Νόμος 2347/95

Ν2347/1995: Αναγνώριση του Κέντρου των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2347/1995: Αναγνώριση του Κέντρου των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 221/Α/1995), 30-10-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Αναγνωρίζεται το Κέντρο των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον (ΚΕΠΕΜΕΠ), που ιδρύθηκε στη Μασσαλία στις 10-03-1995 στο πλαίσιο της VΙης Συνόδου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της Διάσκεψης των Περιφερειακών Παραθαλάσσιων Περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει στην Αθήνα, του οποίου το Καταστατικό, όπως αναθεωρήθηκε στην έκτακτη σύνοδο της καταστατικής γενικής συνέλευσής του στη Βαρκελώνη στις 07-06-1995, σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Η αναθεώρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον.

 

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του γαλλικού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει το γαλλικό κείμενο.

 

Άρθρο τρίτο

 

1. Στο άρθρο 12 παράγραφος 8 του νόμου 2218/1994 η φράση σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 20 ... αντικαθίσταται ως εξής: ... σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 20...

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2218/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 2240/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 10 του νόμου 2307/1995, προστίθενται τα εξής:

 

{Ο σύμβουλος που δεν αποδέχεται τη θέση του Επάρχου υποβάλλει σχετική δήλωση στα νομάρχη, ο οποίος αναθέτει τη θέση αυτή στον επόμενο κατά σειρά ψήφων προτιμήσεως σύμβουλο του ίδιου συνδυασμού μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός τους. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση παραίτησης του Επάρχου από το αξίωμα αυτό. Ο σύμβουλος που δεν αποδέχεται ή παραιτείται από το αξίωμα του Επάρχου παραμένει στο αξίωμα του συμβούλου.

 

Αν δεν επιθυμεί να παραμείνει στο αξίωμα του συμβούλου και παραιτηθεί εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 11 και του άρθρου 12 του νόμου 2218/1994.}

 

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 2218/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του νόμου 2240/1994, καταργούνται.

 

4. Για τον πρόεδρο του συμβουλίου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης έχουν ανάλογη εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αφορούν τους προέδρους των νομαρχιακών συμβουλίων.

 

5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2218/1994 προστίθενται τα εξής:

 

{Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του νομάρχη.}

 

6. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 29 του νόμου 2307/1995 προστίθενται τα εξής:

 

{Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας αναλόγως.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ετήσια αποζημίωση δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 2/3 του ετήσιου βασικού μισθού του δικαιούχου, δυναμένης να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.}

 

8. Στην παράγραφο 22 του άρθρου 9 του νόμου 2307/1995 προστίθενται τα εξής:

 

{Εξαιρούνται αυτά που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην αλλοδαπή, οι οποίες συγκροτούν το συσταθέν ειδικό ληξιαρχείο για τα γεγονότα αυτά.}

 

9. Στην παράγραφο 25 του άρθρου 9 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995) προστίθενται τα εξής:

 

{Για την άμεση έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας της παραγράφου 28 του παρόντος άρθρου μεταφέρονται στην υπηρεσία αυτή από το μεταφερόμενο στο Δήμο Αθηναίων Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού:

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός 3

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός Ειδικών Ληξιαρχείων (προσωρινός) 3

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικός - Λογιστικός 6

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικός Ειδικών Ληξιαρχείων (προσωρινός) 12

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού 1

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας 1

 

Στις θέσεις αυτές τοποθετούνται υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στο μεταφερόμενο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

10. α. Αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8, 9, 10 παράγραφοι 1 και 2 και 11 του νόμου [Ν] 2344/1995 Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 212/Α/1995) για 6 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου.

 

β. Στο άρθρο 16 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995) Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4, η οποία έχει ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας, τους υπόχρεους προς τούτο αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς, την έγκριση και υλοποίηση των σχεδίων αυτών, τα όργανα και την ευθύνη παροχής βοήθειας στις περιπτώσεις των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.}

 

γ. Τα άρθρα 17 και 18 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995) Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 17: Μεταβατικές διατάξεις

 

Τα εγκεκριμένα προγράμματα ή σχέδια, για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, εφαρμόζονται μέχρι την κατάρτιση νέων και υλοποιούνται από τους φορείς και τα όργανα που ορίζονται σ' αυτά.

 

Άρθρο 18: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μετά την κατάρτιση νέων προγραμμάτων ή σχεδίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και την έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, παύουν να ισχύουν και οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 857/1971 (ΦΕΚ 57/Α/1971) και του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 356/1971 (ΦΕΚ 105/Α/1971).}

 

11. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 και στη σειρά που αναγράφεται: ... μπορεί να επαναπροσλαμβάνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, να προστεθεί στη συνέχεια η φράση και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τις 15-09-1995, εκτός από το άρθρο τρίτο, του οποίου η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-10-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.