Νόμος 2218/94 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων αιρετών οργάνων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον πρόεδρο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στο νομάρχη και στους προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 ή των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με τις ίδιες ως άνω διατάξεις. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν από 01-01-1995.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

2. Χορηγείται επίσης άδεια έως 60 και 30 ημερών το χρόνο αντίστοιχα (α) στον πρόεδρο του νομαρχιακού συμβουλίου και τα μέλη των νομαρχιακών επιτροπών, και (β) στα λοιπά μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου, που έχουν την ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου. Η άδεια αυτή χορηγείται τμηματικά σε ημέρες και ώρες που προσδιορίζονται με αίτηση των δικαιούχων.

 

3. Η παραπάνω άδεια θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και ασφαλιστική τους σχέση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.