Νόμος 3891/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες και ειδικότερες απαιτήσεις της, καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου 3429/2005, τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κατισχύει κάθε άλλου.

 

2. Αν, συνεπεία της θέσης σε ισχύ του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας κάθε Εταιρίας κατά την παράγραφο 1, καταργηθεί οργανική θέση Εργαζομένου, εξετάζεται η δυνατότητα μετάθεσης του σε κενή οργανική θέση της ίδιας Εταιρίας. Αν, κατά την κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου της, που ασκείται εντός των αξιολογικών ορίων του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα αυτό δεν ενδείκνυται, εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς του σε κενή οργανική θέση άλλης Εταιρίας. Αν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της άλλης Εταιρίας, που ασκείται εντός των αξιολογικών ορίων του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, αυτό δεν ενδείκνυται, ακολουθείται η διαδικασία μεταφοράς σε Φορέα Υποδοχής των παραγράφων 4 - 10 του άρθρου 16 συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κριτηρίων επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 16, κατ' ανάλογη εφαρμογή. Η διαδικασία μεταφοράς αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις Εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τις οποίες δεν αναφέρονται συγκεκριμένοι αριθμοί στο άρθρο 15.

 

3. Αν, συνεπεία της θέσης σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας κάθε Εταιρίας κατά την παράγραφο 1, προκύψουν κενές οργανικές θέσεις που δεν πληρώθηκαν από Τακτικό Προσωπικό της ίδιας ή άλλης Εταιρίας, αυτές συμπληρώνονται με προσωπικό που επιλέγεται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες των άρθρων 18 και 19 του νόμου 2190/1994 υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και με βάση τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Η έκτακτη διαδικασία μεταφοράς της παραγράφου 2 και προσλήψεων της παραγράφου 3 εφαρμόζεται άπαξ, ειδικά προς αντιμετώπιση των συνεπειών θέσης σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας κάθε Εταιρίας κατά την παράγραφο 1 και υπό την προϋπόθεση ότι η διοίκηση της Εταιρίας δεν θα έχει ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα. Μετά από την εφαρμογή τους αυτή, σε κάθε Εταιρία εφαρμόζεται το κοινό δίκαιο που προσήκει στη φύση και τη μετοχική της σύνθεση.

 

5. Εφόσον η διοίκηση Εταιρίας, πλην της ΕΡΓΟΣΕ, δεν θα έχει ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της τροποποιείται με εισήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Εφόσον η διοίκηση Εταιρίας ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα και σε ό,τι αφορά στην ΕΡΓΟΣΕ σε κάθε περίπτωση, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.