Νόμος 2116/93 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου παρεχόμενες από τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων επιδοτήσεις επιτοκίου στους εργαζόμενους δικαιούχους αυτού πρώτης δανειοδοτήσεως αφορούν δάνεια, που χορηγούνται από τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα υποδεικνυόμενα από τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων:

 
α) για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας,

β) για αποπεράτωση, επέκταση ή βελτίωση ήδη υπάρχουσας κατοικίας και
γ) για αντικατάσταση υπάρχουσας κατοικίας, που δεν ικανοποιεί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του δικαιούχου και δεν έχει αποκτηθεί από στεγαστική συνδρομή του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων.

 
2. Δικαιούχοι, που έτυχαν στεγαστικής συνδρομής από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή οποιονδήποτε άλλο φορέα, με την μορφή δανείου, μέχρι ποσού 150.000 δραχμών, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2963/1954, όπως ισχύει και του επί τη βάσει του άρθρου 2 του ιδίου νόμου εκδοθέντος κανονισμού, περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1138/1972 ως και του νόμου [Ν] 1641/1986, δικαιούνται να τύχουν εκ νέου στεγαστικής συνδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση του άρθρο 3 παράγραφος 1 περιπτώσεις α' και β' του προαναφερθέντος Κανονισμού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων.

 
Η ανωτέρω διάταξη θα ισχύσει υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι ήταν συνεπείς προς τις ανειλημμένες οικονομικές τους υποχρεώσεις και εφόσον με το δάνειο, που έλαβαν, δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουν ιδία κατοικία, ικανή να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως από το δικαιούχο.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.