Νόμος 2307/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Απαλλοτριώσεις - Τεχνικός εξοπλισμός - Επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 258 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{6. Ο καθ' ου έχει δικαίωμα προσφυγής στην επιτροπή του άρθρου 18 του νόμου 2218/1994 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.

 

7. Αν η επιτροπή αποφανθεί ότι νόμιμα εκδόθηκε η απόφαση της παραγράφου 1, αυτή δημοσιεύεται, με φροντίδα του δήμου ή της κοινότητας μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό. Αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, η δημοσίευση γίνεται σε δύο εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες. Με τη δημοσίευση ή τις δημοσιεύσεις αυτές ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή σύστασης δουλείας.

 

8. Αν η επιτροπή ακυρώσει την απόφασή απαλλοτρίωσης ή σύστασης δουλείας, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται μόνο αν ακυρωθεί η απόφαση της επιτροπής από ταν Υπουργό Εσωτερικών.

 

9. Αν κηρυχθεί απαλλοτρίωση ή γίνει σύσταση δουλείας σε ακίνητο, που βρίσκεται έξω από τη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας, η σχετική απόφαση επιδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο δήμο ή την κοινότητα, στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου αυτού ή της κοινότητας υποχρεούται να γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, η οποία αρχίζει από την επόμενη της επίδοσης του προηγούμενου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η διαδικασία της απαλλοτρίωσης ή της σύστασης δουλείας συνεχίζεται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή και εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 5, 6, 7 και 8.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 259 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αν προκληθεί ζημιά από τις ενέργειες αυτές, η οφειλόμενη αποζημίωση ορίζεται με πρωτόκολλο που συντάσσει η επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 231.}

 

3. Ο τεχνικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, εργαλειομηχανές κ.λ.π.) που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση, από το Υπουργείο Εσωτερικών στα νομαρχιακά ταμεία του Κράτους και βρίσκεται σε αυτά, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, περιέρχεται αυτοδικαίως, κατά κυριότητα, σε αυτές από την παραπάνω ημερομηνία.

 

4. Υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν τα νομαρχιακά ταμεία και ρυθμίζουν ιδιαίτερα τον τρόπο λειτουργίας, συντήρησης και διάθεσης των μηχανημάτων και οχημάτων, καθώς και τα καταβλητέα μισθώματα, τη βεβαίωση και την είσπραξη των τελών χρήσης ή μισθωμάτων και τη διαχείριση γενικά του τεχνικού εξοπλισμού, εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 3.

 

5. Ομοίως διατάξεις που ισχύουν για τα νομαρχιακά ταμεία και αφορούν την προμήθεια ειδών τεχνικού εξοπλισμού και την ενίσχυση του λογαριασμού διαχείρισης εσόδων και εξόδων των νομαρχιακών ταμείων από τον υφιστάμενο ειδικό λογαριασμό του άρθρου 68 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3033/1954, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 3.

 

6. Όπου, στις παραπάνω διατάξεις, αναφέρεται: α) διοικητικό συμβούλιο νομαρχιακού ταμείου νοείται το νομαρχιακό συμβούλιο ή το αρμόδιο όργανο στο οποίο μπορεί να μεταβιβασθεί από αυτό η αντίστοιχη αρμοδιότητα και β) Νομάρχης νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

7. Με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 26 παράγραφος 6 του νόμου 2218/1994 ρυθμίζονται και θέματα εκποίησης ειδών τεχνικού εξοπλισμού.

 

8. Σε κάθε περίπτωση η εκμίσθωση των μηχανημάτων και οχημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά τους πρόσωπα και τα συμβούλια περιοχής θα γίνεται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

 

9. Το συμβούλια περιοχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νησιών, που δεν περιλαμβάνονται σε συμβούλιο περιοχής, μισθώνουν τον τεχνικό εξοπλισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με μειωμένα κατά 30% τα αντίστοιχα καθορισμένα τέλη χρήσης.

 

10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 260 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η σύσταση αμιγούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση γίνεται, μετά πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης.}

 

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 264 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, εφόσον συντρέχει ειδική περίπτωση, μπορεί να ενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχειρήσεως από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος της αμοιβής τους που βαρύνει την επιχείρηση.}

 

12.Όπου στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 520/1988 (ΦΕΚ 236/Α/1988) Βιβλία και στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις αναγράφονται:

 

α. η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής.

β. οι λέξεις υπηρεσία της Νομαρχίας εφεξής νοείται η υπηρεσία της Περιφερειακής Διοίκησης.

 

13. Όπου το κείμενο της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών υπ' αριθμόν 25027/1984 (ΦΕΚ 244/Β/1984) Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205 έως 213 του νόμου [Ν] 1065/1980 κ.λ.π. αναγράφεται:

 

{- απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εφεξής αντικαθίσταται με: πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή.}

 

14. Όπου στο κείμενο των άρθρων 5 και 15 του προεδρικού διατάγματος 80/1986 Ανώνυμες Εταιρείες που συνιστούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμοί, Δημοτικές ή Κοινοτικές Εταιρείες λαϊκής βάσης (ΦΕΚ 30/Α/1986) αναγράφονται:

 

α) οι λέξεις ή Νομαρχιακό Συμβούλιο, αυτές διαγράφονται.

β) η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής.

γ) η λέξη Νομαρχία εφεξής νοείται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

15. Όπου στις κατωτέρω διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 323/1989 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας αναφέρεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής

 

Άρθρο 4 παράγραφος 18

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 43

Άρθρο 73 στ' παράγραφος 1

Άρθρο 79 παράγραφος 2

Άρθρο 85 παράγραφος 5

Άρθρο 89 παράγραφος 3 τα τρία τελευταία εδάφια

Άρθρο 91 παράγραφος 3

Άρθρο 94 παράγραφος 4

Άρθρο 104 παράγραφος 3 τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 105 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 144 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 166

Άρθρο 167 παράγραφος 3

Άρθρο 168 παράγραφος 3

Άρθρο 169 παράγραφος 2

Άρθρο 170 παράγραφος 1

Άρθρο 171

Άρθρο 172 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο και παράγραφος

Άρθρο 173 παράγραφος 1

Άρθρο 175 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 190 παράγραφοι 3, 4, 5 και 7

Άρθρο 195 παράγραφος 2

Άρθρο 206 παράγραφος 3

Άρθρο 208 παράγραφος 1

Άρθρο 213 εδάφιο πρώτο

Άρθρο 266 παράγραφος 5

Άρθρο 279 παράγραφος 1

Άρθρο 284 παράγραφος 2

 

16. Στους προέδρους των Συμβουλίων Περιοχής, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια 3 μηνών κατ' έτος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.