Νόμος 2732/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2520/1997 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για τον υπολογισμό της ηλικίας ως ημερομηνία γεννήσεως λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως.}

 

2. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Τα πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφια της παραγράφου 3, που αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Τα επιτόκια των μακροπρόθεσμων δανείων που χορηγούνται στους νέους αγρότες για την αγορά γης και των σε αυτή ευρισκόμενων αγροτικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αποκλειστικά την αγροτική εκμετάλλευση, επιδοτούνται, για μεν τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέχρι ογδόντα τοις εκατό (80%), δια δε τις λοιπές περιοχές μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%).}

 

β) Η λέξη κατά στον τέταρτο στίχο του πρώτου εδαφίου, στον πρώτο στίχο του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3, στον πρώτο στίχο της παραγράφου 4, στον πρώτο στίχο της παραγράφου 5 και στον δεύτερο στίχο του δεύτερο στίχο της παραγράφου 6, αντικαθίσταται με τη λέξη μέχρι.

 

3. Η προβλεπόμενη από την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 2520/1997 μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) των αμοιβών των μηχανικών, ισχύει και για τη μελέτη και επίβλεψη των αγροτουριστικών εγκαταστάσεων του εδαφίου δ' της περίπτωσης ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ως άνω νόμου, που προστέθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 

4. Μετά το άρθρο 26 προστίθενται νέα άρθρα 26Α και 26Β, που έχουν ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 26Α: Σύσταση επιτροπής

 

1. Στο Υπουργείο Γεωργίας συνιστάται επιτροπή που συγκροτείται από:

 

α) Δυο (2) μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, της Διευθύνσεως Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων, από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος, με αναπληρωτές τους μόνιμους υπαλλήλους του ίδιου κλάδου και της ίδιας Διεύθυνσης.

 

β) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών, με αναπληρωτή του μόνιμο υπάλληλο του ίδιου κλάδου και της ίδιας Διεύθυνσης.

 

γ) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων, με αναπληρωτή του μόνιμο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τους αναπληρωτές τους.

 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών και της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους.

 

στ) Έναν (1) εμπειρογνώμονα, με τον αναπληρωτή του, με γνώσεις, και εμπειρία επί θεμάτων νέων αγροτών.

 

2. Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου, με τους οικείους φορείς. Αν οι φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, η επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τη συμμετοχή αυτών.

 

3. Έργο της επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων για τους νέους αγρότες.

 

4. Στην επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Σύμβουλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο οποίο είναι ενταγμένα τα μέτρα για τους νέους αγρότες, για την παροχή συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων.

 

5. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί μόνιμος υπάλληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων, με αναπληρωτή αυτού μόνιμο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

 

6. Τα μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με διετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών και του γραμματέα με την ίδια διαδικασία.

 

7. Στην επιτροπή εισηγείται ο προϊστάμενος του Γραφείου Νέων Αγροτών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων.

 

8. Η επιτροπή συνεδριάζει με την παρουσία έξι (6) τουλάχιστον μελών της, για τη διατύπωση δε προτάσεων και εισηγήσεων απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Όταν η επιτροπή συγκροτείται χωρίς τους αναφερόμενους στις περιπτώσεις δ 'και ε' της παραγράφου 1 εκπροσώπους, συνεδριάζει με την παρουσία πέντε (5) μελών.

 

9. Στον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής, τον εισηγητή και το Σύμβουλο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η προκαλούμενη για την καταβολή της αμοιβής δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εγκρίνονται με τις αντίστοιχες αποφάσεις εφαρμογής των μέτρων για τους νέους αγρότες. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται και ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

Άρθρο 26Β: Γραφείο Νέων Αγροτών

 

1. Στη Διεύθυνση Αγροτική Ανάπτυξης κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νέων Αγροτών, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων για τους νέους αγρότες, η ενημέρωση των πολιτών και η υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση του συστήματος των αναφερόμενων μέτρων.

