Νόμος 2732/99 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στον νόμο [Ν] 2538/1997 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

1. Τα άρθρα 4 και 4Α αντικαθίστανται, εφ' ότου άρχισαν να ισχύουν, ως εξής:

 

{Άρθρο 4

 

1. Οι μετά την 01-01-1997 αποκτήσαντες:

 

α) πτυχίο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο προβλεπόμενο στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 498/1989 (ΦΕΚ 213/Α/1989) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και

 

β) πτυχίο Γεωπονικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ4 Ιχθυολόγων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/1988),

 

μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να υπηρετήσουν για λόγους πρακτικής άσκησης, για 1 και μόνο έτος, εφόσον εκδοθεί σχετική προκήρυξη κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, σε υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Γεωργίας, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

 

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο, αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από την απόκτηση του βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σχολής της αλλοδαπής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια παραμονής του υποψηφίου στις ένοπλες δυνάμεις προς εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

 

2. Οι ως άνω ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα ή Masters), τοποθετούνται κατά προτίμηση σε αντίστοιχα ιδρύματα ή υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων.

 

3. Η επιλογή και τοποθέτηση των ως άνω ασκουμένων ενεργείται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας ή με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ανάλογα με την υπηρεσιακή μονάδα τοποθέτησης, ύστερα από σχετική προκήρυξη του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

4. Η αμοιβή των ως άνω ασκουμένων καθορίζεται με βάση τις διατάξεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας.

 

5. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, η κατανομή τους κατά υπηρεσία, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί υπό την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 4 και 4Α του νόμου [Ν] 2538/1997 δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 προστίθενται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι πέραν του ρυθμιζόμενου ποσού της οφειλής του Συνεταιρισμού επεξεργασίας και πώλησης καπνών Μπέρλεϋ Γιαννιτσών της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 1 τυχόν οφειλόμενοι τόκοι από 01-04-1995 διαγράφονται σε βάρος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Πέραν των προαναφερόμενων ποσών τόκων παρέχεται η δυνατότητα στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας να διαγράφει τα επιπλέον ποσά τόκων μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων ρύθμισης, εφόσον με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των φορέων.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Ειδικά οι πέραν του ρυθμιζόμενου ποσού της οφειλής των Ομόρρυθμων Εταιριών Συνεταιρισμών και Κοινοπραξιών Καπνοπαραγωγών Μπέρλεϋ της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 τυχόν οφειλόμενοι τόκοι από 01-01-1992 διαγράφονται σε βάρος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17 προστίθεται τρίτο νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η επιδότηση του επιτοκίου του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975), που προβλέπεται στην [Α] 1648/Γ.Γ.54/8.22/13-01-1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 14237/Β/664/06-04-1994 όμοια, καταβάλλεται:

 

α) Στις οφειλές των επιχειρήσεων ΣΕΠΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία και ΠΟΔΟΠΗ Ανώνυμη Εταιρεία μόνο για τα πέντε χρόνια (5) της περιόδου χάριτος της δεκαπενταετούς διάρκειας αποπληρωμής των δανείων τους.

 

β) Στις οφειλές της επιχείρησης ΣΕΒΑΘ Ανώνυμη Εταιρεία για ολόκληρη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου που ανέρχεται σε είκοσι (20) χρόνια με οκταετή περίοδο χάριτος.}

 

7. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 19 προστίθεται παράγραφος 1)α που έχει ως εξής:

 

