άλλα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, θεωρούνται για την επιβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς κατ' αμάχητο τεκμήριο, ως αγορασθέντα από παραγωγό και οφείλεται, στην αξία της αγοράς των προϊόντων αυτών, η κατά τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά.

 

6. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά, βαρύνει πάντοτε τον πωλητή των αγροτικών προϊόντων, ή υποπροϊόντων παραγωγό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου. Παραγωγός, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, θεωρείται και:

 

α) Ο απασχολούμενος κατά κύριο επάγγελμα στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και δάση με μισθό ή ημερομίσθιο που λαμβάνει την αμοιβή του σε είδος.

 

β) Ο εκμεταλλευόμενος αλωνιστικά συγκροτήματα, ελαιοτριβεία και άλλα, που λαμβάνει την αμοιβή του σε είδος αλωνιστικού εκθλιπτικού και συναφούς δικαιώματος, που προέρχεται από προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης.

 

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου αυτού, η ειδική ασφαλιστική εισφορά αποδίδεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία από τους κατά νόμο υπόχρεους για την καταβολή της εισφοράς αυτής, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 99/1977) και κατά την οριζόμενη σ' αυτόν διαδικασία, ανάλογα εφαρμοζόμενη.

 

8. Υπόχρεοι για την απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία είναι, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου αυτού, εκείνοι, οι οποίοι κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, υποχρεούνται σε έκδοση τιμολογίων αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων ή εκκαθαρίσεων επί πωλήσεως των προϊόντων αυτών για λογαριασμό των παραγωγών.

 

Επίσης, υπόχρεοι για απόδοση της ως άνω εισφοράς στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες είναι και οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, που πωλούν λιανικά τα προϊόντα αυτά και σε δικά τους καταστήματα, πρατήρια ή άλλους χώρους, ακόμη και όταν δεν υποχρεούνται σε έκδοση δελτίων λιανικής πώλησης, κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

 

9. Αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία για την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς είναι εκείνη, που είναι αρμόδια για την παραλαβή των φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων, εκκαθαρίσεων ή άλλων εγγράφων), που εκδίδονται ή υποβάλλονται, κατά περίπτωση, από τους κατά τα ανωτέρω υπόχρεους.

 

Ως προς τη διαδικασία τη είσπραξης της ως άνω εισφοράς εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 65 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α/1989).

 

10. Η είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων μπορεί να καθορίζεται για μεν τη φυτική παραγωγή με βάση την καλλιεργούμενη έκταση ή την παραγωγή, για δε τη ζωική παραγωγή με βάση το εκτρεφόμενο ζωικό κεφάλαιο.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τόπος, ο τρόπος της υποβολής της δήλωσης καλλιέργειας,ο τρόπος και τα παραστατικά και λοιπά στοιχεία με βάση τα οποία θα πραγματοποιείται η είσπραξη της οφειλόμενης ασφαλιστικής εισφοράς, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση καλλιέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 28 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 

11. Δεν αποζημιώνεται η ζημιωθείσα παραγωγή παραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Η απόδειξη της καταβολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων γίνεται με την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται ο φορέας έκδοσης, ο τύπος, το περιεχόμενο, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την ασφαλιστική ενημερότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 28 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

12. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος στην απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς παραλείψει να αποδώσει αυτή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία ή αποδίδει αυτήν εκπρόθεσμα ή ελλιπώς, καταλογίζονται σε βάρος του, πλην της εισφοράς και οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 67 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 (ΦΕΚ 214/Α/1955), όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο καταλογισμός ενεργείται με πράξη του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, κατά της οποίας επιτρέπονται τα ένδικα μέσα, και βοηθήματα, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, εφαρμοζομένων επίσης ανάλογα και των διατάξεων του άρθρου 65 του ως άνω νομοθετικού διατάγματος.

 

13. Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, όπως ισχύουν κάθε φορά, οι οποίες αφορούν την παραγραφή, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και τη λοιπή εν γένει διαδικασία, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4242/1962 (ΦΕΚ 135/Α/1962) εφαρμόζονται ανάλογα και στην ως άνω ειδική ασφαλιστική εισφορά.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και της πράξης καταλογισμού της εισφοράς αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

 

14. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού καταβάλλεται εφάπαξ από τους παραγωγούς σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία πριν από την έκδοση ή αναθεώρηση της σχετικής άδειας, εισπράττεται δε από την υπηρεσία αυτήν ως οίκοθεν έσοδο, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989.

 

Η ως άνω εισφορά μπορεί να καταβάλλεται και στα κατά τόπους καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης της εισφοράς και απόδοσης αυτής στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

15. Σε περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων απευθείας από παραγωγό και καταβολής της αξίας τους σε αυτόν με εντολή πληρωμής από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη Τράπεζα, η ειδική ασφαλιστική εισφορά παρακρατείται από την τράπεζα και αποδίδεται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Επίσης παρακρατείται από την τράπεζα και αποδίδεται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων η ειδική ασφαλιστική εισφορά και στις υποπεριπτώσεις β)β' και δ)δ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου κατά περίπτωση, καθορίζονται ο τρόπος παρακράτησης της εισφοράς στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διαδικασία απόδοσης αυτής στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι φορείς, η διαδικασία είσπραξης της εισφοράς και απόδοσης αυτής στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

 

16. Τα έσοδα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων από την ειδική ασφαλιστική εισφορά, που εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό ως έσοδα του Δημοσίου και εμφανίζονται με ίδιο κωδικό αριθμό εσόδου. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας με την εγγραφή κατ' έτος ισόποσης πίστωσης, ύστερα από πρόταση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προς το Υπουργείο αυτό.

 

Από τα ανωτέρω ποσά της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, που εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) ως ποσοστό είσπραξης. Επίσης, από τα ποσά αυτά, που εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες με βάση τις δηλώσεις απόδοσης από τους υπόχρεους της ως άνω εισφοράς και τους λοιπούς τίτλους είσπραξης, παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου ποσοστό 3% ως ποσοστό βεβαίωσης.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να αναπροσαρμόζονται και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 

17. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά, που εισπράττεται υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου και κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου.

 

18. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού τίθενται σε εφαρμογή την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερία της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα προϊόντα και υποπροϊόντα αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης, των οποίων η ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 28 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.