Νόμος 3845/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Καθορισμός γενικού πλαισίου και εξουσιοδοτήσεις για λήψη μέτρων εφαρμογής του προγράμματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, με τη συμπλήρωση, την κατάργηση ή την τροποποίηση των κειμένων διατάξεων, για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος του προηγούμενου άρθρου.

 

β. Διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού.

 

Απογράφονται επίσης υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), καθώς και με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010 (Κανονισμός ΕΕ 549/2013, ΕΕΕΚ L174/1), εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

Απογράφονται επίσης τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

 

Σκοπός της απογραφής είναι η δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων όλων των απογραφομένων, για την αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και γενικά για την άσκηση πολιτικής του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Επίσης, σκοπός της απογραφής είναι ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των πρόσθετων αμοιβών των υπόχρεων σε απογραφή και η άσκηση μισθολογικής πολιτικής από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιγράφονται αναλυτικά οι υπόχρεοι απογραφής, η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την ένταξη των αναγκαίων στοιχείων της απογραφής, τα όργανα, ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία, η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού και η επέκτασή της και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή η εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο.

 

Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της ανωτέρω υπηρεσιακής μεταβολής δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής πράξης.

 

Με την ίδια ή όμοια απόφαση συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οργανική μονάδα σε επίπεδο διεύθυνσης, με τον τίτλο Ενιαία Αρχή Πληρωμής υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και ορίζεται n αποστολή, η διάρθρωση και η στελέχωση της.

 

Οι υπόχρεοι σε απογραφή λαμβάνουν τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής, που συστήνεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών από την Αρχή αυτή. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται, ως προς τη Βουλή, από τα αρμόδια όργανα αυτής κατά το άρθρο 120 του Κανονισμού της.

 

Μετά την οριζόμενη από την ως άνω απόφαση ημερομηνία έναρξης καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και εν γένει αμοιβών του πρώτου εδαφίου προς το προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να εντάσσεται στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και το πάσης φύσεως προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

γ. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΔΜΗΔ) αποστέλλει οριστικοποιημένη κατάσταση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (εφεξής ΕΑΠ) σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη από ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί, όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016. Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, όνομα, οργανικό φορέα, σχέση εργασίας και εάν ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας. Στην αναλυτική κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του νόμου 4057/2012.

 

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής υποχρεούται για τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στο ως άνω οριστικοποιημένο αρχείο, να ελέγχει τις αποδοχές που αποστέλλει η εκκαθαρίζουσα αρχή και να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες της προηγούμενης μισθολογικής περιόδου από εκείνη κατά την οποία ετέθησαν σε διαθεσιμότητα ή αργία.

 

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής υποχρεούται επίσης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ως άνω έλεγχο ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του νόμου 4093/2012, να προβεί σε έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών και να τη συμπεριλάβει σε νέα αναλυτική κατάσταση. Η αναλυτική κατάσταση, μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής, θα αποστέλλεται στην εκκαθαρίζουσα αρχή, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και στην 50η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής διενεργεί την ως άνω έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών για όσο χρόνο διαπιστώνει τη μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση της εκκαθαρίζουσας αρχής να προβεί στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που της έχει αποστείλει η Ενιαία Αρχή Πληρωμής, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Για τους υπάλληλους και τους δημόσιους λειτουργούς της εκκαθαρίζουσας αρχής που εμπλέκονται στην εκκαθάριση αποδοχών και δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω, θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 του Ποινικού Κώδικα (απιστία σχετική με την υπηρεσία), 259 του Ποινικού Κώδικα (παράβαση καθήκοντος) και 261 του Ποινικού Κώδικα (παρότρυνση υφιστάμενων και ανοχή).

 

δ. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου από 01-01-2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις:

 

i) ως προς τα φυσικά πρόσωπα: Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός Ενιαίας Αρχής Πληρωμής θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 του Ποινικού Κώδικα (Απιστία σχετική με την Υπηρεσία), 259 του Ποινικού Κώδικα (Παράβαση καθήκοντος) και 261 του Ποινικού Κώδικα (Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή)

 

ii) Ως προς τα νομικά πρόσωπα: για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στην περίπτωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ - επιχορηγήσεις), καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Επιπροσθέτως, για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω, αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί δίμηνο μη συμμόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη διαδικασία πληρωμής μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

iii) Ειδικά για όσους φορείς υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρέωση απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού τους, αναστέλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης ii της παραγράφου 1.δ του άρθρου δεύτερου του νόμου 3845/2010, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ένταξής τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1.γ και 1.δ.

 

στ. Το πάσης φύσεως προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εξαιρείται αναδρομικά από 01-01-2013, από το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των λοιπών δαπανών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών γίνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

ζ. Τα ερευνητικά κέντρα που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1514/1985 και του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 706/1977, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2083/1992, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συστήνονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του νόμου 4009/2011, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές και συναφείς προς το σκοπό λειτουργίας τους δραστηριότητες, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών της περίπτωσης 1.δ του παρόντος άρθρου, αναδρομικά από 01-01-2013. Ο έλεγχος των δαπανών θα γίνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία οι φορείς της παρούσας παραγράφου οφείλουν να αποστέλλουν σε εξαμηνιαία βάση τις σχετικές καταστάσεις πληρωμών. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου, υποχρεούνται, με ποινή αναστολής της δημόσιας χρηματοδότησης, να υποβάλουν στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικές καταστάσεις με τις κάθε είδους καταβαλλόμενες αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται ο χρόνος υποβολής και τα στοιχεία των υποβαλλομένων ηλεκτρονικών καταστάσεων, ώστε να είναι αξιοποιήσιμες για φορολογικούς σκοπούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010), με το άρθρο 18 της από 04-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/2012), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 της από 12-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/2012), με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με το άρθρο 14 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013), με το άρθρο 95 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), με την παράγραφο Θ2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), με την παράγραφο 13 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 101 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), με το άρθρο 58 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την προστασία των ασθενέστερων οικονομικών στρωμάτων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με στόχο την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων κατά την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος του προηγούμενου άρθρου. Ειδικότερα, με τα παραπάνω μέτρα, λαμβάνεται μέριμνα για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των φτωχών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η ανεργία, το γήρας, ο κοινωνικός αποκλεισμός, και η απουσία εισοδήματος.

