Νόμος 2218/94 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες, προνόμια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τα ιδρύματα και λοιπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 21, οι αμιγείς επιχειρήσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του παρόντος καθώς και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος έχουν τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές, που ισχύουν κάθε φορά για τους δήμους και τις κοινότητες και όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο.

 

Επίσης, απαλλάσσονται από κάθε επιβαλλόμενο από τις ίδιες φόρο, ή λιμενικό φόρο, τέλος, χαρτόσημο, δικαστικό ένσημο και εισφορά οποιουδήποτε ταμείου, εισφορά υπέρ της Ελληνικής Ραδιοφωνικής Τηλεόρασης - Ανώνυμη Εταιρεία, από κρατήσεις από δικαστικό τέλος στις δίκες τους. Οι διατάξεις των παραγράφων 13, 14 και 15 του άρθρου 19 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία εφαρμόζονται αναλόγως και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

Απαλλαγές, που προβλέπονται υπέρ του Δημοσίου, από το παράβολο για άσκηση ενδίκων μέσων, για την εισφορά υπέρ του ταμείου χρηματοδότησης δικαστικών κτιρίων, για το δικαστικό ένσημο αντιγράφων και για τα δικαιώματα υπέρ των έμμισθων υποθηκοφυλάκων, ισχύουν και για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα ιδρύματα και λοιπά νομικά πρόσωπα αυτών.

 

Δεν απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο υπέρ του Δημοσίου τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγουν οι οργανισμοί αυτοί, τα καύσιμα και τα λιπαντικά αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2594/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2001). Οι απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 καταργήθηκαν από την παράγραφο 22 του άρθρου 5 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

2. Τα προνόμια και οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις που θεσπίζονται για το Δημόσιο από τους αστικούς εν γένει νόμους και τις ουσιαστικές διατάξεις του Κώδικα Νόμων Δικών Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, εφόσον δεν προβλέπεται γι' αυτές από άλλες διατάξεις αντίστοιχη ευρύτερη ή ευνοϊκότερη ρύθμιση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.