Νόμος 2297/95 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 17 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{17. Από την κατά την παράγραφο 16 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου συνιστάται Υπηρεσία Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Επενδύσεων, στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κατά τις διατάξεις της παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ιδίου νόμου το προσωπικό της Νομαρχιακής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό του Νομαρχιακού Ταμείου, που ασχολείται με την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων αυτών μέχρι την κατάργηση του Νομαρχιακού Ταμείου.}

 

2. Μέχρι την κατάργηση των Νομαρχιακών Ταμείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 18 του νόμου 2240/1994 οι προϋπολογισμοί τους, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Κύριος διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Ταμείων που αφορούν δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1995 είναι ο αιρετός νομάρχης. Για τις λοιπές δαπάνες του προϋπολογισμού κύριος διατάκτης είναι ο περιφερειακός διευθυντής.

 

3. Οι πληρωμές των έργων και μελετών των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 1994 των Νομαρχιών Αττικής εξακολουθούν να γίνονται από τα Νομαρχιακά Ταμεία στον προϋπολογισμό των οποίων έχουν εγγραφεί οι αντίστοιχες πιστώσεις ανεξάρτητα της χωρικής αρμοδιότητας στην οποία ανήκει σήμερα ο φορέας εκτέλεσής τους.

 

4. Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά εξακολουθούν, και μετά την ημερομηνία καθορισμού των οριστικών εδρών των Νομαρχιών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, να είναι αρμόδιες για τα έργα και τις μελέτες που είχε αρχίσει η εκτέλεση τους κατά την ανωτέρω ημερομηνία, μέχρι και την πλήρη εκκαθάριση όλων των συμβατικών σχέσεων που προκύπτουν από αυτές.

 

5. Οι νομαρχιακές υπηρεσίες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθίστανται αρμόδιες για το χειρισμό και των υποθέσεων οι οποίες μέχρι τη 16-09-1994 υπάγονταν στη χωρική τους αρμοδιότητα και εξαιτίας του ανακαθορισμού των ορίων των Νομαρχιών Αττικής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 5 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994) αποσπάστηκαν και περιήλθαν στη Νομαρχία Αθηνών ή Ανατολικής Αττικής ή Πειραιά.

 

Η έκδοση των πράξεων και εισηγήσεων για τις ανωτέρω υποθέσεις γίνεται για λογαριασμό της νομαρχίας στην οποία περιήλθε η χωρική αρμοδιότητα.

 

6. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα οικεία συλλογικά όργανα της δημόσιας διοίκησης που λειτουργούν στις ως άνω νομαρχίες.

 

7. Η ισχύς των παραγράφων 5 μέχρι 6 του άρθρου αυτού λήγει με τη δημοσίευση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς.

 

8. Από τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος εξαιρούνται οι νομαρχιακές υπηρεσίες του, Νομού Αττικής για τις οποίες έχει γίνει διαφορετική ρύθμιση.

 

9. Για τους υπαλλήλους εν ενεργεία δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα που διορίζονται περιφερειακοί διευθυντές ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση.

 

Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τη θέση του περιφερειακού διευθυντή επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους.

 

Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου τους που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.

 

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται αναδρομικά και για όσους διορίστηκαν στις θέσεις αυτές μετά τη 16-09-1994, ημερομηνία έναρξης του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

10. Το διοικητικό συμβούλιο του Νομαρχιακού Ταμείου λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1235/1982.

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.