Νόμος 3232/04 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Προσωπικός ιατρός Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών καθιερώνεται ο θεσμός του προσωπικού ιατρού.

 

Ο προσωπικός ιατρός παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους δικαιούχους περίθαλψης από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών. Ειδικότερα, ο προσωπικός ιατρός παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας, διάγνωσης και θεραπείας, παροχής ιατρικών συμβουλών και οδηγιών, φαρμακευτικής περίθαλψης, δημιουργίας και ενημέρωσης του ιατρικού φακέλου του ασθενούς και κάθε άλλης αναγκαίας φροντίδας υγείας.

 

2. Οι δικαιούχοι περίθαλψης από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών έχουν δικαίωμα χωρίς προηγούμενη υποχρεωτική παραπομπή από τον προσωπικό τους ιατρό, για απευθείας πρόσβαση στους: α) ιατρούς των Μονάδων Υγείας των ακόλουθων ειδικοτήτων: Δερματολόγου, Οφθαλμίατρου, Νευρολόγου, Ψυχίατρου, Γυναικολόγου, Χειρουργού, Παιδιάτρου και β) Οδοντιάτρους.

 

3. Ο προσωπικός ιατρός παρέχει υπηρεσίες στο ιατρείο του στους δικαιούχους περίθαλψης που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο που του παρέχει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών για πέντε ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των προσωπικών ιατρών και τη σχετική σύμβαση που υπογράφει με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα το ωράριο του προσωπικού ιατρού περιλαμβάνει πρωινή και απογευματινή απασχόληση.

 

Με απόφαση του Διευθυντή της Μονάδας Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών μπορεί να μεταβάλλεται ο αριθμός των ημερών, το συνεχόμενο και διακοπτόμενο ωράριο και να διαφοροποιείται κατά περιοχές ή περιόδους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

 

4. Ο προσωπικός ιατρός κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας του δέχεται αποκλειστικά και μόνο δικαιούχους περίθαλψης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Επίσης, με βάση τον προγραμματισμό της Μονάδας Υγείας που υπάγεται, υποχρεούται να πραγματοποιεί κατ' οίκον επισκέψεις για τους κλινήρεις ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του. Οι επισκέψεις θα γίνονται σε προκαθορισμένες ώρες του ωραρίου απασχόλησης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών του προσωπικού ιατρού.

 

5. Όταν προσωπικός ιατρός βρίσκεται σε άδεια ή κωλύεται να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο Διευθυντής της Μονάδας Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ορίζει τον αντικαταστάτη του, ο οποίος δικαιούται πρόσθετη αμοιβή για το χρονικό διάστημα αντικατάστασης.

 

6. Ο προσωπικός ιατρός είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος συμβάλλεται με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με σύμβαση μίσθωσης έργου. Το περιεχόμενο της σύμβασης του προσωπικού ιατρού με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του, η οποία περιλαμβάνει και όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού ιατρού.

 

Περισσότεροι προσωπικοί ιατροί έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν από κοινού σύμβαση με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον αυτό χώρο. Το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

7. Οι μόνιμοι ιατροί του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που ήδη υπηρετούν ως οικογενειακοί ιατροί, εφόσον δεν καταλάβουν θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διατηρούν την εργασιακή σχέση και το ωράριό τους, έχουν όμως κατά τα λοιπά τις υποχρεώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, των δεύτερου και τρίτου εδαφίων της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

Όσοι υπηρετούσαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ως οικογενειακοί ιατροί με συμβάσεις του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1204/1972 (ΦΕΚ 123/Α/1972), εφόσον δεν καταλάβουν θέση ιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συνεχίζουν να απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως οικογενειακοί ιατροί.

 

8. Με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων περίθαλψης στο μητρώο του προσωπικού ιατρού. Κάθε προσωπικός ιατρός μπορεί να εγγράψει στο μητρώο του μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) δικαιούχους περίθαλψης.

 

9. Ως προσωπικοί ιατροί μπορούν να απασχοληθούν ιατροί με ειδικότητα: (α) Παθολογίας, (β) Γενικής Ιατρικής, (γ) άλλης ιατρικής ειδικότητας, η οποία ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και σχετική επανεκπαίδευση, (δ) ιατρών χωρίς ειδικότητα, εφόσον ασκούν ήδη για επτά (7) τουλάχιστον έτη καθήκοντα ιατρού στις Μονάδες Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

10. Με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών καθορίζονται τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των προσωπικών ιατρών, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων να συμβληθούν ως προσωπικοί ιατροί, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

11. Με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών εκδίδεται ο Κανονισμός λειτουργίας του θεσμού του προσωπικού ιατρού. Ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής του προσωπικού ιατρού καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, και δεν μπορεί να υπερβαίνει την αντίστοιχη αμοιβή του Επιμελητή Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.