Νόμος 2503/97 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διοίκηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε καθεμιά από τις Περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986) και των κατ' εκτέλεση αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων που καθορίζουν τη χωρική έκταση, την έδρα και τον τίτλο των Περιφερειών, συνιστάται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους η Περιφέρεια, που οργανώνεται, διοικείται και στελεχώνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Η Περιφέρεια συμβάλλει στον εθνικό σχεδιασμό και στο πλαίσιό του σχεδιάζει, προγραμματίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη.

 

Η κάθε Περιφέρεια ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης έχει τις αρμοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες της στη συνολική χωρική έκτασή της, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νόμο ή νομαρχία, καθώς και τις αρμοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των δήμων και κοινοτήτων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επιτροπή από υπαλλήλους του Υπουργείου, ειδικούς επιστήμονες και από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει και ένας Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. Έργο της επιτροπής είναι η καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής και περιφερειακής κρατικής διοίκησης και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και η εισήγηση για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων ή αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών στις Περιφέρειες, στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και στους δήμους και κοινότητες.

 

Στην επιτροπή συμμετέχουν κάθε φορά ανάλογα με τις υπό εξέταση αρμοδιότητες εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων. Στην επιτροπή ορίζονται και δύο υπάλληλοι που εκτελούν χρέη γραμματειακή εξυπηρέτησης.

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες ή σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους και κοινότητες, αρμοδιότητες, που αφορούν περιφερειακές, νομαρχιακές ή τοπικές υποθέσεις και ασκούνται από Υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία. Με τα ίδια διατάγματα μεταφέρονται:

 

α) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι απαραίτητοι πόροι και β) στις Περιφέρειες οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού, που προστίθενται στις οργανικές θέσεις των Περιφερειών και καθορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα ασκούν τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 26 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας που κατέχει κατά την κείμενη νομοθεσία θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό πρώτο (1ο) των ειδικών θέσεων, διορίζεται, παύεται και μετακινείται από Περιφέρεια σε Περιφέρεια με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας είναι εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για τα θέματα που αφορούν την Περιφέρεια.

 

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων της Περιφέρειας και μπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης και του προστίμου μέχρι και των αποδοχών ενός μηνός. Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται επίσης των αστυνομικών, των πυροσβεστικών και λιμενικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια.

 

Στο Γενικό Γραμματέα ανήκουν αποκλειστικά οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί ή μεταβιβασθεί στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σ' αυτόν βάσει νόμου.

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εποπτεύει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εδρεύουν στην Περιφέρεια και δεν εποπτεύονται από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους, κοινότητες και υπουργεία, κατά την κείμενη νομοθεσία.

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, επιτρέπεται να διατηρείται η εποπτεία Νομικών Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου από τα υπουργεία, αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. Για όσα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν εκδοθεί προεδρικό διάταγμα κατά τα ανωτέρω, η εποπτεία μετά την πάροδο του εξαμήνου περιέρχεται αυτοδικαίως στο Γενικό Γραμματέα.

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ορισμένες από τις αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 54 του προεδρικού διατάγματος 63/2005. Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή.

 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου Γενικού Διευθυντού αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας.

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών.

 

Οι Γενικοί Γραμματείς της Περιφέρειας λαμβάνουν τις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης των Γενικών Γραμματέων των υπουργείων, καθώς και κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους. Τα τελευταία καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Οι Γενικοί Γραμματείς, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, εξακολουθούν να λαμβάνουν τα έξοδα παράστασης.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3200/195 (ΦΕΚ 97/Α/1955) εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Οι σχετικές προσφυγές ασκούνται ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), με το άρθρο 58 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

3. Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Περιφερειακό Συμβούλιο πουν αποτελείται από:

 

α) Το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο.

β) Τους Προέδρους των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τους Νομάρχες της Περιφέρειας.

