Νόμος 2218/94 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Κατάργηση νομαρχιακών και άλλων ταμείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα νομαρχιακά ταμεία, τα ταμεία γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών και τα ταμεία προστασίας ελαιοπαραγωγής καταργούνται αυτοδικαίως, με την έναρξη της λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για την κατάργηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο νομάρχη.

 

2. Οι αρμοδιότητες των ταμείων αυτών περιέρχονται μετά την κατάργηση τους, στην αρμόδια κατά τόπο νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

 

3. Οι πόροι των ταμείων αυτών μετά την κατάργησή τους είναι πόροι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

 

4. Οι θέσεις του προσωπικού και το προσωπικό που υπηρετεί στα παραπάνω ταμεία, κατά το χρόνο κατάργησής τους, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Στον Οργανισμό των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι πιο πάνω θέσεις, στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα καταργούμενα ταμεία.

 

5. Το προσωπικό των ταμείων που καταργούνται εξακολουθεί να υπάγεται υποχρεωτικά στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που υπαγόταν και πριν από την κατάργηση.

 

6. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων ταμείων περιέρχεται στις οικείες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Ύστερα από αίτηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στο βιβλίο των μεταγραφών σημειώνεται,προκειμένου για ακίνητα, η μεταβολή που επέρχεται με το νόμο αυτόν.

 

Εκκρεμείς δίκες των ταμείων που καταργούνται δεν διακόπτονται και συνεχίζονται στο όνομα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων ταμείων. Οφειλές των νομαρχιακών ταμείων από επισκευές μηχανημάτων, χορήγηση ανταλλακτικών και επιχορηγήσεις με τον τύπο προκαταβολής του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 328/1969 (ΦΕΚ 219/Α/1969) προς το Υπουργείο Εσωτερικών, διαγράφονται από της καταργήσεως των νομαρχιακών ταμείων.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται ο τρόπος διαχείρισης των ταμείων που καταργούνται μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

8-9(1). Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, τα λιμάνια της χώρας κατατάσσονται σε λιμάνια τοπικής, νομαρχιακής, περιφερειακής και εθνικής σημασίας, με κριτήρια λειτουργικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να γίνει μεταβολή του χαρακτηρισμού λιμανιού, εφόσον υπάρξει διαφοροποίηση των κριτηρίων: ασφάλειας και άμυνας της χώρας ή ουσιαστική μεταβολή του αναπτυξιακού ρόλου του λιμανιού, εάν αυτό αποδεικνύεται από σχετική εγκεκριμένη τομεακή μελέτη ή από διοικητική πράξη χωροταξικού σχεδιασμού.

 

Τα προεδρικά διατάγματα εκδίδονται ύστερα από γνώμη εννεαμελής Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των υπουργών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής και αποτελείται από εκπροσώπους των αντίστοιχων υπουργείων, της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

 

Τα ως άνω προεδρικά διατάγματα εκδίδονται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

(2) α. Στα λιμενικά ταμεία των λιμανιών εθνικής και περιφερειακής σημασίας η εποπτεία ασκείται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από τις οικείες περιφέρειες, αντίστοιχα.

 

β. Για τα λιμάνια που κατατάσσονται, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, σε λιμάνια νομαρχιακής και τοπικής σημασίας, ύστερα από αίτηση του αντίστοιχου οργανισμού δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, προτείνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, η έκδοση προεδρικού διατάγματος, με το οποίο:

 

β)α. Προέρχονται οι αρμοδιότητες των οικείων λιμενικών ταμείων που αφορούν τα λιμάνια αυτά και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή στους οικείους δήμους ή κοινότητες.

 

β)β. Προσδιορίζεται αν η οικεία λιμενική υπηρεσία διατηρείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, κατά τα άρθρα 74 παράγραφοι 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 και 203 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντίστοιχα με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο ή αν οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον αιτούντα οργανισμό με τη σύσταση νέας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

β)γ. Καθορίζεται η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου,σε περίπτωση μετατροπής του σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

 

β)δ. Ρυθμίζονται τα ζητήματα προσωπικού, της κινητής περιουσίας του λιμενικού ταμείου, τα της διοίκησής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ. Στα λιμάνια που χαρακτηρίζονται εθνικής ή περιφερειακής σημασίας τα εκεί υπάρχοντα αντίστοιχα λιμενικά ταμεία διατηρούν τη νομική τους προσωπικότητα ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπάγονται σε αυτά όλα τα λιμάνια τα οποία δεν περιλήφθηκαν στην περιοχή ευθύνης λιμενικού ταμείου της περίπτωσης β)γ' της παραγράφου αυτής.

