Νόμος 4001/11 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Προσωπικό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Άρθρο 17 παράγραφος 1 περίπτωση β' της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας η οποία λαμβάνεται εντός 3 μηνών από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου το Προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας μεταφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Επίσης μεταφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τον ίδιο τρόπο και το Προσωπικό των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης και των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, το οποίο υπηρετεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής και απασχολείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Επιπροσθέτως, εντάσσεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης 1/2007, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς. Η μεταφορά του προαναφερόμενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

 

2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α/2002) και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού ΚΚΠ/ΔΕΗ) στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

4. Η παραχώρηση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας απαγορεύεται, με εξαίρεση την προσφορά υπηρεσιών τεχνικής φύσεως στον Διαχειριστή του Δικτύου, καθώς και σε ειδικώς προσδιοριζόμενες εγκαταστάσεις της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η προσφορά των υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου γίνεται βάσει τιμών και συνθηκών της αγοράς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.