 

2. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότητες, τα προσόντα και ο ελάχιστος αριθμός των υπαλλήλων που θα στελεχώνουν το Γραφείο Νέων Αγροτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

5. Το άρθρο 28 του νόμου 2520/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 28: Θέματα σχετικά με τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων - Επιστροφή παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων

 

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη ή αχρεώστητη καταβολή, λόγω μη τηρήσεως κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων, σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων , η αρμόδια για την έκδοση εντολής πληρωμής Διεύθυνση της Γενικής Διευθύνσεως Διαχειρίσεως Αγορών Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας ή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων από την κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) έναρξη λειτουργίας του:

 

α) Καλεί με έγγραφη πρόσκληση τον ενδιαφερόμενο να διατυπώσει, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που μπορεί να παραταθεί μια μόνο φορά και μέχρι δέκα (10) ημέρες, τις έγγραφες παρατηρήσεις του και να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία. Η πρόσκληση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

 

β) Συντάσσει μέσα σε προθεσμία δυο (2) μηνών έκθεση ελέγχου για τη νομιμότητα ή μη της πληρωμής, αφού εξετάσει τις έγγραφες παρατηρήσεις και τα προσκομισθέντα στοιχεία. Στο κείμενο της εκθέσεως εκθέτονται οι λόγοι του αδικαιολόγητου ή μη της διενεργηθείσας δαπάνης, το ύψος του προς επιστροφή ποσού και ο τρόπος υπολογισμού. Επίσης, εφόσον από κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις προβλέπεται στην εξεταζόμενη περίπτωση η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, στην έκθεση αναφέρεται το είδος των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων, το ύψος των χρηματικών ποινών και προστίμων, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού τους. Η έκθεση διαβιβάζεται στον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος σε περίπτωση που έχει αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της ή θεωρεί ότι δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις δύναται να ζητήσει επανέλεγχο και σύνταξη νέας εκθέσεως.

 

Αν η αναγνώριση και η εκκαθάριση της δαπάνης, για την οποία διαπιστώθηκε παράνομη ή αχρεώστητη καταβολή, ενεργείται από τις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή του Οργανισμού Βάμβακος ή του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, η προβλεπόμενη στα ανωτέρω α' και β' εδάφια διαδικασία τηρείται από τους φορείς του παρόντος εδαφίου, οι οποίοι συντάσσουν την έκθεση ελέγχου και την υποβάλλουν στην υπηρεσία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου για την περαιτέρω διαβίβαση αυτής στον Υπουργό Γεωργίας.

 

Εφόσον, βάσει του περιεχομένου της εκθέσεως ελέγχου, συντρέχει περίπτωση αδικαιολόγητης πληρωμής, ο Υπουργός Γεωργίας εκδίδει απόφαση με την οποία διατάσσεται η επιστροφή από αυτόν που εισέπραξε των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών προσαυξημένων με τους προβλεπόμενους τόκους. Σε περίπτωση που από την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία προβλέπεται και επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εκδίδει σχετική απόφαση ανεξάρτητη της προηγουμένης.

 

Οι τόκοι, οι οποίοι καθορίζονται στο ήμισυ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία σύνταξης της απόφασης για τον καταλογισμό, υπολογίζονται από την επομένη της επιδόσεως της προσκλήσεως της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, εκτός αν τεκμαίρεται ότι ο υπόχρεος γνώριζε τον παράνομο χαρακτήρα της καταβολής του χρηματικού ποσού, οπότε υπολογίζονται από την ημέρα της εισπράξεως του. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται, εφόσον δεν προβλέπουν διαφορετικά διατάξεις κοινοτικών κανονισμών.

 

2. Οι βάσει της προηγούμενης διαδικασίας εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας αποτελούν νόμιμο τίτλο εισπράξεως και εκτός από τα απαραίτητα για κάθε διοικητική πράξη στοιχεία πρέπει να περιέχουν:

 

α) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου.

β) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται.