 

δ. Σε λιμάνια εθνικής, περιφερειακής και νομαρχιακής σημασίας ορισμένες επί μέρους αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων, καθώς και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι μπορεί να εκχωρηθούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στους οικείους δήμους ή κοινότητες με προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 ή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 30/1996.

 

ε) Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών πόρων της παραγράφου αυτής προϋποθέτει σχετική απόφαση του νομαρχιακού, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, αντιστοίχως.

 

Η εκχώρηση αυτή πραγματοποιείται τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

(3) α. Από τα ταμειακά υπόλοιπα, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, των διατηρουμένων λιμενικών ταμείων και από τα έσοδά τους από λιμενικά τέλη, ποσοστό μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) αποδίδεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που αναλαμβάνουν την ευθύνη λιμανιών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2, εφόσον τα προβλεπόμενα και τα πραγματοποιούμενα έσοδά τους είναι περιορισμένα. Μέρος των εσόδων αυτών διατίθεται για τη συγκρότηση γραφείου λιμενικών έργων.

 

Το ακριβές ποσοστό, καθώς και τα κριτήρια κατανομής αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

β. Οι οικονομικοί πόροι, οι προερχόμενοι από την άσκηση των μεταφερόμενων στην τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιοτήτων, αποτελούν ειδικευμένα έσοδα και διατίθενται αποκλειστικά για τη λειτουργία, τη συντήρηση των λιμανιών, την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού αυτών και κάθε άλλη αναγκαία παρέμβαση στα λιμάνια.

 

γ. Οι δήμοι και οι κοινότητες και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους οποίους περιέρχονται οι αρμοδιότητες ή τα νομικά πρόσωπα των νέων λιμενικών ταμείων, υπεισέρχονται σε όλα τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των λιμενικών ταμείων που αντιστοιχούν στα λιμάνια της διοικητικής ευθύνης τους.

 

Ειδικότερα, οι οργανισμοί αυτοί μεριμνούν για την κατασκευή και τη συντήρηση των λιμενικών έργων των λιμανιών αυτών, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές τους, τη σπουδαιότητα και το επείγον κάθε έργου και αποδίδουν από τους πόρους αυτούς τέλη, δικαιώματα και εισφορές προς τρίτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

δ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο των λιμενικών ταμείων που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιπρόεδροι είναι οι προϊστάμενοι των οικείων λιμεναρχείων ή των λιμενικών σταθμών. Στα λιμενικά ταμεία στα οποία υπάρχει πρωτοβάθμιος σύλλογος μονίμων υπαλλήλων,εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του.

 

Ως προς τις εκκρεμείς δίκες για υποθέσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων, οι οποίες περιέρχονται με το άρθρο αυτό σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή δήμους και κοινότητες, ισχύει αναλόγως η διάταξη του άρθρου 115 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 30/1996.

 

(4) α. Οι κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τα λιμενικά ταμεία,οι οποίες δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού του άρθρου και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα των οργανισμών νομαρχιακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης που ασκούν τις αρμοδιότητες διοίκησης και διαχείρισης των λιμανιών νομαρχιακής ή τοπικής σημασίας, αντιστοίχως.

 

β. Η περιοχή αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμανιών τοπικής σημασίας, περιορίζεται στα χερσαία γεωγραφικά όρια της περιοχής, αρμοδιότητας του οικείου δήμου ή κοινότητας, αντίστοιχα, και σε θαλάσσια έκταση που εκτείνεται σε απόσταση 500 m από αυτά.

 

Ορίζεται ως περιοχή αρμοδιοτήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η περιοχή των διοικητικών της ορίων, αφαιρουμένων των περιοχών που περιήλθαν, με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου αυτής, σε πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

(5) 1. Οι αρμοδιότητες που αφορούν ζητήματα:

 

α. εθνικής ασφάλειας, στρατιωτικής χρησιμοποίησης των λιμανιών,

β. χορήγησης αδειών που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 και

γ. ασφαλούς κατάπλου και απόπλου των πλοίων, λιμενικής διοικητικής αστυνόμευσης και δικαστικής ανακριτικής δικαιοδοσίας των λιμενικών οργάνων, ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

2. Ομοίως δεν θίγονται οι δικαιοδοσίες των στρατιωτικών αρχών στις περιπτώσεις έκτακτων εθνικών αναγκών, κατά την περίοδο των οποίων η λειτουργία ορισμένων λιμανιών θα διαχωρίζεται από την τρέχουσα λειτουργία.

 

(6) Οι αρμοδιότητες των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που αφορούν:

 

α. την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την πολιτική τελών και δικαιωμάτων των λιμένων της χώρας και

β. τον προγραμματισμό και την ιεράρχηση των εκτελεστέων λιμενικών έργων, δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

 

(7) Οι διατάξεις περί φορτοεκφορτώσεως στα λιμάνια της Χώρας εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 8 και 9 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.