Νόμος 2234/94 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 1892/1990 μετά το άρθρο 23 προστίθενται άρθρα 23Α και 23Β ως εξής:

 

{Άρθρο 23Α: Επιχειρηματικά σχέδια

 

1. Υφιστάμενες μεταποιητικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις λογισμικού (software), που έχουν συνεχή λειτουργία τουλάχιστον για μία πενταετία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να υποβάλουν ένα ολοκληρωμένο πολυετές (2 - 5 έτη) επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), που θα περιλαμβάνει, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής τους στρατηγικής, τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ελάχιστου συνολικού κόστους ενός (1) δισεκατομμυρίου δραχμών, εφόσον πρόκειται για μεταποιητικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων δραχμών, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις λογισμικού. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει και τις ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων που είναι απαραίτητες για την υλοποίησή του.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχορηγούμενων δαπανών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

2. Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για υπαγωγή των επιχειρηματικών τους σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, μετά από σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, που γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, τουλάχιστον πέντε (5) μήνες προ της ενάρξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα στον οικονομικό τύπο. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των υποβαλλόμενων αιτήσεων ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής, η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέχρι την 31-10-1994.

 

Κατ' εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για την υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέχρι 28-04-1995.

 

3. Η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων στα κίνητρα του παρόντος άρθρου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμοζόμενα αναλόγως, καθώς και εκείνα που θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 

4. Η αξιολόγηση του κάθε υποβαλλομένου επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανατίθεται σε δύο (2) ανεξάρτητους μεταξύ τους ειδικούς εξωτερικούς μελετητές αναγνωρισμένου κύρους. Ο κάθε μελετητής υποβάλλει ολοκληρωμένη μελέτη αξιολόγησης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία εισηγείται στην Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, ο ανώτατος αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων, που μπορεί να ανατίθενται κατ' έτος ανά μελετητή, οι προθεσμίες παράδοσης της μελέτης αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Το τμήμα των επιχειρηματικών σχεδίων που αφορά κατάρτιση προσωπικού, υποβάλλεται προς αξιολόγηση και στο Υπουργείο Εργασίας που υποβάλλει, στη συνέχεια, τη σχετική αξιολογητική του έκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Κατά τα λοιπά, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από αυτό το άρθρο διαδικασίες.

 

5. Για τα επιχειρηματικά σχέδια, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, παρέχεται μόνο επιχορήγηση 35 ποσοστιαίων μονάδων επί του συνολικού ύψους των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου, για όλες τις περιοχές της Επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Α', εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/1984 ή άλλες περιοριστικές διατάξεις που αφορούν την Ίδρυση - επέκταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών στην περιοχή Α'. Η επιχορήγηση παρέχεται για επιχειρηματικά σχέδια ή τμήμα τους συνολικού ύψους δαπανών μέχρι πέντε (5) δισεκατομμύρια δραχμές, εφόσον πρόκειται για βιομηχανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις και μέχρι δύο (2) δισεκατομμύρια δραχμές, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις λογισμικού.

 

Το ποσοστά της ίδιας συμμετοχής του φορέα στο επιχειρηματικό σχέδιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 33% του συνολικού ύψους των δαπανών του σχεδίου.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παραπάνω παραγράφου 3, για την υπαγωγή των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ο Προϊστάμενος της καθ' ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Προϊστάμενος της καθ' ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα βιομηχανικών επενδύσεων, ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής. Δεν μπορεί να είναι μέλη της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμβουλοι, εταίροι ή μέτοχοι ή μετέχοντες στη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση ή την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων του παρόντος άρθρου κατά την τελευταία πενταετία.

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστώνται ειδικά όργανα για τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τις προϋποθέσεις του νόμου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Τα όργανα αυτά αποτελούνται από 1 ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 1 ανώτερο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και 1 ειδικό εξωτερικό εκτιμητή αναγνωρισμένου κύρους.

