Νόμος 2218/94 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 30, καταρτίζεται μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες που συγκροτούν τη νομαρχία, καθώς και τα επαρχεία και οι διοικητικές τους υπηρεσίες, καταργούνται από την έναρξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εκτός από:

 

α. Τις Υπηρεσίες Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,

 

β. τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και

 

γ. τις Δασικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων, τα Αμπελουργικά Φυτώρια, τους Δενδροκομικούς Σταθμούς, τα Κρατικά Κτήματα και τους Συνοριακούς Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που καταργούνται για τη στέγασή τους, καθώς και τα κινητά πράγματα και ο εξοπλισμός των υπηρεσιών αυτών περιέρχονται αυτοδικαίως στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονται.

 

Ύστερα από αίτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σημειώνονται στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου οι μεταβολές που επέρχονται.

 

Από της καταργήσεως των ανωτέρω υπηρεσιών οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου που προήλθαν από την Άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων υπηρεσιών. Στην έννοια των δικαιωμάτων δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από φόρους, τέλη και εισφορές, τα οποία εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή για λογαριασμό τρίτων. Εκκρεμείς σχετικές δίκες συνεχίζονται και μετά τη δημοσίευση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων από το Δημόσιο, μέχρι την αμετάκλητη περάτωσή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995), την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994) και την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2325/1995 (ΦΕΚ 153/Α/1995)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε από την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

4. Το προσωπικό των υπηρεσιών, που καταργούνται προσφέρει εφεξής τις υπηρεσίες του στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Το προσωπικό αυτό θεωρείται αποσπασμένο στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τα χρονικά όρια της απόσπασης δημόσιων υπαλλήλων, εφόσον δεν μεταταγούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

 

Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το νομάρχη, που κοινοποιείται στο υπουργείο στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος.

 

Μετακινήσεις του προσωπικού αυτού από θέση σε θέση της ίδιας υπηρεσίας ή υπηρεσιών, που έχουν την ίδια έδρα, καθώς και τοποθετήσεις σε κενές θέσεις προϊσταμένων γίνονται με απόφαση του νομάρχη. Μετακινήσεις προσωπικού από υπηρεσία της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε υπηρεσίες εκτός της έδρας ή από υπηρεσία εκτός της έδρας σε άλλη υπηρεσία (της έδρας ή εκτός της έδρας) γίνεται με απόφαση του νομάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού. Εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τη μοριοποίηση των μεταθέσεων των δημόσιων υπαλλήλων. Το σχετικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Από τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού εξαιρείται το εκπαιδευτικό προσωπικό της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση και μετακίνηση του προσωπικού αυτού μέσα στην εδαφική περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης γίνεται από το νομάρχη μετά από πρόταση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προτάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατυπώνονται ύστερα από ερώτημα του νομάρχη. Στις εξαιρέσεις αυτές περιλαμβάνονται όσοι ασχολούνται με την επιμόρφωση ενηλίκων στις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995) και την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

5. Οι θέσεις που θα συσταθούν με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καλύπτονται κατά προτεραιότητα με μετατάξεις από το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες περιέρχονται στη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

 

Οι μετατάξεις γίνονται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη δημοσίευση των ως άνω Οργανισμών με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου υπουργού και είναι υποχρεωτικές για την υπηρεσία.

 

Κατά το Χρονικό αυτό διάστημα το οποίο μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη διετία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι ως άνω δικαιούμενοι μετάταξης υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις κρίσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, είτε στον κρατικό φορέα είτε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος επιθυμεί να κριθεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας και να μεταταγεί σε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κρίνεται ύστερα από σχετική αίτησή του από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εάν το δικαίωμά της με αίτηση μετάταξης στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν ασκηθεί εντός της τετραετίας ούτε πραγματοποιηθεί η μετάταξη, τότε οι υπάλληλοι εξακολουθούν να παραμένουν αποσπασμένοι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, διατηρώντας το δικαίωμα κρίσης στο φορέα από τον οποίο προέρχονται.

 

Οι δυνατότητες της παραγράφου αυτής παρέχονται και στους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στις δημόσιες υπηρεσίες που περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Σε περίπτωση που οι θέσεις που προβλέπει ο Οργανισμός δεν καλύπτουν όσους υποβάλλουν αίτηση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος, η οποία μεταφέρεται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις της οικείας κατηγορίας και κλάδου ή σε συνιστώμενο κλάδο. Ίσος αριθμός θέσεων με αυτές που μεταφέρονται καταργείται κάθε φορά που αποχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία υπάλληλοι μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων που μεταφέρθηκαν.

 

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των υπουργείων στα οποία ανήκουν οι υπηρεσίες, που σύμφωνα με την παράγραφο 2, όπως ισχύει, καταργούνται,μειώνονται κατά τον αριθμό των υπαλλήλων, οι οποίοι, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αποχωρούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο. Οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις στις διευθύνσεις και τα τμήματα των νομαρχιών και Επαρχείων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την δημοσίευση των εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, διατηρούνται και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995) και την παράγραφο 25 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995)

 

6. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος, με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτό διαφορά.

 

7. Οι μετατασσόμενοι και μετά τη μετάταξή τους:

 

α. Υπάγονται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που υπάγονταν και πριν από τη μετάταξη.

 

β. Ακολουθούν το μισθολογικό καθεστώς και λαμβάνουν όλα τα επιδόματα που έχουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου από το οποίο προέρχονται. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουν τις αποδοχές με όλα τα επιδόματα που προβλέπει το καθεστώς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για υπαλλήλους με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και την ίδια εργασία, εφόσον αυτές είναι ανώτερες.

