Νόμος 2307/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εργασίες - Μεταφορές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 250 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 250: Εκτέλεση προμηθειών και εργασιών

 

1. Οι προμήθειες των δήμων, των κοινοτήτων, των συνδέσμων τους, των συμβουλίων περιοχής, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των ιδρυμάτων τους και των τοπικών συμβουλίων εκτελούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Εξαιρούνται οι προμήθειες υλικών και πάσης φύσεως εξοπλισμού, που ενσωματώνονται στα έργα τους, και οι οποίες διενεργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του προεδρικού διατάγματος 28/1980, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

2. Οι κατά την παράγραφο 1 εξαιρούμενες προμήθειες, οι εργασίες και οι μεταφορές εκτελούνται με σύμβαση, που συνάπτεται ύστερα από διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις. Αν ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών φορέων, η τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την επανάληψή του και προσφορές που αντιστοιχούν σε αξία προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς ίσης ή μεγαλύτερης της αξίας τους, όπως υπολογίσθηκε από τη μελέτη.

 

3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή διοικητικών συμβουλίων των λοιπών φορέων της παραγράφου 1 επιτρέπεται η εκτέλεση των ανωτέρω εξαιρουμένων προμηθειών, μεταφορών και εργασιών με σύναψη σύμβασης, μετά από πρόσκληση περιορισμένου αριθμού προμηθευτών, μεταφορέων και εργολάβων και διαγωνισμό μεταξύ τους ή χωρίς διαγωνισμό ή απευθείας από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω φορέων:

 

α. Για πράγματα για τα οποία υπάρχει αποκλειστικότητα προμήθειας ή εισαγωγής.

 

β. Για πράγματα που είναι διατιμημένα, εφόσον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερη τιμή σε διαγωνισμό.

 

γ. Για καλλιτεχνικά έργα που η αξία τους δεν είναι μεγαλύτερη από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.

 

δ. Αν ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα είτε οι προσφορές κριθούν ασύμφορες. Το ασύμφορο των προσφορών του διαγωνισμού κρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή το διοικητικό συμβούλιο των παραπάνω φορέων με απόφασή του, που λαμβάνεται ύστερα από γραπτή αιτιολογημένη πρόταση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία.

 

ε. Αν υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη, που προέκυψε από απρόβλεπτα ή έκτακτα περιστατικά και χρειάζεται να αντιμετωπισθεί αμέσως (όπως φυσικές καταστροφές κ.ά.).

 

στ. Αν οι λοιποί φορείς της παραγράφου 1 διαθέτουν ή μπορούν να μισθώσουν από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από κατασκευαστικές επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανάλογο με την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εργασία τεχνικό εξοπλισμό.

 

ζ. Αν πρόκειται να συνεχισθούν οι εργασίες μετά από έκπτωση του αναδόχου ή μετά από διάλυση της εργολαβικής σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο.

 

4. Η απόφαση της παραγράφου 3 πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και να καθορίζει τους όρους της σύμβασης.

 

5. Οι φορείς της παραγράφου 1 μπορούν, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου με όρο που αναγράφεται στη διακήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, να προμηθεύουν χωριστά τα αναγκαία υλικά με διαγωνισμό ή απευθείας, σύμφωνα με τις διακρίσεις της παραγράφου 3, να μεταφέρουν ή να χρησιμοποιούν μηχανήματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου και να εκτελούν απευθείας ορισμένες εργασίες που δεν νοούνται ως έργα.

 

6. Επιτρέπεται η εκτέλεση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, εργασίας ή μεταφοράς και η διενέργεια προμήθειας από τους δήμους και κοινότητες για λογαριασμό ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχουν συστήσει, μετά από σχετική απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με μεταφορά και της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό των φορέων αυτών.}

 

2. Το άρθρο 251 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 251: Απευθείας ενέργεια εξαιρουμένων προμηθειών και ανάθεση ή εκτέλεση εργασιών από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων του άρθρου 250

 

1. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 250 μπορεί, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου, ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό να συνάπτει σύμβαση για την απευθείας ανάθεση ή την απευθείας εκτέλεση εργασίας ή μεταφοράς ή τη διενέργεια προμήθειας αν η αξία καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών γιο τους λοιπούς δήμους και τα συμβούλια περιοχής, του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000.) δραχμών για τις κοινότητες ή τα τοπικά συμβούλια.

