Νόμος 3232/04 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 

α) η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με βάση προγραμματισμένες επισκέψεις ή έκτακτα περιστατικά,

 

β) η συμμετοχή στις υγειονομικές επιτροπές των υπηρεσιών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

 

γ) η διαχείριση του ιατρικού φακέλου του δικαιούχου περίθαλψης,

 

δ) η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατ' οίκον νοσηλείας της μονάδας,

 

ε) η χρήση κατά την παροχή των ως άνω υπηρεσιών πληροφοριακού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως ηλεκτρονικό αρχείο ιατρικού φακέλου, σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, μηχανογραφημένες συνταγές, παραπεμπτικά και κάθε άλλης μορφής μηχανογραφημένα έντυπα που περιλαμβάνονται στο σύστημα λειτουργίας της μονάδας,

 

στ) η προαγωγή της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των ιατρικών υπηρεσιών της μονάδας,

 

ζ) η άσκηση ελεγκτικού έργου και

 

η) κάθε άλλη αναγκαία υπηρεσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τους δικαιούχους περίθαλψης.

 

2. Οι ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης παρέχουν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών υπηρεσίες πέντε ημέρες την εβδομάδα επί επτά και ήμισυ (71/2) ώρες ημερησίως. Οι τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τα επιδόματα καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες αμοιβές των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

3. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών του παρόντος νόμου.

 

Η παράβαση του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο α' του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) και συνεπάγεται την άμεση θέση του παραβάτη σε κατάσταση αναστολής άσκησης καθηκόντων κατά τις διατάξεις του άρθρου 104 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999).

 

4. Οι θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης πληρούνται μετά από προκήρυξη. Στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων μπορούν να συμμετάσχουν ιατροί και οδοντίατροι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι. Οι ιατροί και οδοντίατροι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που καταλαμβάνουν θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ανεξάρτητα από τη βαθμίδα για την οποία επιλέγονται τοποθετούνται με πενταετή θητεία. Στο τέλος της θητείας τους επανακρίνονται και, εφόσον επανεπιλεγούν, μονιμοποιούνται.

 

Μόνιμοι ιατροί και οδοντίατροι, εφόσον δεν επανεπιλεγούν ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή δεν αποδεχθούν τη βαθμίδα στην οποία επιλέγονται από τα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων ιατρών ή οδοντιάτρων μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερομένους.

 

Μη υποβολή της αίτησης επιφέρει αυτοδίκαια τη λύση της σχέσης με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών. Ιατροί και οδοντίατροι που παρείχαν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών τις υπηρεσίες τους πριν από την επιλογή τους σε θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν επανεπιλεγούν ή δεν αποδεχθούν τη βαθμίδα στην οποία επιλέγονται από τα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης, επανέρχονται με την αυτή σχέση εργασίας που είχαν πριν την επιλογή τους ως ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, εφόσον ζητήσουν τούτο με σχετική αίτησή τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερομένους. Μη υποβολή της αίτησης επιφέρει αυτοδίκαια τη λύση της σχέσης με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

5. Η επιλογή των υποψηφίων για πλήρωση θέσεων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γίνεται ύστερα από κρίση Συμβουλίων Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

α) Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Παθολογικού Τομέα,

β) Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Χειρουργικού Τομέα,

γ) Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Εργαστηριακού Τομέα και

δ) Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Οδοντιατρικού Τομέα.

 

Για τους παραπάνω τομείς μπορούν να συγκροτούνται περισσότερα του ενός Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ανάλογα με τον όγκο των εργασιών.

 

Κάθε Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών είναι αρμόδιο για την κρίση των υποψηφίων όλων των βαθμίδων.

 

Τα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών μπορούν κατά την κρίση τους να καθορίσουν τη βαθμίδα ένταξης σε θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, χωρίς να δεσμεύονται από το σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου.

 

Τα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών κάθε φορά που γίνεται προκήρυξη για πλήρωση θέσεων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

Κάθε Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

α) έναν (1) ιατρό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και προκειμένου για το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Οδοντιατρικού Τομέα έναν (1) οδοντίατρο,

 

β) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,

 

γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών,

 

δ) δύο (2) ιατρούς αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με τους κρινόμενους οι οποίοι ασκούν και χρέη εισηγητή.

 

Τα υπό στοιχεία β' και γ' μέλη υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς.

 

Όταν στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών κρίνονται οδοντίατροι για κάλυψη θέσεων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μετέχει ως μέλος εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας αντικαθιστώντας τον εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

 

Στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών μπορούν κατά την κρίση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών να ορίζονται ως μέλη καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ιατρικών και οδοντιατρικών σχολών και διευθυντές τμημάτων ή μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Με την απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ορίζεται και ο πρόεδρος αυτών.

 

Ο πρόεδρος και τα μέλη των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

 

Χρέη γραμματέα σε κάθε Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ασκεί υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη γενική γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου, την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και τη φάση προετοιμασίας των αιτήσεων. Ο γραμματέας τηρεί πρωτόκολλο και ηλεκτρονικό αρχείο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία λήψης αποφάσεων των συμβουλίων επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7)α του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

6. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στους γραμματείς των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

7. Η επιλογή των ιατρών και οδοντιάτρων για κατάληψη θέσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια.

 

Τα κριτήρια, η ειδική βαθμολογία κάθε κριτηρίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

8. Για την κατάληψη θέσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από ήδη υπηρετούντες ιατρούς και οδοντιάτρους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών δεν ισχύει

περιορισμός ορίου ηλικίας.

 

9. Ο διορισμός των επιλεγέντων ιατρών και οδοντιάτρων γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

10. Ειδικά για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Για τα λοιπά θέματα των ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.