Νόμος 2307/95 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ιθαγένεια - Μητρώα Αρρένων - Δημοτολόγια - Ληξιαρχεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με πράξη του Νομάρχη διαπιστώνεται η κτήση ή μη της ελληνικής ιθαγένειας ατόμων που ζητούν να καθορισθεί η ιθαγένειά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3370/1955 (ΦΕΚ 258/Α/1955)), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, καθώς και με τις προϊσχύουσες αυτού σχετικές διατάξεις, καθώς και διεθνείς συμβάσεις, και συνθήκες.

 

Για την έκδοση της ανωτέρω πράξης απαιτείται έρευνα όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων του αιτούντος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαπίστωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.

 

Μετά τη θετική διαπίστωση αυτών οι φάκελοι των υποθέσεων διαβιβάζονται στον οικείο Νομάρχη προς έκδοση εντός διμήνου της διαπιστωτικής πράξης. Παρερχόμενης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας η πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

 

2. Όπου στις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3370/1955, (ΦΕΚ 258/Α/1955)), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους [Ν] 1438/1984 (ΦΕΚ 60/Α/1984) και 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

3. Όπου στο κείμενο των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1763/1988 Στρατολογία των Ελλήνων αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

4. Όπου στα κείμενα των κατωτέρω διατάξεων του νόμου [Ν] 2119/1993 (ΦΕΚ 23/Β/1993) Κύρωση Κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης, και όπου η λέξη Νομαρχία, εφεξής νοείται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 4 περίπτωση α'

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 περίπτωση β' 2 και 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφοι 1,2 και 3

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 3

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφοι 1,2 και 3

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφοι 1,3,5, και 6

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 22

Άρθρο 23 παράγραφοι 1,2, και 3

Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 26

 

5. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2119/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Βεβαιώνει αυτούς μετά προηγούμενη διαπίστωση ότι έχουν γίνει οι μεταβολές, που επήλθαν με βάση τις αποφάσεις αυτές.}

 

6. Το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 2119/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 21: Έλεγχος ενστάσεων.

 

1. Η επιτροπή, που συνέρχεται μέσα στο μήνα αποφαίνεται επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν και για όσες από αυτές έγιναν αποδεκτές επιφέρει τις αναγκαίες μεταβολές και συντάσσει σχετικά πρακτικό.

 

2. Ακολούθως, η επιτροπή ανασυντάσσει σε τέσσερα αντίτυπα τον ονομαστικό κατάλογο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, τον υπογράφει και τον στέλνει στον οικείο νομάρχη μέχρι τίτλους του ίδιου μήνα. Μαζί με τα αντίτυπα του ονομαστικού καταλόγου στέλνονται τα πρακτικά και το αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως.}

 

7. Το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 2119/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 22: Οριστικοποίηση ετήσιου μητρώου αρρένων

 

Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας των ονομαστικών καταλόγων ο Νομάρχης τους οριστικοποιεί. Με την οριστικοποίηση αυτή οι κατάλογοι αποτελούν τα ετήσια μητρώα αρρένων.}

 

8.Όπου στο κείμενο του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4239/1962 (ΦΕΚ 126/Α/1962) Περί συνταξιοδοτήσεως του τακτικού προσωπικού του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και τροποποιήσεως συνταξιοδοτικών και των περί μητρώων αρρένων διατάξεων τινών αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης (Άρθρο 12 παράγραφος 2).

 

9. Το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2573/1953 (ΦΕΚ 241/Α/1953) Περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρώνυμου και μητρώνυμου, όπως

συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο μόνο

 

1. Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψης πατρώνυμου και μητρώνυμου σε παιδιά γεννηθέντα χωρίς νόμιμο γάμο των γονέων τους ή αγνώστων γονέων γίνεται με απόφαση του Νομάρχη.

 

Επίσης, η προσθήκη στοιχείων που λείπουν στις εγγραφές στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια, καθώς και η διόρθωση αυτών, εκτός της ηλικίας, για την οποία προβλέπουν ειδικές διατάξεις, γίνεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων ή αυτεπάγγελτα, με απόφαση του Νομάρχη.

 

2. Προκειμένου περί: α) Ελλήνων του εξωτερικού, β) ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και γ) παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ο Νομάρχης, προς το σκοπό εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου τους, μπορεί να αποφασίσει κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου την αλλαγή, τόσο του επωνύμου, όσο και του κύριου ονόματος.

 

Οι ανωτέρω αποφάσεις του Νομάρχη κοινοποιούνται στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα και Στρατολογικό Γραφείο.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να καθορίζονται λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρώνυμου και μητρώνυμου.}

 

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 497/1991 (ΦΕΚ 180/Α/1991) Κώδικας Διαταγμάτων και τα Δημοτολόγια καταργείται και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου παίρνει τον αριθμό 2.

 

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ως άνω προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως έξης:

 

{13. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Νομάρχη για τη διόρθωση ή προσθήκη στοιχείων εγγραφής, ως και κάθε άλλη κατά νόμο μεταβολή στα μητρώο αρρένων εκτελούνται και ως προς τα δημοτολόγια δια καταχωρίσεως των στοιχείων στα οποία αναφέρονται οι αποφάσεις αυτές στα δημοτολόγια, από τα όργανα που ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.}

 

12. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του ως άνω προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 497/1991 καταργούνται.

