Νόμος 3013/02 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Λειτουργικά Θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αποτελείται από:

 

α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο,

 

β) ένα Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας,

 

γ) το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

 

δ) το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

 

ε) το Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

 

στ) τον Προϊστάμενο Τμήματος ΠΟΤΑ

 

ζ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας,

 

η) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται δύο υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος ΠΟΤΑ.

 

Το σχέδιο του Κώδικα που θα συντάξει η Επιτροπή του άρθρου αυτού θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στη λειτουργία της, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξη.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Δήμοι είναι:

 

α) όσοι έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) και

 

β) όσοι προέρχονται από συνένωση κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων, εφόσον ο πληθυσμός τους υπερβαίνει τους 7.000 κατοίκους.}

 

3. Παρατείνεται για μία δεκαετία από την, κατά περίπτωση, λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980).

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26Α του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001) και μετά τις λέξεις Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας προστίθενται οι λέξεις και το Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου.

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από γνώμη του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορούν να μεταφέρονται σε Δήμους ή Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Λιμενικών Ταμείων. Η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν παρέλθει άπρακτο δίμηνο αφότου ζητήθηκε.

 

Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορούν να καταργούνται υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία.}

 

6. Παραγράφονται όλες οι οφειλές δήμων και κοινοτήτων από δάνεια που έλαβαν, μέσω των καταργηθέντων με το νόμο 2218/1994 Νομαρχιακών Ταμείων, για την εκτέλεση μικρών κοινωφελών έργων.

 

7. Στο άρθρο 65 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Η κηδεία νομαρχών μπορεί να γίνεται με δαπάνη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οργανισμού και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του έτους αυτού.}

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001) στη δέκατη σειρά μετά τις λέξεις και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προστίθενται οι λέξεις έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 106 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Η ταμειακή υπηρεσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ανήκει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διεξάγεται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέσω των γραφείων του που έχουν συσταθεί σε αυτές, εξακολουθεί να εκτελείται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, μέχρι την έναρξη λειτουργίας ίδιας υπηρεσίας, από κάθε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους και έως την 31-12-2003 για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων.}

 

10. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες ή σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους και κοινότητες, αρμοδιότητες, που αφορούν περιφερειακές, νομαρχιακές ή τοπικές υποθέσεις και ασκούνται από Υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία. Με τα ίδια διατάγματα μεταφέρονται:

 

α) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι απαραίτητοι πόροι και β) στις Περιφέρειες οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού, που προστίθενται στις οργανικές θέσεις των Περιφερειών και καθορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα ασκούν τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.}

 

11. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων παρατείνεται, από τότε που έληξε, μέχρι την 31-01-2003. Πράξεις της Επιτροπής εκδοθείσες μετά την 31-01-2002 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται έγκυρες.

 

12. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 6 περίπτωση δ του άρθρου 9 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001) προθεσμία, παρατείνεται μέχρι 31-12-2002, το δε τέλος καταβάλλεται από το διαφημιστή ή το διαφημιζόμενο σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται για το σκοπό αυτόν, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου), Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο του παραπάνω λογαριασμού και αποδίδεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμίδας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ περίπτωση γ' παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.