Νόμος 2503/97 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Οργάνωση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρου 228 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 3, η οποία έχει ως εξής:

 

{3. α. Στους δήμους με πληθυσμό 10.000 κατοίκων και άνω συνιστάται με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας ειδική ταμιακή υπηρεσία.

 

β. Εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δήμοι υποχρεούνται να προβούν σε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τους κατά τις οικείες διατάξεις, διαρθρώνοντας την εν λόγω υπηρεσία ανάλογα με τις πραγματικές οργανωτικές ανάγκες τους με παράλληλη σύσταση αντίστοιχων θέσεων.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 2307/1995, δεν εφαρμόζονται γι' αυτήν την τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας.

 

γ. Επιτρέπεται η πλήρωση μέχρι τριών θέσεων κατηγορίας και κλάδου ΔΕ1, ΤΕ17 και ΠΕ1 των δήμων στους οποίους συνιστάται ειδική ταμειακή υπηρεσία.

 

Η πλήρωση των θέσεων αυτών ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, βάσει ειδικής προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που θα αφορά μόνο την πλήρωση των θέσεων αυτών.

 

δ. Η κατανομή των θέσεων ανά δήμο γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

2. Στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκων και άνω μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση:

 

Ειδικά για το Δήμο Αθηναίων μπορούν να συσταθούν μέχρι τρεις (3) Γενικές Διευθύνσεις με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, για δε τους Δήμους Πειραιά, Νίκαιας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων μέχρι δύο (2) Γενικές Διευθύνσεις με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

3. Στο άρθρο 26 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6, που έχει ως ακολούθως:

 

{6. Για την έκδοση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη και οι οφειλές προς κοινότητες - δήμους και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ύψος των οφειλών αυτών, κάτω από το οποίο δεν παρεμποδίζεται η έκδοση του παραπάνω αποδεικτικού, η διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του υπόχρεου από το δικαιούχο δήμο - κοινότητα ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και η αντίστροφη ενημέρωση κατά την εξέταση αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού και το ύψος της δαπάνης που εισπράττεται από το Δημόσιο για τη λειτουργία αυτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2189/1952, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 197/1978 (ΦΕΚ 43/Α/1978) αντικαθίσταται ως εξής:

 

α) Τοπικές, σε κάθε περιφέρεια νομού, Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων,στις οποίες συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες με τους νόμιμους εκπροσώπου τους.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, καθορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων των δήμων και κοινοτήτων στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων των Νομών, ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος ανάδειξης, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, η λειτουργία των οργάνων των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, η θητεία των οργάνων αυτών, η οποία διαρκεί όλη τη δημοτική και κοινοτική περίοδο και μπορεί να λήγει με την εγκατάσταση των νέων οργάνων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2638/1999 (ΦΕΚ 204/Α/1999).

 

5. α. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 2008/1992 καταργείται.

 

β. Από τις συνολικές καθαρές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος, που προέρχεται από τους τόκους καταθέσεων, αποδίδεται στους δήμους και στις κοινότητες ποσοστό 15% από 01-01-1999 και ποσοστό 20% συνολικά από το έτος 2000.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του από [Ν] 02-11-1935 αναγκαστικού νόμου (ΦΕΚ 527/Α/1935) μεταφέρονται στους δήμους και στις κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό άνω των 4.000 κατοίκων, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται και λειτουργούν ως δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 203 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). Μπορεί επίσης να γίνει μεταφορά τέτοιων κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και σε δήμους ή κοινότητες,στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν αυτοί, με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και λαμβάνεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές αποφάσεις για τη μεταφορά πρέπει να έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31-12-1997.}

 

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α) Το προσωπικό κάθε κατηγορίας, που κατείχε ή κατέχει οργανικές θέσεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και υπηρετούσε ή υπηρετεί κατά το χρόνο μεταφοράς τους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετατάσσεται αυτοδικαίως στα νέα νομικά πρόσωπα, το δε υπηρεσιακό καθεστώς διέπεται πλέον από τις διατάξεις του Α' και Γ' μέρους του νόμου [Ν] 1188/1981 και καταλαμβάνει αντίστοιχες θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων νομικών προσώπων ή συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται με την έξοδό τους από την υπηρεσία.

 

Οι μετατασσόμενοι μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα, υπέρ του οποίου θα γίνονται και θα αποδίδονται οι σχετικές κρατήσεις.