{1.α. Για την κάλυψη των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε η ΚΥΔΕΠ για την ανέγερση των αποθηκευτικών χώρων, την επισκευή και συντήρησή τους και γενικά για κάθε σχετική ενοχική αξίωσή της , ο ιδιοκτήτης στον οποίο μεταβιβάζεται ο αποθηκευτικός χώρος, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απευθείας στη δανείστρια της ΚΥΔΕΠ Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας μέρος του ποσού της συμμετοχής της ΚΥΔΕΠ (ίδια κεφάλαια ή από δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας) στην ανέγερση και γενικά στην κατασκευή του μεταβιβαζόμενου αποθηκευτικού χώρου, που ανέρχεται σε ποσοστό 11,6% για τα έργα που αποπερατώθηκαν κατά το έτος 1983, 13,4% για τα έργα που αποπερατώθηκαν κατά τα έτη 1984 μέχρι και 1987 και 15,5% για τα έργα που αποπερατώθηκαν από το έτος 1988 και στο εξής επί της συνολικής δαπάνης της τελικής πιστοποίησης κάθε έργου, όπως τα στοιχεία αυτά (έτος αποπεράτωσης και συνολικό ποσό τελικής πιστοποίησης) προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του έργου και της ΚΥΔΕΠ. Τα ποσά αυτά περιέρχονται απευθείας στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας με ανάλογη μείωση των απαιτήσεων αυτής έναντι της υπό εκκαθάριση ΚΥΔΕΠ.}

 

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και το ποσό το οποίο, σύμφωνα με την παράγραφο 1)α του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να καταβάλει στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον οποίο μεταβιβάζεται ο αποθηκευτικός χώρος, ο τρόπος καταβολής αυτού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για τη μεταβίβαση και δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1705/1951.}

 

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 η λέξη ορίζεται του τέταρτου στίχου και οι λέξεις εκκαθαριστής του τέταρτου, πέμπτου και έκτου στίχου αντικαθίστανται από τις λέξεις ορίζονται και εκκαθαριστές, αντίστοιχα.

 

9. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 μετά τη λέξη συνδρομή προστίθεται η φράση αν απαιτηθεί.

 

10. Στα μέλη της επιτροπής απογραφής και στους εκκαθαριστές της παραγράφου 2 του άρθρου 20 από την ανάληψη των καθηκόντων τους και μέχρι του πέρατος της απογραφής και εκκαθάρισης, καταβάλλεται αμοιβή και δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999). Η αμοιβή και οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται και στα μέλη του διαχειριστικού συμβουλίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 20 από την ανάληψη των καθηκόντων τους μέχρι την 21-12-1998.

 

Το ύψος της αμοιβής τους καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και με κριτήρια το μέγεθος της παρεχόμενης εργασίας και το χρόνο της απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής, ο φορέας από την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού, του οποίου πρόκειται να καλυφθεί η προκαλούμενη δαπάνη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

11. Ο τίτλος Διάλυση της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Οπωροκηπευτικών του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: Θέση της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Οπωροκηπευτικών υπό ειδική εκκαθάριση.

 

12. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Οπωροκηπευτικών, πρώην Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων, τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) και της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως ισχύουν σήμερα.

 

Η υπαγωγή στην ειδική εκκαθάριση θα γίνει με αίτηση στο αρμόδιο Εφετείο εκ μέρους της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας η οποία και θα ζητήσει τον ορισμό της ως ειδικής εκκαθαρίστριας.

 

β) Η αίτηση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21, όπως αντικαθίσταται με την προηγούμενη περίπτωση α', υποβάλλεται εκ μέρους της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας στο αρμόδιο Εφετείο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.

 

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το ακίνητο, με τα επ' αυτού ανεγερθέντα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις, του ΒΚ 352 Δημοσίου Κτήματος, που παραχωρήθηκε κατά κυριότητα με την Κ.8901/1193/27-02-1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας στη Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Οπωροκηπευτικών για τη δημιουργία της Περιφερειακής Αγοράς Κορίνθου με τον όρο να μην μεταβιβαστεί σε τρίτους, μεταβιβάζεται μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως κατά κυριότητα και κατά ποσοστό 100% στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας έναντι και σε μερική εξόφληση οφειλής της προς αυτήν εκ δραχμών δυο δισεκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (2.000.797.000) δραχμών.