 

Τα μέλη του ειδικού οργάνου ελέγχου ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

8. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται με τις ετήσιες δαπάνες, που προβλέπει ο χρηματοδοτικός πίνακας του επιχειρηματικού σχεδίου. Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και το είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης. Οι όροι τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα αναγκαία δικαιολογητικά ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9. Για θέματα που ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπονται αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εκδίδονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

Άρθρο 23Β: Ειδικές επενδύσεις βιομηχανικών μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ποιότητας

 

1. Σε βιομηχανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ποιότητας, που πραγματοποιούν τις παρακάτω παραγωγικές επενδύσεις, παρέχεται μόνο επιχορήγηση υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επιχορηγηθεί από άλλη πηγή για την ίδια επένδυση και εφόσον οι παραγωγικές αυτές επενδύσεις αφορούν:

 

α) Τις δαπάνες μελέτης, εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας των απαραίτητων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης έτσι, ώστε να πιστοποιούνται τα προϊόντα και οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.

 

β) Τις δαπάνες για μετατροπή βιομηχανικών μονάδων, ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες.

 

γ) Την εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

 

δ) Την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, καθώς και την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Την κατασκευή του πρωτότυπου εφεύρεσης που παρουσιάζει δυνατότητες παραγωγικής εκμετάλλευσης και που έχει κατατεθεί και έχει λάβει θετική έκθεση έρευνας από τον ΟΒΙ. Επίσης, τις δαπάνες τελών που καταβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαδικασία διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσής τους, καθώς και δαπάνες τελών για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσής τους για μία πενταετία, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευση της εφεύρεσης ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου του ύψους των τελών.

 

ε) Την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας.

 

στ) Την ίδρυση βιομηχανικών μονάδων για την οικολογική αποσυναρμολόγηση / διάλυση και ενδεχομένως αξιοποίηση προϊόντων που έχουν καταναλωθεί στην Ελλάδα.

 

Από τις παραπάνω επενδύσεις για τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις α', β' και γ παρέχεται επιχορήγηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ για τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις δ', ε' και στ' επενδύσεις η επιχορήγηση παρέχεται και σε νέες επιχειρήσεις.

 

2. Το ελάχιστο ύψος παραγωγικής επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:

 

α) Για τις επενδύσεις των εδαφίων α έως δ', καθώς και για τις δαπάνες επέκτασης εργαστηρίων, σύμφωνα με το εδάφιο ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 50.000.000 δραχμές.

 

β) Για τις λοιπές επενδύσεις του εδαφίου ε', καθώς και για επενδύσεις του εδαφίου στ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 250.000.000 δραχμές.

 

3. Η υπαγωγή των επενδύσεων στα κίνητρα του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή γνωμοδοτεί βάσει των κριτηρίων του άρθρου 7 του παρόντος, εφαρμοζομένων αναλόγως, καθώς και βάσει ειδικών κριτηρίων που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η λειτουργία, η βαθμολόγηση και ο τρόπος εφαρμογής των ανωτέρω κριτηρίων, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια, με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 

4. α) Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται εις διπλούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας κατά τους πρώτους 2 μήνες κάθε έτους. Μαζί υποβάλλεται και προμελέτη με αναλυτική παρουσίαση των επενδύσεων, που θα πραγματοποιηθούν και του κόστους τους. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των αιτήσεων ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Ιουλίου του ίδιου έτους.

 

β) Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας δύναται να αναθέτει την αξιολόγηση της προμελέτης σε δύο (2) ανεξάρτητους μεταξύ τους ειδικούς εξωτερικούς μελετητές αναγνωρισμένου κύρους. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, ο ανώτατος αριθμός προμελετών, που κατ' έτος μπορούν να ανατίθενται ανά μελετητή, οι προθεσμίες κατάθεσης των αξιολογήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ) Δράσεις που αφορούν κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σχετικά με την υλοποίηση επενδύσεων, που υπάγονται στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται προς αξιολόγηση και στο Υπουργείο Εργασίας, κατά τα λοιπά ακολουθούμενων των από το άρθρο αυτό προβλεπόμενων διαδικασιών.

 

5. α) Στις επενδύσεις που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου παρέχεται μόνο επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων επί του συνολικού ύψους της επένδυσης.

