Νόμος 2190/94 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Κατάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις των υπαλλήλων κάθε κλάδου διαβαθμίζονται αυτοδικαίως ενιαία σε όλους τους βαθμούς της οικείας κατηγορίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 34 του νόμου αυτού.

 

2. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχουν διανύσει, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7 του άρθρου 34 του νόμου αυτού. Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης. Για την κατάταξη και τον καθορισμό του χρόνου, που σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και τις παραγράφους 3 και 4 θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό στον οποίο κατατάσσεται ο υπάλληλος, δεν υπολογίζονται:

 

α. τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από το άρθρο 88 του Υπαλληλικού Κώδικα (διαθεσιμότητας, αργίας, αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, προσωρινής παύσης και αναστολής άσκησης καθηκόντων).

β. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,

γ. ένα έτος για κάθε φορά που ο υπάλληλος κρίθηκε ως μη προακτέος και

δ. χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.

 

3. Για την κατάταξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας.

 

4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν και ως χρόνος εξέλιξής τους λογίζεται ο χρόνος που απαιτείται στην κατηγορία της οποίας έχουν το τυπικό προσόν. Για τους υπαλλήλους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας με κατώτερο τυπικό προσόν, ως χρόνος εξέλιξής τους λογίζεται αυτός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας.

 

5. Για τις κατατάξεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις, που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Ως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι ή αναπληρωτές αυτών, εκτός αν ο οικείος Υπουργός ή το ανώτατο όργανο διοίκησης του οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με απόφασή τους ορίσουν προσωρινά άλλους προϊσταμένους, με την προϋπόθεση ότι έχουν διατελέσει προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου τουλάχιστον τμήματος, εφόσον αυτό επιβάλλεται για αντιμετώπιση εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι προσωρινό οριζόμενοι προϊστάμενοι από τον Υπουργό ή το ανώτατο όργανο διοίκησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος γενικοί διευθυντές διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα ως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέων γενικών διευθυντών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και αποχωρούν με το βαθμό και τις αποδοχές του γενικού διευθυντή, εφόσον επιλέξουν την αποχώρησή τους, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 36.

 

7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, επιτρέπεται η προσαρμογή διατάξεων προς τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της μεταβολής του βαθμολογικού συστήματος και τα σχετικό θέματα δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν. Η ισχύς των προεδρικών αυτών διαταγμάτων μπορεί να ανατρέχει στην έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1 έως 7 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 11 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

8. Με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, μετά από γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, ορίζεται σύστημα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ώστε η αξιολόγηση να αποδίδει τις πραγματικές ικανότητες των υπαλλήλων, σε συνάρτηση με το αντικείμενο της εργασίας τους, τα καθήκοντα που ασκούν και τη συμμετοχή τους στην αποδοτικότητα - παραγωγικότητα της υπηρεσίας τους. Εφόσον η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων δεν διατυπώνει έγγραφα τη γνώμη της, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

9. Μέχρι την έκδοση της κατά την παράγραφο 18 του άρθρου 36 κοινής υπουργικής απόφασης, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις.

 

10. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2085/1992 καταργούνται και οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου Η' ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1858/1989 και των άρθρων 39 και 40 του νόμου [Ν] 1959/1991 δεν θίγονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.