Νόμος 3074/02 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης.

 

2. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης:

 

α. Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιχειρήσεων τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

 

β. Παρακολουθεί τη δράση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου. Ειδικότερα παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται και ενημερώνεται για τα πορίσματα αυτών οποτεδήποτε το ζητήσει.

 

γ. Αξιολογεί το έργο των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται ο τρόπος αξιολόγησης και οι λοιπές προϋποθέσεις αξιολόγησης.

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης παρακολουθεί την εκτέλεση από τα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου των διαπιστώσεων και των προτάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή καθορίζεται με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.

 

δ. Διεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου.

 

Διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του ή τα αρμόδια όργανα των φορέων του πρώτου εδαφίου Ένορκη Διοικητική Εξέταση και, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων.

 

Μπορεί να ασκεί ένσταση υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων των φορέων του πρώτου εδαφίου, εξαιρουμένων των αποφάσεων Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Πειθαρχικού Δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου των ελεγχόμενων φορέων.

 

Η προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων και προσφυγών αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Η προσφυγή υπογράφεται είτε από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είτε από τον Αναπληρωτή του και κατά τη συζήτησή της μπορεί να παρίσταται είτε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είτε εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είτε πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

 

Αν η προσφυγή ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και ο υπάλληλος έχει ασκήσει ήδη προσφυγή κατά της προσβαλλόμενης από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης τελεσίδικης απόφασης ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου ή την ασκεί ενόσω εκκρεμεί η ανωτέρω προσφυγή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το εν λόγω δικαστήριο οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικράτειας προς συνεκδίκαση των ανωτέρω προσφυγών.

 

ε. (i) Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.

 

(ii) Διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΔΕΚ), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ), των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τμήματα Ελέγχου των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και των προϊστάμενων όλων των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή ονομασίας οργανικών μονάδων πολεοδομίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές.

 

Οι ανωτέρω υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών προσωπικού, κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούμενο έτος. Για το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικασία και τον καταλογισμό ισχύουν οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005.

 

(iii) Μπορεί επίσης να διεξάγει έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) υπαλλήλων, λειτουργών και οργάνων των φορέων της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε άλλον φορέα, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο..

 

στ. Συγκαλεί και προεδρεύει του προβλεπόμενου από το άρθρο 8 Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) και μπορεί να ελέγχει τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων της περίπτωσης α' μετά από παραγγελία του εισαγγελέα στο πλαίσιο διενεργούμενης σε βάρος τους προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης.

 

ζ. Αξιολογεί σχετικές με τις αρμοδιότητές του καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο Γραφείο του και μπορεί κατά την κρίση του να τις διερευνά ή να τις θέτει στο αρχείο,

 

η. Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις, που σχετίζονται με φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, αξιολογεί το έργο όλων των Σωμάτων Ελέγχου και Επιθεώρησης και Υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας των ανωτέρω Σωμάτων και Υπηρεσιών και για την πλέον εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η έκθεση του υποβάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

 

Η ανωτέρω ετήσια έκθεση συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και δημοσιεύεται σε σχετική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

θ. Συμμετέχει στην εκπόνηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των επιθεωρήσεων και ελέγχων του δημόσιου τομέα, πλην αυτού που εκπονείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τον οποίο λαμβάνει γνώση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 6 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006), με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/2003), με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017).

 

3. α. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, που διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και απολαμβάνει ευρείας κοινωνικής αποδοχής.

 

β. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκ δίδεται μετά από πρόταση του ίδιου Υπουργού.

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είναι όργανο με πενταετή θητεία που ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία. Η θητεία του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λήγει όταν συντρέχουν περιοριστικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 4.

 

Για το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 3.

 

γ. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης επικουρείται στο έργο του από τέσσερις Βοηθούς. Οι Βοηθοί του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και η θητεία τους είναι πενταετής.

 

Η θητεία των Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας αυτού.

 

δ. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι Βοηθοί του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

 

ε. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι Βοηθοί του υπάγονται στην ειδική δωσιδικία των άρθρων 111 παράγραφος 7 και 112 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε περίπτωση που διώκονται ή ενάγονται για πράξη ή παράλειψη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορεί να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά προηγούμενη έγκριση του Προέδρου Του.

 

Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στους Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές - Ελεγκτές των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου παρέχεται το δικαίωμα νομικής στήριξης από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Δικηγόρους του Δημοσίου, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους πράξεις ή παραλείψεις, ύστερα από αίτημα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 14 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α/2003), με το άρθρο 25 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), με την παράγραφο 5 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017).

 

4. α. Ο Γενικός Επιθεωρητής της Δημόσιας Διοίκησης παύεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής.

 

β. Οι Βοηθοί παύονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής.

 

5. α. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Επίσης αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. Στους Βοηθούς του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ο χρόνος υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών του, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. Η θητεία τους, σε περίπτωση κατά την οποία είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, συνεκτιμάται ως επιπλέον προσόν κατά τις κρίσεις αυτών για την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας στις υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά.

 

β. Οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται επίσης το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών του.

 

Η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) έχει εφαρμογή για τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τους Βοηθούς του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003).

 

6. Συνιστάται Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται 50 θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών για την υποστήριξη του έργου του. Οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται μόνο με αποσπάσεις υπαλλήλων υπηρετούντων σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το νόμο [Ν] 1256/1982.