γ) Έναν εκπρόσωπο από κάθε τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων που περιλαμβάνει η Περιφέρεια, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη διοικούσα επιτροπή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων

δ) Έναν εκπρόσωπο της περιφερειακής οργάνωσης καθενός των παρακάτω φορέων:

 

των Επιμελητηρίων των παραγωγικών τάξεων,
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών,
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας

 

Όπου δεν υφίσταται περιφερειακή οργάνωση ή η τοπική αρμοδιότητά της καλύπτει μέρος μόνο της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τις νομαρχιακές οργανώσεις του φορέα. Ο τρόπος και η διαδικασία ορισμού καθορίζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης του κάθε φορέα.

 

Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετέχει άνευ ψήφου ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας.

 

Η πρόσκληση για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου γνωστοποιείται έγκαιρα στους βουλευτές των αντίστοιχων εκλογικών περιφερειών με την ημερήσια διάταξη.

 

Κατ' εξαίρεση τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου αποτελούνται από τα μέλη που προβλέπονται πιο πάνω και επιπλέον,

 

όσον αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, επιπλέον των ως άνω και από:

 

α. Τους Δημάρχους Αθηναίων και Πειραιώς.

β. Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

γ. Έναν εκπρόσωπο:

 

(1) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας,

(2) του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας,

(3) του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς και

(4) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών Ελλάδος.

 

δ. Τρεις εκπροσώπους της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων νομού Αττικής.

ε. Τον πρόεδρο του συμβουλίου της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς.

 

όσον αφορά τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, επιπλέον των ως άνω και:

 

α. τους δημάρχους των δήμων που είναι πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας,

β. τους προέδρους των νομαρχιακών συμβουλίων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας.

 

όσον αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από:

 

α. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης,

β. Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

Οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, η συγκρότηση, η αποζημίωση των μελών, η εκτός έδρας αποζημίωση και η οι δαπάνες μετακίνησης καθορίζονται από τις κείμενες σχετικές διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας, συγκροτείται Επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες και από εκπροσώπους του Υπουργείου αυτού, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, έργο της οποίας είναι η υποβολή εντός δέκα (10) μηνών εισήγησης για την τροποποίηση των κειμένων διατάξεων των σχετικών με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και των διατάξεων που ρυθμίζουν το Δημοκρατικό Προγραμματισμό, προς την κατεύθυνση της προσαρμογής τους στις μεταβολές του διοικητικού συστήματος της χώρας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία τους. Στην Επιτροπή ορίζονται και δύο υπάλληλοι που εκτελούν χρέη γραμματειακής εξυπηρέτησης.

 

4. Για τη στήριξη της περιφερειακής διοίκησης της χώρας και την εναρμόνιση των περιφερειακών πολιτικών ιδρύεται Συμβούλιο Περιφερειών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Το Συμβούλιο Περιφερειών αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον οριζόμενο από αυτόν Υφυπουργό του ίδιου Υπουργείου και τους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας. Στο Συμβούλιο συμμετέχει και ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ανάλογα με τα εξεταζόμενα θέματα συμμετέχουν και οι αρμόδιοι υπουργοί, μπορεί δε να καλούνται κατά περίπτωση και υπηρεσιακοί παράγοντες.

 

Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και κατά περίπτωση για ειδικά θέματα σε έκτακτες συνεδριάσεις, καθώς και κατά τη διάρκεια κατάρτισης ετήσιων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του τακτικά ή κατά περίπτωση ή και μετά από πρόταση άλλου υπουργού για εξέταση θέματος της αρμοδιότητάς του. Μπορεί να συνεδριάζει σε ολομέλεια ή κατά τμήματα.

 

Το Συμβούλιο υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων, παρακολουθούν την εξέλιξη εφαρμογής των αποφάσεων και γενικότερα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ομαλής επικοινωνίας κέντρου και περιφερειών. Ειδικά Συντονιστικά Συμβούλια συνιστώνται επίσης για τις Περιφέρειες: α) που εμπίπτουν στο χώρος αρμοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και β) που εμπίπτουν στο χώρο αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου, τα οποία συγκαλούνται και προεδρεύονται από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης και τον Υπουργό Αιγαίου, αντίστοιχα, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων ανάλογα των άνω διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Τα Ειδικά Συντονιστικά Συμβούλια έχουν αποστολή να συντονίζουν τη δράση των αντίστοιχων Περιφερειών και να αναπτύσσουν κοινές δράσεις μεταξύ τους.