γ) Την αιτιολογία της απόφασης.

δ) Μνεία περί των ειδικών δικονομικών διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ε) Πρόσκληση προς τον υπόχρεο όπως προσέλθει και καταβάλει οικειοθελώς το αναγραφόμενο στην απόφαση χρηματικό ποσό εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της κοινοποιήσεως.

 

Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημο αντίγραφο της εκθέσεως ελέγχου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Οι αποφάσεις επιδίδονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, στην κατοικία ή την επαγγελματική εγκατάσταση ή σε οποιονδήποτε τόπο βρεθεί ο υπόχρεος και για την επίδοση συντάσσεται αποδεικτικό.

 

3. Μετά την επίδοση της απόφασης ο υπόχρεος οφείλει να καταθέσει, μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί, το ποσό που αναγράφεται στην απόφαση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στον τηρούμενο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων λογαριασμό και να προσκομίσει αμέσως το παραστατικό της καταθέσεως στην αρμόδια Διεύθυνση.

 

Σε περίπτωση μη καταβολής του απαιτούμενου ποσού, αυτό βεβαιώνεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του υπόχρεου, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. Το ποσό που βεβαιώνεται περιλαμβάνει και τόκους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Μέχρι να εισπραχθεί ολόκληρο το ποσό του υπόχρεου, η αρμόδια Διεύθυνση, αν υπάρχει άλλη αναγνωρισμένη και εκκαθαρισμένη απαίτηση του υπόχρεου σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, συμψηφίζει το αντίστοιχο ποσό και κοινοποιεί την πράξη συμψηφισμού στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσίας και τον υπόχρεο.

 

5. Τα φυσικά πρόσωπα που ήταν διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικώς εντεταλμένοι, στη διοίκηση νομικού προσώπου κατά το χρόνο εισπράξεως της αδικαιολόγητης σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων δαπάνης, ευθύνονται ατομικώς και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο για την πληρωμή των οφειλομένων σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Για τα φυσικά πρόσωπα που ευθύνονται εις ολόκληρον έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1)α του άρθρου αυτού.

 

Σε περίπτωση συγχωνεύσεως νομικών προσώπων, ευθύνεται εις ολόκληρον και το νέο νομικό πρόσωπο που προέκυψε από τη συγχώνευση, ανεξάρτητα από το χρόνο της αδικαιολόγητης καταβολής.

 

6. Κατά των αποφάσεων της παραγράφου 2, ο υπόχρεος δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αποφάσεως εφαρμοζομένων των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 341/1978 (ΦΕΚ 71/Α/1978), εκτός των περιπτώσεων που, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία δικαιολογήσεως και εισπράξεως του επίδικου ποσού, ο υπόχρεος θεωρείται δημόσιος υπόλογος, οπότε δικαιούται να ασκήσει έφεση μέσα στην ίδια προθεσμία, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 341/1978:

 

α) Μετά την άσκηση της προσφυγής και με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του προσφεύγοντος, το Δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, εκδιδόμενη σε συμβούλιο, να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της υπουργικής αποφάσεως που προσβάλλεται μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της προσφυγής, εφόσον πιθανολογείται ότι αυτή θα ευδοκιμήσει. Το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά από τον αιτούντα την παροχή ασφάλειας.

 

β) Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει δικάσιμο μέσα σε τέσσερις (4) το πολύ μήνες από την κατάθεση της προσφυγής, η οποία εγγράφεται στο σχετικό πινάκιο καθ' υπέρβαση του ορισμένου αριθμού υποθέσεων.

 

Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μια μόνο φορά αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση των διαδίκων και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, ορίζεται σε συγχρόνως με σημείωση στο πινάκιο η νέα συζήτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δυο (2) μήνες από τη συζήτηση κατά την οποία χορηγήθηκε η αναβολή. Νέα κλήτευση των διαδίκων δεν απαιτείται.