 

β) Οι επενδύσεις των εδαφίων α', β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ενισχύονται και στην περιοχή Α', τηρουμένων των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 84/1984 ή άλλων περιοριστικών διατάξεων που αφορούν την ίδρυση και την επέκταση βιομηχανιών στην περιοχή Α'. Οι επενδύσεις του εδαφίου στ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ενισχύονται μόνον εάν υλοποιούνται εκτός της περιοχής Α'. Για το ύψος της επιδότησης των επενδύσεων της παραγράφου 1 δεν ισχύουν οι λοιποί γεωγραφικοί διαχωρισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 1262/1982.

 

γ) Το ελάχιστο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες επενδύσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι σαράντα τοις εκατό (40%).

 

6. α) Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και τεχνολογίας για την υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του παρόντος άρθρου των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων και για κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας ως πρόεδρο, δύο (2) προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ή καθ' ύλην αρμόδιων διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε ζητήματα βιομηχανικών επενδύσεων, 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και 1 της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Ειδικά, ως προς επενδύσεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στην επιτροπή συμμετέχουν και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και ένας (1) προϊστάμενος Γενικής Διευθύνσεως ή καθ' ύλην αρμόδιας διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής.

 

Η διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 6 του άρθρου 23Α εφαρμόζεται αναλόγως.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστώνται όργανα ελέγχου, τα οποία ελέγχουν την πρόοδο υλοποίησης των κατά την παράγραφο 1 επενδύσεων και την τήρηση των υποχρεώσεων του επενδυτή, όπως προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση και στις κείμενες διατάξεις. Μέλη των οργάνων ελέγχου είναι δύο (2) ανώτεροι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και ένας (1) εξωτερικός εκτιμητής. Ως προς τις επενδύσεις του εδαφίου δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στα όργανα ελέγχου συμμετέχουν δύο (2) ανώτεροι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

γ) Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή και ορίζονται οι γραμματείς και οι αναπληρωτές τους, καθορίζονται οι αποζημιώσεις των προέδρων και των μελών τους, των εισηγητών, των γραμματέων και των αναπληρωτών τους, ακόμη και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διατάξεως και ρυθμίζεται κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. Για τις συνεδριάσεις, την απαρτία και γενικά τη λειτουργία της γνωμοδοτικής επιτροπής και της επιτροπής ελέγχου ισχύουν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Όλες οι παραπάνω δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

7. Στις επενδύσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από αιτήσεις του επενδυτή. Η πρώτη δόση καταβάλλεται, εφόσον το όργανο ελέγχου πιστοποιήσει ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τις προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης και έχει δαπανήσει για να πραγματοποιηθεί η επένδυση του 60% της ιδίας συμμετοχής και το 60% της τυχόν συμμετοχής της χρηματοδοτούσας τράπεζας. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται, εφόσον το όργανο ελέγχου πιστοποιήσει ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τις προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης.

 

Οι πιστοποιήσεις των οργάνων ελέγχου ολοκληρώνονται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης.

 

Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα αναγκαία δικαιολογητικά ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. Για θέματα, που ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπονται αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εκδίδονται αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

9. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συνιστώνται οι ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα την περιβαλλοντική βιομηχανική πολιτική, τον καθορισμό χρήσεων γης, την εφαρμογή πολεοδομικών προδιαγραφών σύγχρονης βιομηχανικής υποδομής και την πολιτική αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων.

 

β. Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων με αρμοδιότητα τον καθορισμό, την αξιολόγηση κατ' εφαρμογή προϋποθέσεων και κριτηρίων των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων και προγραμμάτων βιομηχανίας, σε αντικατάσταση της καταργούμενης Διεύθυνσης Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

 

γ. Διεύθυνση πολιτικής ποιότητας, που είναι αρμόδια για την πολιτική ποιότητας της βιομηχανικής παραγωγής, την τυποποίηση, τη διαπίστευση και τη μετρολογία.

 

10. Συνιστώνται 35 συνολικά θέσεις από τις οποίες 20 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 12 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 3 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων της παραγράφου 9 και η ειδικότερη κατανομή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους ή ειδικότητες καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.