Νόμος 4001/11 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Μεταφορά Προσωπικού της Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πάσης φύσεως Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση έμμισθης εντολής στις εισφερόμενες στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά το άρθρο 99, οργανωτικές μονάδες και δραστηριότητες, μεταφέρεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας η οποία λαμβάνεται εντός 3 μηνών από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η μεταφορά του προαναφερόμενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

 

2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε εφαρμοστέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

 

3. Στο Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που μεταφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εφαρμόζονται κατ' αναλογία και κατ' αποκλειστικό τρόπο, από το χρόνο της μεταφοράς και εφεξής, οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εν γένει υπηρεσιακών ρυθμίσεων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, εφόσον εντός προθεσμίας 1 μηνός από την ψήφιση του παρόντος νόμου δεν υποβληθεί σχετική δήλωση εξαίρεσης του από την ως άνω υπαγωγή στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις. Για το σκοπό αυτόν ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης λογίζεται εκείνο το οποίο αποτελεί εισαγωγικό του Κλάδου και της Κατηγορίας όπου θα είχε ενταχθεί, με βάση τα τυπικά προσόντα και το είδος της απασχόλησης στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο μεταφερόμενος μισθωτός εάν είχε προσληφθεί από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Ειδικά για τους μισθωτούς που έχουν προσληφθεί στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, βάσει του άρθρου 19 του νόμου 2190/1994, ως μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης τους θεωρείται το μισθολογικό κλιμάκιο 2. Για τον ίδιο σκοπό, και ειδικότερα τον προσδιορισμό της μισθολογικής κατάστασης κατά το χρόνο της μεταφοράς, θεωρείται ότι οι μεταφερόμενοι μισθωτοί εξελίχθηκαν μισθολογικά ανά τριετία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και την προϋπηρεσία τους στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στην περίπτωση που ο μεταφερόμενος μισθωτός δεν υποβάλλει την κατά τα παραπάνω αίτηση, εάν οι τακτικές αποδοχές που ελάμβανε στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας μεταφοράς του στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν με βάση την κατά τα παραπάνω αναμόρφωση της μισθολογικής του κατάστασης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το υπερβάλλον ποσό διατηρείται ως προσωπική διαφορά, στην οποία συμψηφίζονται οι για οποιονδήποτε λόγο αυξήσεις στο μέλλον των αποδοχών του (μισθολογική προαγωγή, χρονοεπίδομα, οικογενειακό επίδομα κ.λ.π.).

 

4. Το Προσωπικό που πρόκειται να προληφθεί στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας βάσει της προκήρυξης προσωπικού 1/9Μ/2008 η οποία είναι σε εξέλιξη, θα προσληφθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την κάλυψη αναγκών της.

 

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά του προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.