Νόμος 3146/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α.ί) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 236 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά με την κατάρτιση και την τροποποίηση του προϋπολογισμού, τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής και τον έλεγχο που ασκείται σε αυτά, την πληρωμή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας, τον καθορισμό των υπολόγων και την ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, τα προς δημοσίευση στοιχεία του προϋπολογισμού και του απολογισμού και γενικά την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των δήμων και των κοινοτήτων.}

 

ii) Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 2.

 

iii) Στο ανωτέρω άρθρο προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται κάθε έτος, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 222 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Ο τύπος του προϋπολογισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

γ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 223 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 9 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών ελεγκτικών Προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του αναφέρει εάν ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφάρμοσε ορθό το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ΔΚΚ και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

 

Εκτός από το Πιστοποιητικό ελέγχου, ο Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και Έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η Έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.}

 

δ) Στο άρθρο 223 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4 ως εξής:

 

{4. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του παρόντος καθορίζονται τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης.

 

Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ο οποίος εφαρμόζει προαιρετικό το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 315/1999 (ΦΕΚ 302/Α/1999) δεν υποχρεούται στη σύνταξη της οικονομικής κατάστασης της παραγράφου αυτής.}

 

ε) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 268 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι μελέτες μεταφορών και εργασιών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντιστοίχως αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων.

 

Η επίβλεψη εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τηρουμένων με ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.

 

Για τις ανωτέρω μεταφορές ή εργασίες που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της μεταφοράς ή εργασίας και τα τυχόν λοιπό στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου που υποκαθιστούν τη μελέτη.}

 

στ) Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ. Συν-υπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικό εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από τις υπηρεσίες της κοινότητας.}

 

ζ) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 114 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Συνυπογράφει τα χρηματικό εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.