 

13. Η παράγραφοι 3 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι εγγραφές, διαγραφές, μεταδημοτεύσεις και οι πάσης φύσεως μεταβολές, που επέρχονται με πράξη του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, καταχωρίζονται αμέσως στο δημοτολόγιο με μέριμνα και ευθύνη, για μεν τους δήμους του προϊσταμένου του δημοτολογίου δημοτικού υπαλλήλου και του δημάρχου, για δε τις κοινότητες του αρμόδιου κοινοτικού υπαλλήλου και του προέδρου της κοινότητας.}

 

14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση σύμπτυξης περισσότερων ληξιαρχικών περιφερειών σε μία, ληξίαρχος ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ένας από τους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων.}

 

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Όταν η άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι δυνατή ή είναι εξαιρετικά δύσκολη,ληξίαρχος μπορεί να διοριστεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος ή δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος ή δημότης κάτοικος του δήμου ή της κοινότητας ή δημόσιος υπάλληλος. Μέχρι να γίνει ο διορισμός καθήκοντα ληξιάρχου ανατίθενται από τον Περιφερειακό Διευθυντή σε ληξίαρχο παραπλήσιου δήμου ή κοινότητας. Η πιο πάνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αυτόν που διορίστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.}

 

16. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη μεταβολή αυτή του προσώπου του ληξιάρχου ειδοποιείται αμέσως και η οικεία Περιφερειακή Διοίκηση}

 

17. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ληξίαρχοι αν είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι, αποζημιώνονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα περί καταστάσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνουν αποζημίωση η οποία καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του βασικού μηνιαίου μισθού τους. Οι λοιποί λαμβάνουν αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.}

 

18. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Επί ληξιάρχων δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων την πειθαρχική εξουσία ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής ο οποίος μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις οικείες διατάξεις αυτού.

 

3. Επί ληξιάρχων δημοτών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί του πειθαρχικού δικαίου, των υπαλλήλων του Δημοσίου, πειθαρχικός δε προϊστάμενος αυτών είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης και του προστίμου μέχρι του ενός τετάρτου της μηνιαίας αποζημίωσης τους.}

 

19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν και τη γνώμη του επιθεωρητή για τα μέτρα που τυχόν πρέπει να ληφθούν, αποστέλλονται από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών απευθείας στο Περιφερειακό Διευθυντή,

στην περιφέρεια του οποίου ανήκει το ληξιαρχείο.}

 

20. Οι υπηρεσίες των Ληξιαρχείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφέρονται αντίστοιχα στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και αποτελούν υπηρεσίες των Δήμων αυτών, με αρμοδιότητα για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην περιφέρειά τους.

 

21. Οι αρμοδιότητες του Ληξιαρχείου Αθηνών για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην αλλοδαπή ασκούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Η διάρθρωση της υπηρεσίας του ληξιαρχείου αυτού σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητές τους, οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα της οργάνωσης της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου. Μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού η παραπάνω υπηρεσία αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης.

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι θέσεις προσωπικού της παραγράφου 9 του άρθρου τρίτου του νόμου 2347/1995 και το προσωπικό που τις κατέχει μεταφέρεται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

22. Τα κινητά πράγματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες των Ληξιαρχείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης περιέχονται στους αντίστοιχους Δήμους.

 

Εξαιρούνται αυτά που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην αλλοδαπή,οι οποίες συγκροτούν το συσταθέν ειδικό ληξιαρχείο για τα γεγονότα αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου τρίτου του νόμου 2347/1995 (ΦΕΚ 221/Α/1995).

 

23. Ο ισχύων οργανισμός των Ληξιαρχείων αυτών, μέχρι τη σύνταξη οργανισμού από τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης συγκροτεί τον Προσωρινό οργανισμό τους.

 

24. Με απόφαση της οικείας δημαρχιακής επιτροπής καταρτίζεται μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο εσωτερικός οργανισμός οργάνωσης και λειτουργίας καθενός από τα παραπάνω Ληξιαρχεία, με τον οποίο καθορίζονται η διόρθωση τους σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητες τους, οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους και οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.

 

25. Το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετεί στα μεταφερόμενα ληξιαρχεία, προσφέρει εφεξής τις υπηρεσίες του στο οικείο δημοτικό ληξιαρχείο και καταλαμβάνει τις θέσεις του προσωρινού οργανισμού τους, τις οποίες κατείχε και στα μεταφερόμενα ληξιαρχεία. Το προσωπικό αυτό θεωρείται αποσπασμένο στο οικείο δημοτικό ληξιαρχείο κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τα χρονικά όρια της απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων μέχρι την έκδοση των νέων οργανισμών των δημοτικών ληξιαρχείων και την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων τους.

 

Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Περιφερειακό Διευθυντή, που κοινοποιείται στο Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο δήμο.

 

Για την άμεση έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας της παραγράφου 28 του παρόντος άρθρου μεταφέρονται στην υπηρεσία αυτή από το μεταφερόμενο στο Δήμο Αθηναίων Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού:

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός 3

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός Ειδικών Ληξιαρχείων (προσωρινός) 3

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικός - Λογιστικός 6

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικός Ειδικών Ληξιαρχείων (προσωρινός) 12

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού 1

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας 1

 

Στις θέσεις αυτές τοποθετούνται υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στο μεταφερόμενο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου τρίτου του νόμου 2347/1995 (ΦΕΚ 221/Α/1995).

 

26. Οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τα μεταφερόμενα ληξιαρχεία κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες στα μεταφερόμενα ληξιαρχεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 26 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 3 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

27. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 20 έως και 26 του άρθρου αυτού αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 28 και 29 καταργήθηκαν από την παράγραφο 11 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

30. Το Ειδικό Ληξιαρχικό αρχίζει να λειτουργεί έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.