 

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, την προστασία των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία των αγορών κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος του προηγούμενου άρθρου.

 

4. Κάθε επιδοτούμενος άνεργος λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας, δικαιούται επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

 

Η αξία της ισοδυναμεί με το δικαιούμενο ποσό επιδότησης όπως διαμορφώνεται, μειούμενο κάθε φορά μέχρι τη λήξη της τακτικής ή μακροχρόνιας επιδότησης ανεργίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζεται ο τύπος της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας, η μορφή, το περιεχόμενο της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με την ίδια ή όμοια απόφαση καταρτίζονται προγράμματα εργασίας που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν εκπαίδευση - επαγγελματική κατάρτιση με τα οποία ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί να επιχορηγεί επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων, κατόχων της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας.

 

Στην προηγούμενη απόφαση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η μετατροπή της κάθε φορά διαμορφούμενης αξίας της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας σε επιχορήγηση του εργοδότη και η θεσμική διασφάλιση για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

 

Επίσης μπορεί να προβλέπεται η συνέχιση της επιχορήγησης του εργοδότη σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων και η διάρκεια αυτής.

 

Αν ο προσλαμβανόμενος απολυθεί πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώματος επιδότησης λαμβάνει το επίδομα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστημα.

 

Ο δικαιούχος επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παράγραφος 1 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) για όσο χρόνο αυτός απασχολείται δυνάμει της ως άνω επιταγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016).

 

5. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας ατόμων που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί να επιχορηγεί Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης του άρθρου 20 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 101/Α/2001), για την πρόσληψη επιδοτούμενων ή μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως και 64 ετών, για εργασία στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), με προγράμματα εργασίας που καταρτίζονται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Για εργασία στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως προνοιακά ιδρύματα και Δομές Ψυχικής Υγείας, καθώς και στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, στα Κέντρα Πρόληψης, στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και σε αντίστοιχα ιδρύματα που εποπτεύονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η πρόσληψη επιδοτούμενων ή μη επιδοτούμενων ανέργων γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ηλικιακά όρια του προηγούμενου εδαφίου και η μακροχρόνια ανεργία. Στην περίπτωση αυτή η κοινή απόφαση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια ένταξης, οι ανάγκες των φορέων του δημόσιου τομέα του προηγούμενου εδαφίου, η διάρκεια, το ποσό της επιχορήγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

Το υπολειπόμενο κόστος που προκύπτει από την αφαίρεση του ποσού επιχορήγησης του προηγούμενου εδαφίου από συνολικό μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, καταβάλλεται από τον έμμεσο εργοδότη στον άμεσο.

 

Για την εφαρμογή των προγραμμάτων της παραγράφου αυτής, δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος (γ) του άρθρου 24 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Η επιλογή των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής γίνεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κρατικών προμηθειών και η αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

6. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ηλικίας μέχρι 24 ετών δύνανται να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, συνάπτοντας σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας μέχρι 12 μηνών. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής οι ακαθάριστες αποδοχές τους αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου όπως ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, ενώ οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Μετά το πέρας της σύμβασης αυτής είναι δυνατή η συνέχιση της απασχόλησής τους και η ένταξη σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

7. Οι όροι των Ομοιοεπαγγελματικών και Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και οι όροι των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

8. Ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για 2 χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας ή 2 χρόνια.

 

Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ημερών εργασίας ή των 2 ετών αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ή τέσσερις (4) μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ημερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.

 

β. Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

9. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, για τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος του προηγούμενου άρθρου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

 

α) τη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας,

 

β) την αύξηση του ορίου απολύσεων, στις περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων,

 

γ) τον καθορισμό του ύψους και τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης του απολυομένου,

 

δ) τα μέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζομένων μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται στο στάδιο πριν τη συνταξιοδότηση τους, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές απολύσεις ή μεμονωμένες,

 

ε) τον καθορισμό των όρων απασχόλησης και το κατώτατο ημερομίσθιο των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά,

 

στ) τον καθορισμό των εν γένει όρων απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολουμένων σε συμβάσεις μαθητείας, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερη του έτους,

 

ζ) τον καθορισμό της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να αναστέλλεται η αποπληρωμή δανείων που έχουν συναφθεί με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για την αγορά ή μίσθωση κατοικίας και να επαναρυθμίζονται οι όροι πληρωμής των δανείων αυτών.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με την αποπληρωμή των στεγαστικών και άλλων συναφών δανείων που έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων για τη λήψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την ένταξη εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και να οργανώνονται προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την αναχρηματοδότηση στεγαστικών και άλλων συναφών δανείων που έχουν λάβει από άλλα πιστωτικά ιδρύματα δικαιούχοι δανειοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

12. Με τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να παρέχεται περαιτέρω εξουσιοδότηση, προκειμένου θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα να ρυθμίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Με τέτοιες υπουργικές αποφάσεις μπορεί να θεσπίζονται και οι αναγκαίες αγορανομικές διατάξεις. Τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να προβλέπουν τις ανάλογες και αναγκαίες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για την περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που θεσπίζουν και εκδίδονται εντός των χρονικών πλαισίων εφαρμογής και σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος του προηγούμενου άρθρου μέχρι 31-12-2010.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.