Νόμος 2539/97 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Κατάργηση επαρχιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επαρχίες ως μονάδες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας καταργούνται από 01-01-1999.

 

Η κατάργηση των επαρχιών δεν επιφέρει συνέπειες στην κατανομή, διάρθρωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, των υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο Νομάρχη και υποψήφιους για μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά 30% το πολύ. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν τουλάχιστον υποψήφιο από κάθε νησιωτική πρώην επαρχία κατά την έννοια του μεθεπόμενου εδαφίου. Υποψήφιος της πρώην επαρχίας μπορεί να είναι μόνο δημότης εκλογέας δήμου ή κοινότητος αυτής της πρώην επαρχίας.

 

Νησιωτική πρώην επαρχία, για την εφαρμογή των εκλογικών διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, είναι η πρώην επαρχία που η εδαφική περιφέρειά της αποτελείται από ένα ή περισσότερα νησιά ενός νομού στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Σύρος, Χίος, Σάμος και Ρόδος.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνεται το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού που έχουν δηλωθεί και κάτω από αυτά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου νομάρχη και στη συνέχεια το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων με αλφαβητική σειρά και η νησιωτική πρώην επαρχία ή το επαρχείο για την οποία ή το οποίο είναι υποψήφιος.}

 

4. Το άρθρο 34 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εκπροσώπηση νησιωτικών πρώην επαρχιών.

 

Κάθε νησιωτική πρώην επαρχία εκπροσωπείται στο νομαρχιακό συμβούλιο με έναν τουλάχιστον σύμβουλο.

 

Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή εδρών, ορισμένες νησιωτικές πρώην επαρχίες δεν εκπροσωπούνται στο νομαρχιακό συμβούλιο, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος της νησιωτικής πρώην επαρχίας αυτής από τον επιτυχόντα συνδυασμό και αναπληρωματικός ο αμέσως επόμενος.

 

Δεν εκλέγεται ο τελευταίος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του ίδιου συνδυασμού που δεν είναι υποψήφιος νησιωτικής πρώην επαρχίας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται διαδοχικά μέχρι τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστον εκλεγόμενου συμβούλου για κάθε νησιωτική πρώην επαρχία. Σε περίπτωση νησιωτικών πρώην επαρχιών που εκλέγουν ίσο αριθμό συμβούλων ενεργείται κλήρωση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.