 

γ) Τα ένδικα μέσα της ανακοπής, εφέσεως, αναθεωρήσεων, τριτανακοπής και αναιρέσεως ασκούνται, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως.

 

Στην εντολή προς επίδοση της απόφασης γίνεται ρητώς μνεία της δυνατότητας ασκήσεως ένδικου μέσου, μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.

 

Σε περίπτωση ασκήσεως εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι παραπάνω διατάξεις χωρίς να εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1225/1981 (ΦΕΚ 304/Α/1981).

 

7. Σε περιπτώσεις, οι οποίες προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων και αναφέρονται σε συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ιδιωτών και αφορούν εφαρμογή πολιτικών επί των κοινοτικών αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα, προερχομένων από την άσκηση παρεμβάσεων καθώς και εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων βοήθειας τροφίμων προς τρίτες χώρες ή προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων στους άπορους της Χώρας ή άλλων προγραμμάτων κατ' εφαρμογή κοινοτικών κανονισμών, ακολουθείται η διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τις υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τη διαδικασία αναθέσεως του έργου, τις σχετικές διακηρύξεις και τις συμβάσεις που καταρτίστηκαν.

 

Σε περιπτώσεις επιβολής καταλογισμών και προστίμων ή καταπτώσεως ποινικών ρητρών, για την είσπραξη των βεβαιούμενων χρηματικών ποσών εφαρμόζονται, εφόσον συντρέχει λόγος, και οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

 

8. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Γεωργίας προς έκδοση αποφάσεων αναζητήσεως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών, ως και επιβολής χρηματικών ποινών και προστίμων, δύναται να εκχωρείται, εν όλω ή εν μέρει, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε προέδρους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή στους οικείους νομάρχες στους οποίους έχει ανατεθεί η αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων.

 

9. Μη νόμιμες δαπάνες σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τίτλο ή εντολή πληρωμής, καταλογίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, στον υπάλληλο ο οποίος, από δόλο ή βαρεία αμέλεια, προέβη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή συνέπραξε στην έκδοση αυτών ή στη μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποιήσεως της δαπάνης. Οι ανωτέρω καταλογιστικές πράξεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

10. Ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί με απόφασή του να συνιστά επιτροπές αποτελούμενες από μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και να τους αναθέτει τον έλεγχο των δαπανών ή των λογαριασμών, σχετικών με τη διαχείριση των εθνικών και κοινοτικών κεφαλαίων που αφορούν στην εφαρμογή κάθε είδους ρυθμίσεων στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, με την εφαρμογή της πολιτικής επί των κοινοτικών αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα, προερχομένων από την άσκηση παρεμβάσεων, καθώς και την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων βοήθειας τροφίμων προς τρίτες χώρες ή προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων στους άπορους της Χώρας μας ή άλλων προγραμμάτων κατ' εφαρμογή κοινοτικών κανονισμών.

 

Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία για τη διενέργεια του ελέγχου η συμμετοχή υπαλλήλων υπηρεσιών άλλων υπουργείων, η σύσταση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

11. Το Εθνικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου στο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο συνεστήθη με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α/1994), είναι αυτοτελές και ασχολείται αποκλειστικώς με την παροχή νομικής και δικαστικής συνδρομής στις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας σε θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο γεωργικό τομέα, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων.

 

Τα εκδιδόμενα, μετά από εισήγηση του ανωτέρω Γραφείου, πρακτικά γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί της τηρητέας γραμμής επί των υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των αναφυόμενων προδικαστικών ζητημάτων, σχετικών με το γεωργικό τομέα, εγκρίνονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί υποθέσεων του γεωργικού τομέα, ο Υπουργός Γεωργίας επιλέγει από το προσωπικό του ανωτέρω Γραφείου τους πληρεξούσιους της Ελληνικής Δημοκρατίας και ανακοινώνει τα ονόματά τους στον Υπουργό Εξωτερικών προκειμένου να προβεί στον επίσημο διορισμό τους, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή οσάκις απαιτείται, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.