 

β) Το βοηθητικό προσωπικό που κατέχει ή κατείχε οργανικές θέσεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και υπηρετεί ή υπηρετούσε κατά το χρόνο μεταφοράς τους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετατάσσεται αυτοδικαίως στα νέα νομικά πρόσωπα, το δε υπηρεσιακό καθεστώς του διέπεται από τις διατάξεις του Α' και Γ' μέρους του νόμου [Ν] 1188/1981 και καταλαμβάνει αντίστοιχες θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων νομικών προσώπων ή συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται με την έξοδό τους από την υπηρεσία.

 

Οι μετατασσόμενοι μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα, υπέρ του οποίου θα γίνονται και θα αποδίδονται οι σχετικές κρατήσεις.

 

γ) Με τη δημοσίευση του νόμου αυτού αίρονται οι αποσπάσεις του κάθε κατηγορίας και κλάδου προσωπικού των κρατικών παιδικών σταθμών, που έχουν μεταβιβασθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση όσων τυχόν έχουν διαπιστωθεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και όσων έχουν γίνει για λόγους συνυπηρέτησης, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 287/1976.

 

Το προσωπικό του οποίου αίρεται ή διακόπτεται η απόσπαση συνυπολογίζεται με το λοιπό προσωπικό του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που μετατάσσεται και προβλέπονται οι αντίστοιχες θέσεις στους οικείους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, τις οποίες και καταλαμβάνει.

 

8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού επιχορηγούνται υποχρεωτικά κάθε έτος από την Περιφερειακή Διοίκηση μέσω των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας, συντήρησης των εγκαταστάσεων, καθώς και για τη μισθοδοσία του προσωπικού των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης που θα μεταταγεί σε αυτά μέχρι την έξοδό τους από την υπηρεσία.

 

Οι λεπτομέρειες και οι όροι της επιχορήγησης καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του δήμου ή της κοινότητας και της Περιφέρειας. Σε περίπτωση κατάργησης ή μετατροπής του νομικού προσώπου και εφόσον ο δήμος ή η κοινότητα δεν αναλαμβάνει την εκτέλεση του παρεχόμενου έργου, το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά τα νομικά πρόσωπα μετατάσσεται αυτοδικαίως με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου (δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την ίδια εργασιακή σχέση στο δήμο ή στην κοινότητα, σε κενές οργανικές θέσεις ή ελλείψει αυτών σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις με την απόφαση της μετάταξης. }

 

9. Τα μέτρα που αναφέρονται στην περίπτωση ι)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας,τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, λαμβάνονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου δήμου ή κοινότητας ή από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης.

 

10. Εφόσον τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αφορούν:

 

α) Το εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο της χώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτού και αυτές που το επηρεάζουν, καθώς και τα υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο.

 

β) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή των οικείων νομαρχών, των δήμων και κοινοτήτων:

 

Του Νομού Αττικής, εκτός των Δήμων και των Κοινοτήτων των Επαρχιών Αιγίνης, Κυθήρων, Τροιζηνίας, Ύδρας και του υπολοίπου Επαρχίας Πειραιώς.
Του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Μενεμένη, Αμπελόκηποι, Εύοσμος, Σταυρούπολη, Πολίχνη,Νεάπολη, Άγιος Παύλος, Πανόραμα, Θέρμη, Ευκαρπία, Καλοχώρι).
Του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου (Βόλος, Νέα Ιωνία, Νέα Δημητριάδα, Αγία Παρασκευή, Άγιος Γεώργιος, Άνω Βόλος, Άλλη Μεριά).
Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (Ηράκλειο, Αλικαρνασσός, Γάζι) και
Των Δήμων Πατρών και Λάρισας.

 

γ) Τις παρακαμπτήριες οδούς του βασικού δικτύου του προηγούμενου εδαφίου και τις οδούς που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο ή την κυκλοφορία στα όρια των δήμων ή κοινοτήτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2094/1992.

 

11. Οι κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

12. Οι παραβάτες των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που αφορούν θέματα κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 2094/1992.

 

13. Οι διατάξεις του άρθρου 10 και των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 2094/1992 δεν θίγονται από τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου.

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 25/1975 περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Δύναται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου να ορίζεται μειωμένος συντελεστής τελών καθαριότητας για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) και για όσο χρόνο αυτά αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά και δεν χρησιμοποιούνται.

 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο αναδρομικά από το χρόνο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.