 

8. Το υπηρεσιακό συμβούλιο για την ένταξη των μετατασσομένων στις κατηγορίες, στους κλάδους και στους βαθμούς, που προβλέπει ο οργανισμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συγκροτείται, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, από τους υπαλλήλους που θεωρούνται αποσπασμένοι στη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά την παράγραφο 4.

 

9. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού, που με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μετατάσσονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, βαρύνει, μέχρι την αποχώρηση του με οποιονδήποτε τρόπο, τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

10. Υπάλληλοι της παραγράφου 4 μπορούν με αίτηση τους να επιλέξουν αντί της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τη μετάταξή τους σε συμβούλιο περιοχής. Η ένταξη των υπαλλήλων αυτών στις οργανικές θέσεις του συμβουλίου περιοχής γίνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά για τις μετατάξεις των υπαλλήλων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 7 και 9 του άρθρου αυτού.

 

11. Αιτήσεις υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών, που ζητούν, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μετάθεση από την κεντρική υπηρεσία σε περιφερειακές υπηρεσίες ή από μία περιφερειακή υπηρεσία σε άλλη, είναι υποχρεωτικές για την υπηρεσία εφόσον ο αιτών ζητάει μετάθεση σε προβληματική περιοχή ή για τη κάλυψη κενής οργανικής θέσης υπηρεσίας νομαρχίας και δηλώνει υπεύθυνα ότι θα μεταταγεί στην οικεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μετά την κατάρτιση του οριστικού οργανισμού της. Οι μεταθέσεις αυτές πραγματοποιούνται από τα αρμόδια για την πραγματοποίηση της μετάθεσης, όργανα της υπηρεσίας του υπαλλήλου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης:

 

12. Μέχρι να καταρτισθεί η συλλογική σύμβαση, που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3, το προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ακολουθεί το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου.

 

13. Κενές θέσεις του προσωρινού οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον δε μπορούν να καλυφθούν με απόσπαση, καλύπτονται με πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων μόνο ως προς τον ανώτατο χρόνο απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο τομέα. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής δε μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες από την κατάρτιση του οριστικού οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με πράξη του νομάρχη ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

14. Από της καταργήσεως των υπηρεσιών της παραγράφου 2 ο προϋπολογισμός τους καθίσταται προϋπολογισμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εκτελείται από τις Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων. Ο προϋπολογισμός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το έτος 1996 θα επιχορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 1995 των ανωτέρω υπηρεσιών, προσαυξημένο κατά το ποσοστό αύξησης των λειτουργικών (λοιπών) δαπανών τακτικού προϋπολογισμού σε σχέση με το 1995.

 

Ο προϋπολογισμός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το έτος 1997 θα επιχορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 1996 των ανωτέρω υπηρεσιών, προσαυξημένο κατά το ποσοστό αύξησης των λειτουργικών (λοιπών) δαπανών τακτικού προϋπολογισμού σε σχέση με το 1996.

 

Οι δαπάνες για τη λειτουργία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Εσωτερικών Οργανισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας τους, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της οικείας νομαρχίας και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν την εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία ειδικής ταμιακής και λογιστικής υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τη διεκπεραίωση των λογιστικών και ταμιακών εργασιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέχρι τη σύνταξη του οργανισμού της. Η στελέχωση της υπηρεσίας αυτής γίνεται από το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.

 

16. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο έχουν εκλεγεί και συγκροτηθεί τα όργανα, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη των νομαρχών που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου.

 

17. Οι θέσεις των νομαρχών και τα Νομαρχιακά και Επαρχιακά Συμβούλια, που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καταργούνται με την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι θέσεις των επάρχων, που προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις, καταργούνται από τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

18. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων η δημοσίευση, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11, γίνεται στο κατάστημα της νομαρχίας.

 

Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με περιφέρεια την περιφέρεια δύο νομών αρμόδιος νομάρχης για όλα τα θέματα διενέργειας των πρώτων εκλογών για την εκλογή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ο νομάρχης της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ή ανωτέρω δημοσίευση γίνεται στο κατάστημα της νομαρχίας της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών είναι το διοικητικό πρωτοδικείο της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή το διοικητικό πρωτοδικείο που έχει αρμοδιότητα στο νομό που είναι η έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν δεν υφίσταται σε αυτή διοικητικό πρωτοδικείο.

 

19. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προσαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 1515/1985 και 1561/1985, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες και στα όργανα διοίκησης των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και στη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων, με σκοπό την εναρμόνιση με τις ρυθμίσεις, που προβλέπει ο νόμος αυτός.

 

20. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται επιτροπή από έναν εκπρόσωπο καθενός από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, για τη μελέτη και την υποβολή προτάσεων για το συνταξιοδοτικό καθεστώς και την υγειονομική περίθαλψη των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

Με κατεύθυνση την εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής ενός συστήματος αντίστοιχου εκείνου που ισχύει για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και επιπλέον της μελέτης του τρόπου υπαγωγής των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

Εκπρόσωποι των υπουργείων στην επιτροπή ορίζονται από τους αρμόδιους υπουργούς δημόσιοι υπάλληλοι ή επιστήμονες που έχουν γνώση και εμπειρία στα σχετικά θέματα. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στο γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων [Ν] 1256/1982 και 1505/1984, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

21. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το κώλυμα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 δεν ισχύει για τους υπηρετούντες νομάρχες οι οποίοι θα παραιτηθούν σαράντα (40) ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας των εκλογών και για τους υπαλλήλους οι οποίοι θα παραιτηθούν από τη θέση προϊσταμένου μέσα στην ίδια προθεσμία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.