Νόμος 2623/98 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικών επιτροπών. Σε κάθε εκλογικό τμήμα δήμου ή κοινότητας ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως Πρόεδρο, και τέσσερα μέλη με τα αναπληρωματικά τους που κληρώνονται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, από το αρμόδιο πρωτοδικείο για τους δήμους και ειρηνοδικείο για τις κοινότητες ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και τα παραρτήματά τους εκλογείς του δήμου ή της κοινότητας που ανήκει το εκλογικό τμήμα και οι οποίοι φέρονται στους καταλόγους αυτούς ότι κατοικούν σε αυτό το δήμο ή κοινότητα. Σε όποιους δήμους και κοινότητες οι κατάλογοι έχουν συνταχθεί κατά ενορίες, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας ενορίας και φέρονται ότι κατοικούν σε αυτή.

 

Όσοι κληρώνονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ειδοποιούνται από το δικαστήριο που ενήργησε την κλήρωση. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

 

2. Για την αναπλήρωση των μελών της εφορευτικής επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.}

 

2. Στο άρθρο 52 παράγραφος 2 περίπτωση (i) του προεδρικού διατάγματος 410/1995 οι λέξεις Νομικοί Σύμβουλοι αντικαθίστανται με τις λέξεις δικαστικοί αντιπρόσωποι.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 62 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι με μαύρη απόχρωση. Για τα λευκά ψηφοδέλτια ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλει να εφοδιάσει κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια, κατά 20% τουλάχιστον περισσότερα από τους εκλογείς του τμήματος.}

 

5. Το άρθρο 67 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ψηφοφορία αρχίζει την 07.00 και λήγει την 19.00 της ίδιας ημέρας.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους δήμους, αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, που απαιτεί το άρθρο 71 παράγραφος 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.}

 

7. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

 

{Ο νομάρχης οφείλει να εφοδιάσει κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια, κατά 20% τουλάχιστον περισσότερα από τους εκλογείς του τμήματος.}

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 εφαρμόζονται αναλόγως και στα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου 2539/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2641/1998 (ΦΕΚ 211/Α/1998).

 

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου 2539/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η δημαρχιακή επιτροπή, το κοινοτικό συμβούλιο, για δε τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, το διοικητικό τους συμβούλιο, μπορούν με απόφασή τους να αναθέτουν, μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), ή και απευθείας χωρίς διαγωνισμό, την εκτέλεση εργασίας, μεταφοράς ή προμήθειας, αν η αξία καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για τους λοιπούς δήμους και του ενάμιση εκατομμυρίου (1.500.000) δραχμών για τις κοινότητες και τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του προεδρικού διατάγματος 410/1995. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 267 και της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή.

 

Στα παραπάνω ποσά δεν περιέχεται ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.}

 

10. Στην παράγραφο 30 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

 

{Βοηθοί νομάρχες που έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), δύνανται να επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται ή τα έξοδα παράστασης της θέσης στην οποία υπηρετούν.

 

Βοηθοί νομάρχες που επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται, λαμβάνουν επιπλέον τα δεκαέξι εκατοστά (16%) των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Όταν οι εν λόγω βοηθοί νομάρχες διαμένουν σε απόσταση πέραν των 80 km από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή σε νησί εκτός της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνουν τα τριάντα εκατοστά (30%) των ως άνω εξόδων παράστασης.

 

Στους βοηθούς νομάρχες, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 ή των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με τις ίδιες ως άνω διατάξεις.

 

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του υπαλλήλου και χωρίς σχετική αίτηση αυτού.

 

Νομάρχες, Βοηθοί Νομάρχες, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι είναι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τελούν σε ειδική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων και αυτές των άρθρων 298 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995)) και 113 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προεδρικό διάταγμα 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996)) επιτρέπεται, μετά από αίτησή τους και εφόσον αυτό απαιτείται από τις ανάγκες Νοσοκομείου εκτός νομού ή Κέντρου Υγείας στο οποίο υπηρετούν, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών της υπηρεσίας τους και να λαμβάνουν τη νόμιμη αποζημίωση. Εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν από τα παραπάνω πρόσωπα σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου θεωρούνται νόμιμες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001) και με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3724/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

11. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1995 καταργούνται.

 

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του νόμου 2539/1997 αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

 

{Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού και για τον κλάδο και για την ειδικότητα που δεν απαιτείται διαγωνισμός γίνεται από τους ίδιους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Για την πρόσληψη προσωπικού εκδίδεται απόφαση του συμβουλίου του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την οποία αποφασίζεται η πραγματοποίηση των προσλήψεων. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και τις αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τις διατάξεις στις οποίες προβλέπονται τα αντίστοιχα ανταποδοτικά τέλη, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα.

 

Βάσει της απόφασης αυτής εκδίδεται προκήρυξη από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας.

 

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού).

 

Μετά την παραπάνω δημοσίευση, δημοσιεύεται περίληψη της προκήρυξης σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, εφόσον εκδίδεται, και σε δύο ημερήσιες της έδρας του νομού.

 

Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό.

 

Στην περίληψη αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται κατά κατηγορία και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, ο αριθμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη, η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης στον τύπο.

 

Η τελευταία δημοσίευση της περίληψης γίνεται μετά από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού).

 

Το περιεχόμενο της περίληψης μεταδίδεται, όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

 

Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός 15 ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 15 ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αποστέλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή μετά από ένσταση υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο ο οικείος φορέας καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους και αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού). Η πρόσληψη όμως του προσωπικού μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων οι τυχόν ήδη προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς απολύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 

Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού συνιστάται τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου ως Πρόεδρο και δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μέλη και ελλείψει αυτών, από άλλους μονίμους υπαλλήλους του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ή του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005).

 

13. Οι δήμοι και οι κοινότητες και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, πέραν της υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης τους δύνανται να ασφαλίζουν περιουσιακά τους στοιχεία και δραστηριότητες κινητά ή ακίνητα, καθώς και την αστική ευθύνη εκ των δραστηριοτήτων που συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών τους σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου. Στις ασφαλίσεις αυτές δύνανται να διαμεσολαβούν και δημοτικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα δραστηριότητες του νόμου [Ν] 1569/1985.

 

14. Καταργείται εφεξής το άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3370/1955 περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΦΕΚ 258/Α/1955).

 

15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) τροποποιείται ως εξής:

 

Στο στοιχείο α) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 1, 2 και 4

Στο στοιχείο β) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση του Υποπρογράμματος 4

Στο στοιχείο γ) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 4 και 5

Στο στοιχείο δ) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 1, 2 και 4

Στο στοιχείο ε) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 2, 3 και 5

Στο στοιχείο στ) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 3, 4 και 5.

 

16. Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις παρατείνεται μέχρι την 31-12-2000 από τότε που έληξε.

 

17. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από το όργανο της υπηρεσίας των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 ή από υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας, που ορίζονται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας.}

 

18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται τα εξής:

 

{Οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται σε έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι στο νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτει από τη συνένωση.}

 

19. Το προσωπικό κοινότητας ή δήμου που καταργείται και δεν συνενώνεται ολόκληρος σε νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά οι συνοικισμοί αυτού συνενώνονται σε περισσότερους από έναν νέους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμεται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στους νέους αυτούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτουν από τις συνενώσεις και καθίσταται προσωπικό αυτών.

 

20. Μετά τις λέξεις Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται οι λέξεις α και β βοηθού και πριν από τις λέξεις: η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις: η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.