 

Η πρόσληψη τους γίνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση. Η προκήρυξη στην οποία ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών και η επιλογή γίνεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ύστερα από συνέντευξη των υποψηφίων, εξέταση και αξιολόγηση των τίτλων σπουδών τους, της εμπειρίας και της προσωπικότητας τους. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές διορίζονται με θητεία δύο ετών με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με την οποία αξιολογείται το έργο τους. Οι θέσεις των Ειδικών Επιθεωρητών δεν είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση επαγγέλματος.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθορίζονται οι αποδοχές των Ειδικών Επιθεωρητών.

 

Η πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Επιθεωρητών μπορεί να γίνει και με απόσπαση ενεργούμενη κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν τα επιδόματα που χορηγούνται στους λοιπούς Ειδικούς Επιστήμονες. Οι υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπώμενοι, εξακολουθούν να βαρύνονται με τη μισθοδοσία τους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας. Με την απόφαση αυτή ορίζεται επίσης το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

Η κατοχή του ως άνω πιστοποιητικού αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή στη θέση του Ειδικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

 

Το ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και οι κατέχοντες ήδη την θέση του Ειδικού Επιθεωρητή.

 

Χορηγείται στους Ειδικούς Επιθεωρητές του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης μηνιαίως ειδικό ελεγκτικό επίδομα. Το ύψος του επιδόματος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/2003), με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003), με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

7. Η στελέχωση της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης γίνεται με απόσπαση από τους φορείς του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) υπαλλήλων μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μπορεί να ανέρχονται, κατ' ανώτατο όριο σε 40 για τη Γραμματεία και 35 για τη Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που ασκούν ελεγκτικό έργο, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση. Το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ελεγκτικής αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Η απόσπασή τους διενεργείται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, έχει διάρκεια 3 ετών και μπορεί να παρατείνεται για ισάριθμα χρονικά διαστήματα. Στον αριθμό του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται και 2 κατ' ανώτατο όριο δικαστικοί υπάλληλοι των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, η απόσπαση των οποίων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000)). Οι υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπασμένοι εξακολουθούν να βαρύνονται με τη μισθοδοσία τους. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Διατάκτης των δαπανών είναι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

 

Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί Γραμματεία το επίπεδο της οποίας ορίζεται σε Διεύθυνση. Καθήκοντα προϊσταμένων της Διεύθυνσης Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ανατίθενται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο του, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 του νόμου 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και της Γραμματείας του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

8. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης εποπτεύει το έργο των Βοηθών και των επιστημονικών συνεργατών και κατευθύνει το προσωπικό της Γραμματείας.

 

Μπορεί να εξουσιοδοτεί κάποιον από τους Βοηθούς του ή το επιστημονικό προσωπικό ή και τους λοιπούς υπαλλήλους του Γραφείου του, να υπογράφει, με εντολή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, έγγραφα, εντάλματα πληρωμής ή άλλες πράξεις.

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού του Γραφείου του και δύναται να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός.

 

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997), όπως ισχύει κάθε φορά, έχει εφαρμογή και για το προσωπικό του γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003).

 

9. Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει Ειδικός Επιθεωρητής του Γραφείου του, ο οποίος ορίζεται με απόφασή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/2003) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017).

 

10. Η υπηρεσία των αποσπασμένων ως Ειδικών Επιθεωρητών στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λογίζεται από την έναρξη της ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, εφόσον ο αποσπασμένος υπάλληλος φέρει τον Α' βαθμό, ή από την ημερομηνία προαγωγής του στο βαθμό αυτόν, σε άλλη δε περίπτωση λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Τμήματος.

 

Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που αποσπώνται στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης απονέμεται, με την απόφαση απόσπασής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, ο βαθμός Α', εντός του οποίου εξελίσσονται. Η μισθολογική διαφορά που προκύπτει βαρύνει τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών προέλευσης των Ειδικών Επιθεωρητών. Εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α', κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4024/2011. Στους Ειδικούς Επιθεωρητές χορηγείται το επίδομα που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης α' του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 του νόμου 4024/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/2003) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

 

11. Συνιστάται πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αποτελείται από:

 

α) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

β) Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας ως μέλος με αναπληρωτή έναν υπάλληλο του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

γ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως μέλος με αναπληρωτή έναν υπάλληλο του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και

δ) Δύο Ειδικούς Επιθεωρητές με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Για θέματα πειθαρχικής φύσης το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης υπάγεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/2003) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

12. Για τις ανάγκες της υποβοήθησης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, συνιστώνται στο Γραφείο του 3 θέσεις ειδικών συνεργατών ως μετακλητών υπαλλήλων. Οι εν λόγω υπάλληλοι διορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, με την οποία ορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισμού, ο χρόνος της θητείας τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι ως άνω διοριζόμενοι αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση του οργάνου που τους προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η μισθολογική τους κατάταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6)γ του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), ενώ για το λοιπό μισθολογικό τους καθεστώς εφαρμογή έχουν οι διατάξεις που ισχύουν και για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

13. Για τη νομική υποστήριξη του έργου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται στο Γραφείο του 4 θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται είτε με πρόσληψη κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/2013) είτε με απόσπαση δικηγόρων με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), έπειτα από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαρκεί 3 έτη και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.