 

2. Για να εφαρμοσθούν όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό ειδικευμένη πίστωση, προορισμένη για προμήθεια, εργασία ή μεταφορά που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό.

 

3. Τα ποσά, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν να αυξάνονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης έως πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον οι προβλεπόμενες πιστώσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς, ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 250 και εφόσον υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για την ενίσχυση των πιστώσεων, που κρίθηκαν ανεπαρκείς, με σύνταξη συγκριτικού πίνακα κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 28/1980, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

4. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου και οι κάθε είδους φόροι, εκτός από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εισφορές, τέλη,κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν αυτόν.}

 

3. Το άρθρο 252 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 252: Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση μεταφορών και εργασιών και τη διενέργεια εξαιρουμένων προμηθειών της παραγράφου 2 του άρθρου 250

 

1. Σε όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασίας ή μεταφοράς ή διενέργειας προμήθειας απευθείας από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 250 μετά από εξουσιοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου των φορέων αυτών ή δική του απόφαση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 250, παράγραφος 2 και επομένων και 251 δεν επιτρέπεται η εκτέλεση να είναι ποιοτικά κατώτερη ή δαπανηρότερη για την ίδια ποιότητα από την αξία, που προβλέπει η σχετική μελέτη, που στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται να συντάσσεται με βάση τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 251 και της τυχόν αναθεώρησης των τιμών, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αν διαπιστωθεί επιπλέον διαφορά της δαπάνης, η διαφορά αυτή καταλογίζεται στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο κοινότητας ή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των λοιπών φορέων, που εκτέλεσε την εργασία ή έκανε την προμήθεια ή τη μεταφορά, καθώς και στον συνυπεύθυνο επιβλέποντα κατά το μέρος που ευθύνεται καθένας, κατά τη διάταξη του άρθρου 168.

 

2. Απαγορεύεται να συσταθεί από το δήμο ή την κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο ή το συμβούλιο περιοχής συνεργείο για την εκτέλεση εργασίας ή μεταφοράς. Όταν την εκτέλεση της εργασίας ή μεταφοράς αναλαμβάνει ο δήμος ή η κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο ή το συμβούλιο περιοχής με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η χρησιμοποίηση εργατοτεχνιτών, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας ή της μεταφοράς και μέσα στα όρια της μελέτης, η δε τυχόν απαιτούμενη πρόσληψη με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του νόμου 2130/1993.

 

3. Οι μελέτες των έργων, των προμηθειών της παραγράφου 2 και επομένων του άρθρου 250, των εργασιών ή των μεταφορών καταρτίζονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της Κοινότητας και αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του συμβουλίου περιοχής και αν αυτή δεν υπάρχει ή αδυνατεί από την τεχνική υπηρεσία δήμων και κοινοτήτων.

 

Κατ' εξαίρεση, η θεώρηση μελετών προϋπολογισμού πάνω από διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) και μέχρι οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές ή ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000) δραχμές, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, γίνεται από τις ίδιες αυτές υπηρεσίες ύστερα από γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου δημόσιων έργων.

 

Μελέτες προϋπολογισμού πάνω από οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές ή ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000) δραχμές, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση των συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών έργων και θεώρησης μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Οι μελέτες των έργων, των προμηθειών, των εργασιών ή των μεταφορών των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) και του νόμου [Ν] 890/1979 (ΦΕΚ 80/Α/1979) συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική τους υπηρεσία και όπου δεν υπάρχει ή αδυνατεί η υπηρεσία αυτή, από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας που τις έχει συστήσει.