 

Συνιστάται επίσης ειδικό συντονιστικό συμβούλιο για θέματα σχεδιασμού και παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων, συγκαλούμενο και προεδρευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ή εκπρόσωπό του.

 

5. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται και διατηρούνται υπέρ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στα έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με εγκεκριμένες Συλλογικές Αποφάσεις Έργων και είναι ενταγμένα στο δεύτερο (2ο) Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στο Ταμείο Συνοχής, σε κοινοτικές πρωτοβουλίες και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4, καθώς και οι αρμοδιότητες που αναφέρονται:

 

5.α. για τα έργα και τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με εγκεκριμένες Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο γεωργίας, επιτρέπεται ο Υπουργός γεωργίας με απόφασή του να ορίζει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά το νόμο 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/1977) και το νόμο 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) τη Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων ή τη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων της οικείας Περιφέρειας ή υπηρεσίες που ανήκουν σε άλλη Περιφέρεια ή στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου γεωργίας.

 

β. Στα έργα που χαρακτηρίζονται ως Εθνικού Επιπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου 679/1977.

 

γ. Στα ειδικά έργα ή ειδικές κατηγορίες έργων που χαρακτηρίζονται ως τέτοια με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και έχουν προϋπολογισμό δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) δραχμών και άνω.

 

δ. Στη συντήρηση όλων των έργων των ενταγμένων στα διευρωπαϊκά δίκτυα.

 

ε. Στον προγραμματισμό, την ιεράρχηση, χρηματοδότηση και παρακολούθηση της πορείας όλων των ανωτέρω έργων και μελετών.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις (β) και (γ) ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με απόφασή του καθορίζει τα αποφαινόμενα όργανα, που μπορεί να είναι και οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών.

 

5)α. Για τα έργα και μελέτες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με εγκεκριμένες Συλλογικές Αποφάσεις Έργων και είναι ενταγμένα στο Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στο Ταμείο Συνοχής, σε κοινοτικές πρωτοβουλίες και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Γεωργίας και για τη διοίκηση των οποίων εκφράζεται σχετική αδυναμία, λόγω έλλειψης κατάλληλου προσωπικού, από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ο Υπουργός Γεωργίας με απόφαση του μπορεί να ορίζει ως Διευθύνουσες Υπηρεσίες κατά την έννοια των νόμων 716/1977 και 1418/1984 υπηρεσίες που ανήκουν σε άλλη Περιφέρεια η και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997) και το άρθρο 22 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 1435/Α/2003).

 

6. Οι περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού,οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι Οικονομικές Επιθεωρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας, τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων, τα Αμπελουργικά Φυτώρια, οι Δενδροκομικοί Σταθμοί, τα Κρατικά Κτήματα, οι Συνοριακοί Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου, τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και τα πρακτικά Γεωργικά Σχολεία, οι γενικές και ειδικές αποκεντρωμένες μονάδες του Υπουργείου Γεωργίας, με εξαίρεση το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Κοζάνης, οι περιφερειακές υπηρεσίες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σε επίπεδο νομού ή νομαρχίας δεν καταργούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξακολουθούν να αποτελούν υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών,Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Γεωργίας, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αντίστοιχα. Οι πιο πάνω υπηρεσίες μπορεί να υπαχθούν στην Περιφέρεια με προεδρικά διατάγματα,που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού κατά περίπτωση. Κύριος διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προϊστάμενος υπηρεσίας, η οποία εδρεύει στο νομό.

 

Επίσης δεν καταργούνται και εξακολουθούν να αποτελούν υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων οι Διευθύνσεις: α) Κατασκευής Έργων Οδοποιίας, β) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων και γ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.