 

Το ακίνητο, επιφάνειας 90.000 m2, που απαλλοτριώθηκε με κεφάλαια της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας υπέρ του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να μεταβιβασθεί στη συνέχεια προς τη Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Οπωροκηπευτικών, προς δημιουργία της Περιφερειακής Αγοράς Ηρακλείου, μεταβιβάζεται κατά κυριότητα απευθείας στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας Ανώνυμης Εταιρείας σε εξόφληση της εκ δραχμών τετρακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (487.100.000) σχετικής απαίτησής της.

 

Οι μεταβιβάσεις των παραπάνω ακινήτων θα πραγματοποιηθούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας. Στις αποφάσεις αυτές, που αποτελούν τίτλους μεταγραπτέους, καθορίζονται και οι λεπτομέρειες μεταβίβασης.

 

Οι παραπάνω μεταβιβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, χαρτόσημο, προσαύξηση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.}

 

14. Στο τέλος του άρθρου 21 προστίθεται νέα παράγραφος 5, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

{5. Το Ελληνικό Δημόσιο αναδέχεται κάθε υποχρέωση και δικαίωμα της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Οπωροκηπευτικών κατά της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας Στέγασης, που υπεισέρχεται από τούδε και στο εξής στη θέση της. Σε περίπτωση που ήθελε κριθεί τελεσίδικα ότι η Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Οπωροκηπευτικών οφείλει στη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας Στέγασης, τότε το Υπουργείο Γεωργίας θα συμψηφίζει προς την οφειλή αυτή κάθε τυχόν απαίτησή του κατά της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας Στέγασης}

 

15. Πράξεις απογραφής περιουσιακών στοιχείων και προπαρασκευαστικές πράξεις εκκαθάρισης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2358/1997, θεωρείται ότι έγιναν για τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης, το δε κόστος τους βαρύνει τα έξοδα αυτής.

 

16. Το άρθρο 40 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Οι περιπτώσεις β', γ' και ζ', καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 καταργούνται.

 

β) Οι περιπτώσεις δ', ε' και στ' της παραγράφου 2 αναριθμούνται σε περιπτώσεις β' , γ' και δ' αντίστοιχα.

 

17. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Τον αρμόδιο Λιμενάρχη ή τον αναπληρωτή αυτού ή τον υπεύθυνο αξιωματικό αλιείας, ως επικεφαλής του κλιμακίου.}

 

18. Οι λοιποί υπόχρεοι για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 50 είναι οι εισαγωγής των κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αλιευμάτων προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, τα οποία δεν διακινούνται μέσω των ιχθυοσκαλών ή ιχθυαγορών, υδατοκαλλιεργητές που διακινούν τα αλιεύματά τους εντός της χώρας και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, καθώς και οι κάτοχοι αλιευτικού σκάφους, αλιείς επαγγελματίες και ερασιτέχνες.

 

Το ειδικό τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 2538/1997, που καταβάλλεται από τους λοιπούς υπόχρεους του προηγούμενου εδαφίου υπέρ των ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών του Δημοσίου, διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών σε έργα βελτίωσης και εκσυχρονισμού τους.

 

19. Η παράγραφος 10 του άρθρου 50 καταργείται.

 

20. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 2612/1998 (ΦΕΚ 112/Α/1998) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 2538/1997 αρχίζει από 01-01-2000.}

 

21. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 64 που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2612/1998, προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Οι δανειοδοτήσεις που προβλέπονται από τις αναφερόμενες διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1277/1972, από 01-01-1998 δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας και αποτελούν βραχυχρόνιες χρηματοδοτήσεις όμοιες με αυτές προς μεμονωμένους καλλιεργητές.}

 

22. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 65 αρχίζει από την 01-03-1998. Συμβόλαια που έχουν συνταχθεί μέχρι την 28-02-1998 κατά παράβαση της διάταξης αυτής θεωρούνται έγκυρα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.