 

Στην περίπτωση που και η τελευταία αυτή υπηρεσία δεν υπάρχει, η σύνταξη και η θεώρηση γίνεται από την τεχνική υπηρεσία δήμων και κοινοτήτων.

 

Κατ' εξαίρεση η θεώρηση μελετών προϋπολογισμού πάνω από διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και μέχρι ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000) δραχμές γίνεται από τις ίδιες αυτές υπηρεσίες ύστερα από γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου δημόσιων έργων.

 

Οι μελέτες των πιο πάνω επιχειρήσεων προϋπολογισμού πάνω από ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000) δραχμές θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνωμοδότηση του συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών έργων και θεώρησης μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

4. Η θεώρηση των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και των συγκριτικών πινάκων των παραπάνω προμηθειών, μεταφορών και εργασιών γίνεται από τις υπηρεσίες της παραγράφου 3, χωρίς γνώμη του συμβουλίου έργων. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε προμήθειες, μεταφορές και εργασίες που έχουν δημοπρατηθεί ή ανατεθεί χωρίς διαγωνισμό ή έχει ληφθεί απόφαση για την εκτέλεσή τους με αυτεπιστασία πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.}

 

4. Το άρθρο 254 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 254: Επίλυση διαφορών

 

1. Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των προμηθειών της παραγράφου 2 και επομένων του άρθρου 250, των εργασιών και μεταφορών επιλύονται κατά τις διατάξεις των επομένων παραγράφων.

 

2. Για κάθε πράξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική των συμφερόντων του, δικαιούται να υποβάλει ένσταση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή στο διοικητικό συμβούλιο του συμβουλίου περιοχής, του συνδέσμου του δημοτικού και κοινοτικού ιδρύματος, των λοιπών δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων των νόμων 1069/1980 και [Ν] 890/1979 και των τοπικών συμβουλίων, υποχρεωτικά μέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας, η οποία τη διαβιβάζει σε αυτό, μαζί με τις παρατηρήσεις της, μέσα σε 15 ημέρες. Η ένσταση του αναδόχου ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών, αφότου ο ανάδοχος έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξεως ή από της επιδόσεως αυτής με αποδεικτικό. Στην περίπτωση θεώρησης Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ή Συγκριτικού Πίνακα από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 252, η κατά τα ανωτέρω υποβολή της ένστασης του αναδόχου προς το συμβούλιο γίνεται μετά την επίδοση σε αυτόν από την επιβλέπουσα υπηρεσία, με αποδεικτικό, του θεωρημένου από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ή Συγκριτικού Πίνακα. Η ένσταση στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία τη διαβιβάζει στο αρμόδιο για τη λήψη απόφασης συμβούλιο και στην επιβλέπουσα υπηρεσία, μαζί με τις παρατηρήσεις της. Το συμβούλιο οφείλει να αποφασίσει επί της ενστάσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία που αυτή περιέρχεται σε αυτό.

 

3. Εάν ο ανάδοχος διαφωνεί προς την απόφαση του συμβουλίου ή περάσουν δύο (2) μήνες από την κατάθεση της ένστασης χωρίς να έχει ληφθεί η απόφαση αυτή, μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας προς την Επιτροπή του άρθρου 18 του νόμου 2218/1994, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την επίδοση της απόφασης με αποδεικτικό ή την παρέλευση άπρακτης της δίμηνης προθεσμίας μέσα στην οποία έπρεπε να αποφανθεί το συμβούλιο. Η έκδοση ή η κοινοποίηση απόφασης του συμβουλίου επί της ενστάσεως μετά την πάροδο του διμήνου δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας, κατά τις επόμενες διατάξεις. Αίτηση θεραπείας μπορεί επίσης να ασκήσει ο ανάδοχος και όταν το συμβούλιο, μέσα στην ίδια ανατρεπτική προθεσμία των (2) μηνών, δεν αποφαίνεται σε πράξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, η οποία πράξη παραβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκτέλεση προμηθειών της παραγράφου 2 και επομένων του άρθρου 250, εργασιών και μεταφορών και υπόκεινται στην έγκρισή του. Ομοίως, ο ανάδοχος δικαιούται να ασκήσει αίτηση θεραπείας για βλάβη των συμφερόντων του,που προκύπτει το πρώτον από απόφαση του συμβουλίου, καθώς και στην περίπτωση της κήρυξης του ως εκπτώτου από αυτό.

