Νόμος 2307/95 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Λειτουργία Περιφερειακής Διοίκησης Νομού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(1) Οι υφιστάμενες δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες κάθε νομού και νομαρχίας, που δεν περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και η υπηρεσία του επόμενου εδαφίου συγκροτούν την Περιφερειακή Διοίκηση του νομού ή της νομαρχίας, η οποία μαζί με την υπηρεσία του επόμενου εδαφίου αποτελεί μονάδα της ενιαίας υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας. Για την επικουρία του Περιφερειακού Διευθυντή της παραγράφου 2 στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου αυτού και λοιπών καθηκόντων του συνιστάται σε κάθε νομό ή νομαρχία υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

(2) Για την άμεση έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) από το σύνολο των οργανικών θέσεων των Διευθύνσεων Εσωτερικών των Νομαρχιών μεταφέρονται στις 13 Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Διοικήσεις των νομών και των νομαρχιών θέσεις τακτικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, όπως αυτές ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω:

 

 

Τακτικό Προσωπικό

Με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού

428

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών

192

3

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

38

1

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών

30

2

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

56

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων

11

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών

271

2

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

245

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων - Στενογράφων

67

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (οδηγών)

101

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργοδηγών (προσωρινός)

161

2

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού

67

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας

134

 

 

(3) Η κατανομή των θέσεων αυτών σε κάθε Περιφέρεια και Περιφερειακή Διοίκηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

(4) Τις θέσεις των τεχνικών κλάδων καταλαμβάνουν αυτοδίκαια οι υπάλληλοι των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων των Διευθύνσεων Εσωτερικών, τα οποία λειτουργούν εφεξής ως οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 924/1976, όπως ισχύει. Στις λοιπές θέσεις, πλην τεχνικών, τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπάλληλοι από τις Διευθύνσεις Εσωτερικών και Νομαρχιών, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να μεταταγούν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994.}

 

β. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994) ο αριθμός 76 αντικαθίσταται με τον αριθμό 74.

 

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται και προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των υπουργείων στα οποία ανήκουν οι υπηρεσίες, που σύμφωνα με την παράγραφο 2, όπως ισχύει, καταργούνται, μειώνονται κατά τον αριθμό των υπαλλήλων, οι οποίοι, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αποχωρούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο. Οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις στις διευθύνσεις και τα τμήματα των νομαρχιών και επαρχιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την δημοσίευση των εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, διατηρούνται και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 01-01-1995.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Συνιστάται σε κάθε νομό και νομαρχία θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος φέρει τον τίτλο Περιφερειακός Διευθυντής και διορίζεται, μετατίθεται και παύεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.}

 

3.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Περιφερειακός Διευθυντής μπορεί με απόφασή του να αποσπά στο γραφείο του μέχρι 3 υπαλλήλους των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που ανήκουν σε αυτόν ή εποπτεύονται από αυτόν κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και χωρίς χρονικό περιορισμό της απόσπασης. Η απόσπαση αίρεται 20 ημέρες μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του Περιφερειακού Διευθυντή ο οποίος εξέδωσε την απόφαση, εκτός αν ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής εκδώσει νέα απόφαση για τη συνέχιση της απόσπασης.}

 

β. Ο Περιφερειακός Διευθυντής για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να αποσπά για ένα έτος υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών του νομού ή των υπό την εποπτεία του Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του νομού.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

 

{3. Περιφερειακοί Διευθυντές διορίζονται πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει ανώτατοι ή ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 ή ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες στο δημόσιο τομέα και έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα λειτουργίας της κρατικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης ή διατελέσαντες αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης.}

 

5. Ο Περιφερειακός Διευθυντής καθίσταται κύριος διατάκτης και διαθέτει τις πιστώσεις που εγγράφονται στον ειδικό προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Διοίκησης και των κρατικών υπηρεσιών του νομού ή της νομαρχίας οι οποίες ασκούν τις κρατικές αρμοδιότητες που δεν περιέρχονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 2218/1994, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων περί κυρίων διατακτών του νομοθετικού διατάγματος 321/1969 (ΦΕΚ 205/Α/1969) και των κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

6. Οι παράγραφοι 22 και 23 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 καταργούνται.

 

7. Συνιστάται σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση μία θέση ειδικού συμβούλου, η οποία διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 1320/1983.

 

8. Η παράγραφος 13 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 καταργείται.

 

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 52 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας μπορεί για ειδικούς λόγους να εξαιρούνται φορείς του δημοσίου τομέα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου.}

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 2218/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν απαιτείται η γνώμη του οικείου περιφερειακού ταμείου.}

 

11. Όπου στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 197/1978 (ΦΕΚ 43/Α/1978) αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής.

 

12. Η περίπτωση κ' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 (ΦΕΚ 146/Α/1989), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ) η χορήγηση αδειών μικροπωλητών και λειτουργίας κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (άλση, κήπους, κ.λ.π.).}

 

13. Στους δημάρχους πρωτευουσών νομών ή πόλεων των 10.000 κατοίκων και άνω, καθώς και στους αντιδημάρχους δήμων άνω των 80.000 κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.