Νόμος 2218/94 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Έλεγχος των πράξεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο έλεγχος σκοπιμότητας των πράξεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταργείται.

 

2. Κάθε δημότης και ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 18 και να προσβάλει τις πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, για παράβαση νόμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν.

 

Στην ίδια επιτροπή προσβάλλονται και οι πράξεις των δημάρχων,προέδρων κοινοτήτων και των μονομελών οργάνων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των δήμων και των κοινοτήτων για παράβαση νόμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν ή εάν δεν δημοσιεύονται, από την κοινοποίησή τους ή διαφορετικά αφότου έλαβε γνώση ο δημότης ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995).

 

3. Η επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση της ακυρώνει για παράβαση νόμου πράξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της πράξης μαζί με τα έγγραφα που προβλέπει η νομοθεσία για την έκδοση της. Αν περάσει η προθεσμία, χωρίς να εκδοθεί ακυρωτική απόφαση, θεωρείται ότι η σχετική πράξη έχει νόμιμα εκδοθεί.

 

Μέσα στην ίδια προθεσμία η επιτροπή αποφασίζει για τις προσφυγές του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, ακυρώνοντας τη σχετική πράξη ή αποφαινόμενη ότι νόμιμα εκδόθηκε.

 

4. Για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εκδίκαση των προσφυγών κατά των πράξεων αυτών, μετέχει στην επιτροπή του άρθρου 18 ως τρίτο μέλος, αντί του εκπροσώπου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ένας αιρετός εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη διοικούσα επιτροπή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο αντιπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων στην πρώτη επιτροπή ορίζεται μέχρι 31-12-1995 με έγγραφο της προς το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Αν η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων δεν υποδείξει εκπρόσωπο, ορίζεται από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της.

 

5. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, για παράβαση του νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 4 και 5 καταργήθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 

6. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου, πλην του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4, τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.