Νόμος 2873/00 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 814/1978 (ΦΕΚ 144/Α/1978), μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης αιτία θανάτου γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτή και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της, και εφόσον η αξία αυτή δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) δραχμές, δεν φορολογείται το μέχρι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές τμήμα της για κάθε κληρονόμο η κληροδόχο και συνολικά για ποσό μέχρι σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές και μέχρι εκατό (100) στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εάν:}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 814/1978, μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997),αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης λόγω κληρονομικής διαδοχής γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτή και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της, δεν φορολογείται ποσό που ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό μέχρι εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973), μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 2065/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που υπάγονται στις Α' και Β' κατηγορίες, εκπίπτει και δεν φορολογείται ποσό τριπλάσιο προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973, μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2520/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που υπάγονται στις Α' και Β' κατηγορίες, δεν φορολογείται ποσό τετραπλάσιο προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 634/1977 (ΦΕΚ 186/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 2065/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, εφόσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών, απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, για το κατά στρέμμα τμήμα της αγοραίας αξίας τους μέχρι το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών και μέχρι και εμβαδόν πενήντα (50) στρεμμάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε οι συμβάσεις γίνονται με μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις.}

 

6. Το δεύτερο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 634/1977,όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 24 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η απαλλαγή παρέχεται εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει γεωργική ή κτηνοτροφική έκταση μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) στρέμματα.}

 

7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 634/1977 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Σε περίπτωση μεταβίβασης από επαχθή αιτία εκτάσεων ομόρων με την ιδιοκτησία του αγοραστή, η έκταση που απαλλάσσεται συνολικά για κάθε αγοραστή αυξάνεται σε εκατόν είκοσι (120) στρέμματα.}

 

8. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 634/1977, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2520/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Σε συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής της κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων ποσό ίσο με το ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης και μέχρι εκατόν είκοσι (120) στρέμματα αυτής και για εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές κατά ανώτατο όρια για κάθε αγοραστή, είτε οι συμβάσεις συνάπτονται με μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις, εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σε νέο κατά κύρια απασχόληση αγρότη ηλικίας μέχρι σαράντα (40) ετών.}

 

9. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 634/1977, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2520/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Σε περίπτωση μεταβίβασης από επαχθή αιτία εκτάσεων ομόρων με την ιδιοκτησία του αγοραστή, η έκταση που απαλλάσσεται συνολικά για κάθε αγοραστή, αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) στρέμματα.}

 

10. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 634/1977, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για τη συμπλήρωση του ορίου των εκατόν είκοσι (120) και εκατόν πενήντα (150) στρεμμάτων αντίστοιχα, συνυπολογίζονται οι προγενέστερες μεταβιβάσεις ακινήτων, για τις οποίες ο δικαιούχος έτυχε απαλλαγής.}

 

11. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 2459/1997, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 2515/1997, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.