Νόμος 1828/89 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Έσοδα δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα τακτικά έσοδα των δήμων και κοινοτήτων είναι αυτά που προέρχονται από:

 

α) Θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους,

β) τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους,

γ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,

δ) φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,

ε) τοπικά δυνητικά τέλη και εισφορές.

 

2. Τα έκτακτα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων είναι αυτά που προέρχονται από:

 

α) δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές,

β) εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και

γ) κάθε άλλη πηγή.

 

3. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των δήμων και κοινοτήτων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων:

 

α) φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων,

β) τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων,

γ) Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ),

δ) φόρους που έχουν θεσπισθεί υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν καταργούνται με τον παρόντα νόμο. Από τα έσοδα της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής το ένα τρίτο (1/3) εγγράφεται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και διατίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων, Κοινοτήτων, Αναπτυξιακών Συνδέσμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή των ΑΕ και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ποσοστό 50% τουλάχιστον. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα (2/3) εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και διατίθενται για γενικές δαπάνες Δήμων, Κοινοτήτων, Αναπτυξιακών Συνδέσμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή των ΑΕ και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ποσοστό 50% τουλάχιστον.

 

Η χρηματοδότηση από τα ανωτέρω έσοδα, των Αναπτυξιακών Συνδέσμων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ποσοστό τουλάχιστον 50%, γίνεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και το κατανεμόμενο στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα αντίστοιχο ποσό. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Για την παροχή της έγκρισης εκτιμάται εάν το εναπομένον από τα έσοδα αυτά ποσό υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας επαρκεί για την αντιμετώπιση των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών δαπανών τους.

 

Ποσοστό μέχρι 12% του 1/3 των ανωτέρω εσόδων, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

4. Τα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου αυτού, κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ειδικό Λογαριασμό με τίτλο Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των δήμων και κοινοτήτων.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και στον τακτικό προϋπολογισμό.

 

Κριτήρια κατανομής αποτελούν ιδίως:

 

α) το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,

 

β) το μήκος του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου,

 

γ) η υπαγωγή στην αντίστοιχη κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του νόμου 3852/2010, με ιδιαίτερη έμφαση στη νησιωτικότητα και την ορεινότητα,

 

δ) το επίπεδο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών,

 

ε) η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων,

 

στ) οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά εποχές και η δημογραφική τάση,

 

ζ) οι κλιματολογικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά,

 

η) το επίπεδο των βασικών υποδομών του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως λιμένες, συγκοινωνίες, ιδιόκτητα κτίρια, σχολικές και αθλητικές υποδομές,

 

θ) το ποσοστό ανεργίας στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης,

 

ι) η χωρική έκταση του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης,

 

ι)α) το επίπεδο του παραγόμενου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ως ποσοστού του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 186 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 

6. Η κατανομή των εσόδων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου στους δήμους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

 

Κατά την κατανομή μπορεί, ύστερα από αίτημα του διοικητικού συμβουλίου της οικείας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης ή του οικείου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, να παρακρατούνται οφειλές των δήμων, που προέρχονται από κατανάλωση νερού και διαχείριση απορριμμάτων και να αποδίδονται στα ως άνω νομικά πρόσωπα, ύστερα από διαπίστωση του ύψους και της αιτίας της οφειλής, από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 (πρώην 7) προστέθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 186 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 

7. (πρώην 8). Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986), καθώς και άλλες πιστώσεις που αποκεντρώνονται από κεντρικούς φορείς στην τοπική αυτοδιοίκηση κατανέμονται σύμφωνα με προϋποθέσεις, κριτήρια και διαδικασία που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, που εκδίδεται μετά πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

 

8. (πρώην 9). Από τις συνολικές καθαρές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αποδίδεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%).

 

9. (πρώην 10). Από τα ποσά που εισπράττονται για τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) αποδίδεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

(πρώην 11) (Καταργήθηκε με την παράγραφο 3 άρθρου 37 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), η δε κατάργηση της παραγράφου αυτής αρχίζει από 30-06-1992).

 

10. (πρώην 12). Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 171/Α/1958) και του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980), ενοποιούνται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 25/1975 (ΦΕΚ 74/Α/1975) όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο [Ν] 429/1976 (ΦΕΚ 235/Α/1976) και του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1080/1980.

 

11. (πρώην 13). Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1080/1980 συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ορίζεται από 6 μέχρι 25 δραχμές. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μέχρι είκοσι τα εκατό (20%) για κάθε οικονομικό έτος.

 

12. (πρώην 14). Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Όταν το ύψος των τελών ή εισφορών κλιμακώνεται, με βάση τα m2 έκτασης ή κτίσματος ή άλλη μονάδα υπολογισμού, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο της πρώτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

13. (15). Η κατανομή των πιστώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για γενικές δαπάνες γίνεται προς:

 

α) Δήμους καθώς και κοινότητες που αποτελούν αυτοτελώς γεωγραφική ενότητα του νόμου [Ν] 1622/1986.

β) Δήμους που δημιουργούνται από συνένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου [Ν] 1622/1986.

γ) Κοινότητες.

δ) Αναπτυξιακούς συνδέσμους.

 

Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ορίζονται:

 

α)α) Η ποσοστιαία κατανομή της συνολικής χρηματοδότησης στις κατηγορίες α', β', γ', δ' της παραγράφου αυτής.

β)β) Τα κριτήρια κατανομής των ποσών αυτών στους ο.τ.α. κάθε κατηγορίας. Με σταθερό ποσοστό του αθροίσματος των κατηγοριών β' και γ' στο σύνολο της χρηματοδότησης εφαρμόζονται τα κριτήρια του νόμου [Ν] 1622/1986 για τις συνενώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με διπλάσιο συντελεστή για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περίπτωσης β'.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.