Νόμος 2116/93 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Επιδότηση επιτοκίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή και άλλης πόλεως και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) ημέρες.

 

2. Αιτήσεις, που για οποιαδήποτε αιτία δεν ικανοποιούνται μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος του μεθεπόμενου της υποβολής της αιτήσεως έτους, θεωρούνται απορριφθείσες.

 

3. Η μορφή επιδότησης του επιτοκίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων, είτε ως ποσοστό επί του επιτοκίου χορηγήσεως στεγαστικών δανείων, είτε ως απόλυτες μονάδες επιδοτήσεως επιτοκίου χορηγήσεως.

 

4. Τα κριτήρια, βάσει των οποίων καθορίζονται το ποσοστό ή οι μονάδες επιδοτήσεως επιτοκίου χορηγήσεως του στεγαστικού δανείου, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων και αναφέρονται στην οικογενειακή και την εισοδηματική κατάσταση των δικαιούχων, καθώς και στους υφιστάμενους δημογραφικούς, εθνικούς, κοινωνικούς και άλλους ειδικότερους λόγους.

 

5. Το σύνολο των επιδοτήσεων για κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του επιτοκίου χορηγήσεως του στεγαστικού δανείου, συμπεριλαμβανομένης και της επιδοτήσεως του Δημοσίου, η επιδότηση δε του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του εκάστοτε επιτοκίου χορηγήσεως του στεγαστικού δανείου, με τον περιορισμό το επιτόκιο χορηγήσεως του στεγαστικού δανείου, να μην είναι μεγαλύτερο του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας και τελευταίας εκδόσεως, προσαυξημένο κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες.

 

Το σύνολο των επιδοτήσεων, που συγκεντρώνει κάθε δικαιούχος, στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκαδική πεντάδα του επιτοκίου.

 

6. Το ύψος του εκάστοτε επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου, δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου και μέχρι ποσού δανείου δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών κατά ανώτατο όριο, για το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος νόμου.

 

Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αντικειμενική αξία, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

 

Το ανώτατο αυτό όριο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων κατ' έτος.

 

7. Η διάρκεια επιδοτήσεως του επιτοκίου, ορίζεται σε οκτώ (8) έτη, αρχής γενομένης από την καθορισμένη ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσεως. Μετά το τέλος του όγδοου έτους ο δανειολήπτης δύναται, είτε να εξοφλήσει το δάνειο, είτε να μετατρέψει το ύψος του επιτοκίου μετά από συμφωνία μεταξύ αυτού και της τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται από τη δανειακή σύμβαση.

 

8. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων, δύναται ο Οργανισμός, πέραν της επιδότησης του επιτοκίου, να αποσβένει μέρος του δανείου, ώστε ο δανειοδοτούμενος μετά την πάροδο των οκτώ (8) πρώτων ετών διάρκειας της επιδότησης του Οργανισμού Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων να μην επιβαρύνεται μετά την αφαίρεση των τυχόν επιδοτήσεων από την ετήσια τοκοχρεολυτική δόση πέρα του 40% του ετήσιου οικογενειακού του εισοδήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.