 

4. Η Επιτροπή του άρθρου 18 τού νόμου 2218/1994 αποφαίνεται επί της αιτήσεως θεραπείας, μετά γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου δημόσιων έργων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή σε αυτή της αιτήσεως θεραπείας.

 

5. Η διαφορά συζητείται στο νομαρχιακό συμβούλιο δημόσιων έργων, αφού πρώτα κληθούν υποχρεωτικά ο ανάδοχος και εκπρόσωπος του εργοδότη. Το νομαρχιακό συμβούλιο δημόσιων έργων γνωμοδοτεί αιτιολογημένα από άποψη νομιμότητας και ουσίας, ακόμη και εάν δεν παραστούν αυτοί που έχουν κληθεί ως ανωτέρω. Αρμόδια υπηρεσία για τη σχετική έγγραφη εισήγηση προς το νομαρχιακό συμβούλιο δημόσιων έργων είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία.

 

6. Αν η Επιτροπή του άρθρου 18 του νόμου 2218/1994 δεν εκδώσει την απόφασή της μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των τριών (3) μηνών ή κάποιος από τους συμβαλλόμενους δεν αποδεχτεί την απόφασή της ή η διαφορά των συμβαλλομένων γεννηθεί για πρώτη φορά έπειτα από απόφαση της Επιτροπής, κατά την άσκηση εποπτείας των πράξεων των οργάνων διοίκησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6)β του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 και του άρθρου 47 του νόμου 2218/1994 τότε αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς που δημιουργείται είναι το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό ή πολιτικό εφετείο στην περιφέρεια του οποίου αναφέρεται η προμήθεια, η εργασία ή η μεταφορά. Το εφετείο δικάζει ύστερα από προσφυγή που ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του νόμου 2218/1994 ή πέρασε άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

 

7. Πριν υποβληθεί η διαφορά των συμβαλλομένων στο εφετείο, πρέπει να έχει εξαντληθεί η διοικητική διαδικασία, που προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού. Στην αντίθετη περίπτωση η προσφυγή είναι απαράδεκτη, εκτός εάν η διαφορά γεννάται για πρώτη φορά ύστερα από την, κατά τα ανωτέρω, σχετική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του νόμου 2218/1994.

 

8. Κάθε αξίωση του αναδόχου προμηθειών της παραγράφου 2 και επομένων του άρθρου 250, εργασιών και μεταφορών κατά του εργοδότη ή αντίθετα του εργοδότη κατά του αναδόχου, όταν η τελευταία αυτή δεν στηρίζεται σε απόφαση της αρμοδίας αρχής και για τις οποίες έγινε προσφυγή στο εφετείο, παραγράφεται εάν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή. Για τις αξιώσεις των αναδόχων, που γεννήθηκαν νόμιμα και αναγνωρίσθηκαν με αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του διατάγματος περί Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.}

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 254 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 εφαρμόζονται και στις προμήθειες της παραγράφου 2 και επομένων του άρθρου 250, καθώς και στις εργασίες και μεταφορές, των οποίων αποφασίσθηκε η εκτέλεση, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

6. Το άρθρο 255 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 255: Αστυνόμευση των έργων

 

1. Η αστυνόμευση των δημοτικών και κοινοτικών έργων ασκείται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και, αν αυτές δεν υπάρχουν, από την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης.

 

2. Η αστυνόμευση συνίσταται στην παρακολούθηση και εποπτεία για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των έργων.

 

3. Οι παραπάνω υπηρεσίες προτείνουν στον κύριο του έργου τα αναγκαία μέτρα, που πρέπει να ληφθούν, για την αποτροπή κινδύνων και σε περίπτωση βλαβών στα έργα, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάσταση αυτών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.